க்ஷேத்ரம், தீர்த்தம், வ்ருக்ஷம்

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.

काशीपञ्चकम्॥

காஶீபஞ்சகம்॥

 

मनो निवृत्तिः  परमोपशान्तिः

सा तीर्थवर्या  मणिकर्णिका  च।

ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा

सा काशिकाहं  निजबोधरूपा॥1॥

 

மனோ  நிவ்ருத்தி:  பரமோபஶாந்தி:

ஸா  தீர்வர்யா  மணிகர்ணிகா  ச।

ஞான-ப்ரவாஹா விமலாதி’-ங்கா

ஸா  காஶிகாஹம்  நிஜபோ’த”-ரூபா॥1॥

 

यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं

चराचरं भाति  मनोविलासम्।

सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा

सा काशिकाहं  निजबोधरूपा॥2॥

 

யஸ்யாமிதம்  கல்பிதமிந்த்ர-ஜாலம்

சராசரம்  பா”தி  மனோ-விலாஸம்।

ஸச்சித்-ஸுகைகா பரமாத்ம-ரூபா

ஸா  காஶிகாஹம்  நிஜபோ’த”-ரூபா॥2॥

 

कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना

बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहम्।

साक्षी शिवः  सर्वगतोऽन्तरात्मा

सा काशिकाहं  निजबोधरूपा॥3॥

 

கோஶேஷு  பஞ்சஸ்வதி”-ராஜமானா

புத்’தி”ர்-ப”வானீ  ப்ரதிதேஹ-கேஹம்।

ஸாக்ஷீ  ஶிவ:  ஸர்வ-கதோ(அ)ந்தராத்மா

ஸா  காஶிகாஹம்  நிஜபோ’த”-ரூபா॥3॥

 

काश्यां हि  काशते  काशी

काशी सर्वप्रकाशिका।

सा काशी  विदिता  येन

तेन प्राप्ता  हि  काशिका॥4॥

 

காஶ்யாம்  ஹி  காஶதே  காஶீ

காஶீ  ஸர்வ-ப்ரகாஶிகா।

ஸா  காஶீ  விதிதா  யேன

தேன  ப்ராப்தா  ஹி  காஶிகா॥4॥

 

काशीक्षेत्रं शरीरं  त्रिभुवनजननी  व्यापिनी  ज्ञानगङ्गा

भक्तिः श्रद्धा  गयेयं  निजगुरुचरणध्यानयोगः  प्रयागः।

विश्वेशोऽयं तुरीयं  सकलजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा

देहे सर्वं  मदीये  यदि  वसति  पुनस्तीर्थमन्यत्किमस्ति॥5॥

 

காஶீக்ஷேத்ரம்  ஶரீரம்  த்ரிபுவன-ஜனனீ வ்யாபினீ  ஞ்ஞான-கங்கா

ப”க்தி:  ஶ்ரத்’தா”  கயேயம்  நிஜகுரு-சரண-த்”யான-யோக’:  ப்ரயாக’:

விஶ்வேஶோ(அ)யம்  துரீயம்  ஸகல-ஜனமன:-ஸாக்ஷி-பூ”தோ(அ)ந்தராத்மா

தேஹே  ஸர்வம்  மதீயே  யதி  வஸதி  புனஸ்-தீர்மன்யத்-கிமஸ்தி॥5॥

 

காஶீபஞ்சகம்  ஸம்பூர்ணம்॥