ஆஞ்சனேயர் - Aanjaneyar

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.

श्रीहनुमत्पञ्चरत्नम् ॥

ஶ்ரீஹனுமத்பஞ்சரத்னம் ॥

 

वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् ।
सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ॥ १॥

 

வீதாகில-விஷயேச்ம் ஜாதானந்தாஶ்ரு-புலகமத்யச்ம் ।
ஸீதாபதி-தூதாத்யம் வாதாத்மஜமத்பா”வயே ஹ்ருத்யம் ॥ 1॥


तरुणारुण-मुखकमलं करुणा-रसपूर-पूरितापाङ्गम् ।
सञ्जीवनमाशासे मञ्जुल-महिमानमञ्जनाभाग्यम् ॥ २॥

 

தருணாருண முகமலம் கருணா-ரஸபூர-பூரிதாபாங்கம் ।
ஸஞ்ஜீவனமாஶாஸே மஞ்ஜுல-மஹிமானமஞ்ஜனாபா”க்யம் ॥ 2॥


शम्बरवैरि-शरातिगमम्बुजदल-विपुल-लोचनोदारम् ।
कम्बुगलमनिलदिष्टम बिम्ब-ज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे ॥ ३॥

 

ஶம்பரவைரி-ஶராதிகமம்புஜதல-விபுல-லோசனோதாரம் ।
கம்புலமனிலதிஷ்டம் பிம்ப-ஜ்வலிதோஷ்மேகமவலம்பே ॥ 3॥


दूरीकृत-सीतार्तिः प्रकटीकृत-रामवैभव-स्फूर्तिः ।
दारित-दशमुख-कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥ ४॥

 

தூரீக்ருத-ஸீதார்த்தி: ப்ரகடீக்ருத-ராமவைப”வ-ஸ்பூர்த்தி:
தாரித-தஶமு-கீர்த்தி: புரதோ மம பா”து ஹனுமதோ மூர்த்தி: ॥ 4॥

वानर-निकराध्यक्षं दानवकुल-कुमुद-रविकर-सदृशम् ।
दीनजनावनदीक्षं पवनतपःपाकपुञ्जमद्राक्षम् ॥ ५॥

 

வானர-நிகராத்”யக்ஷம் தானவகுல-குமுத-ரவிகர-ஸத்ருஶம் ।
தீனஜனாவனதீக்ஷம் பவனதப:பாக-புஞ்ஜமத்ராக்ஷம் ॥ 5 ॥

 

एतत्पवन-सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् ।
चिरमिहनिखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति ॥ ६॥

ஏதத்பவன-ஸுதஸ்ய ஸ்தோத்ரம் ய:தி பஞ்சரத்னாக்யம் ।
சிரமிஹநிகிலான் போ”கான் பு”ங்க்த்வா ஶ்ரீராமப”க்திபா”க்ப”வதி ॥ 6 ॥

 

ஶ்ரீஹனுமத்பஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ||