ஸ்ரீமஹாமாரீ-ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோத்ரம்

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.

श्रीमहामारीसहस्रनामस्तोत्रम् ||

ஸ்ரீமஹாமாரீ-ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோத்ரம் ||

 

இந்த உயர்ந்த ஸ்தோத்ரம், தேதியூர் ஸ்ரீ S. க்ருஷ்ணமூர்த்தி ஶாஸ்த்ரிகள் அவர்களால் இயற்றப்பட்டதாகும். “கிட்டு ஸார்” என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட இவர், விஷ்ணுபுரம், செம்மங்குடி கிராமங்களில் ஸம்ஸ்க்ருத பண்டிதராகப் பணி புரிந்தார்.

 

இதன் மூல (original) கையெழுத்துப் படியைப் பத்திரமாகப் பாதுகாத்து, அதை மென்படியாக்க (soft copy) மிகவும் உதவிய, ஸம்ஸ்க்ருத பேராசிரியர் விஷ்ணுபுரம் Dr. N. வீழிநாதன் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள்.

 

பசி, பிணி, பகை, கயமை முதலிய தீயவை அழியவும், அறம், அன்பு, வளம், நலம் முதலிய நல்லவை செழித்தோங்கவும், அருள்மிகு மாரியம்மனை அனைவரும் ப்ரார்த்திப்போமாக.

 

 

ओं  शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 

ஓம்  ஶுக்லாம்பத”ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு”ஜம் |
ப்ரஸன்ன-வதனம் த்”யாயேத் ஸர்வ-விக்”னோபஶாந்தயே || 

 

ओं  महामारी  महामाया महामहिषवाहना |

मद्यपानरता मत्ता मधुकैटभमर्दिनी || 1 ||

मन्युवृत्ता  महादेवी  मदिरापानलम्पटा |

महाहन्ता  महाशान्ता  महाकीर्तिर्महाबला  || 2 ||

 

ஓம் மஹாமாரீ  மஹாமாயா  மஹாமஹிஷ-வாஹனா |

மத்யபானரதா மத்தா மது”கைடப”-மர்தி'னீ || 1||

 

மன்யுவ்ருʼத்தா  மஹாதேவீ  மதிராபான-லம்படா |

மஹாஹந்தா  மஹாஶாந்தா  மஹாகீர்திர்-மஹாபலா  || 2 ||

 

महाशक्तिर्महावीर्या  महावेगा  मनीषिणी |

महोत्पलधरा  मन्युभीषणा  महिमालया || 3 ||

महारूपा  महाक्रूरा  महामन्त्रा महायुधा |

महाभक्षा  महालक्ष्मीर्महाकाळी  महोत्सवा || 4 ||

 

மஹாஶக்திர்-மஹாவீர்யா  மஹாவேகா  மனீஷிணீ |

மஹோத்பலத”ரா  மன்யுபீ”ஷணா  மஹிமாலயா  || 3 ||

 

மஹாரூபா  மஹாக்ரூரா  மஹாமந்த்ரா மஹாயுதா” |

மஹாப”க்ஷா  மஹாலக்ஷ்மீர்-மஹாகாளீ மஹோத்ஸவா || 4 ||

 

मस्तकाग्निर्महाहासा  महिता  मद्यलोलुपा |

मरुद्गणा  मदोन्मत्ता  महातलनिवासिनी || 5 ||

मज्जा  मलयजा  मल्ला  मन्दहासोज्वलन्मुखी|

महान्धकारशमनी  महारण्यालयस्ठिता  || 6 ||

 

மஸ்தகாக்நிர்-மஹாஹாஸா மஹிதா  மத்யலோலுபா |

மருத்ணா  மதோன்மத்தா  மஹாதல-நிவாஸினீ || 5 ||

 

மஜ்ஜா  மலயஜா  மல்லா மந்தஹாஸோ-ஜ்வலன்முகீ |

மஹாந்த”கார-ஶமனீ மஹாரண்யாலயஸ்திதா  || 6 ||

 

मनोज्ञा  महितोदन्ता  मदघूर्णितलोचना |

महाश्रया  महामुख्या  महाजिह्वा मलापहा || 7 ||

महापद्मवनान्तस्था  मञ्जुला  मङ्गलालया |

महेच्छा मन्मथस्तुत्या  मदना  मदमोहिनी || 8 ||

 

மனோஞ்ஞா  மஹிதோதந்தா  மத’கூ”ர்ணித-லோசனா |

மஹாஶ்ரயா  மஹாமுக்யா  மஹாஜிஹ்வா மலாபஹா || 7 ||

 

மஹாபத்ம-வனாந்தஸ்தா  மஞ்ஜுளா  மங்கலாலயா|

மஹேச்சா  மன்ம-ஸ்துத்யா மதனா  மதமோஹினீ || 8 ||

 

मर्मस्पृशा  मत्स्यलोला  महेशी  मञ्जुभाषिणी  |

मनस्विनी   महोद्वेगा  महासङ्कटहारिणी || 9 ||

महासत्वा  महानन्दा  महाकामा महाशना |

महाभगवती मह्या  महारावा  मनोन्मनी || 10 ||

 

மர்மஸ்ப்ருʼஶா  மத்ஸ்யலோலா  மஹேஶீ மஞ்ஜுபா”ஷிணீ  |

மனஸ்வினீ   மஹோத்வேகா  மஹாஸங்கட-ஹாரிணீ || 9 ||

 

மஹாஸத்வா  மஹானந்தா  மஹாகாமா  மஹாஶனா |

மஹாப”வதீ  மஹ்யா  மஹாராவா மனோன்மனீ || 10 ||

 

महानलपदाचारा  महाजनवरप्रदा|

महाकामेश्वरीदूती  महाकालाग्निरूपिणी|| 11 ||

मकारादिक्षकारान्तवर्णमालाविलासिनी |

महिला  मन्दहासास्या  महाराज्यप्रदायिनी || 12 ||

 

மஹானல-பதாசாரா  மஹாஜன-வரப்ரதா |

மஹாகாமேஶ்வரீ-தூதீ  மஹாகாலாக்னி-ரூபிணீ || 11 ||

 

மகாராதி-க்ஷகாராந்த-வர்ணமாலா-விலாஸினீ |

மஹிலா  மந்தஹாஸாஸ்யா  மஹாராஜ்ய-ப்ரதாயினீ|| 12 ||

 

महाङ्कुशा  महानादा  महादुर्गा महेश्वरी |

महावेशा  महाढक्काधरा  मङ्गलदायिनी || 13 ||

मङ्गला  मधुरालापा महावेतालमर्दिनी |

महागौरी  महामाता  महाकोलाहलप्रिया || 14 ||

 

மஹாங்குஶா  மஹாநாதா  மஹாதுர்கா  மஹேஶ்வரீ |

மஹாவேஶா  மஹாட”க்காத”ரா  மங்கள-தாயினீ  || 13 ||

 

மங்கலா  மது”ராலாபா  மஹாவேதாள-மர்தினீ |

மஹாகௌரீ  மஹாமாதா  மஹா-கோலாஹலப்ரியா || 14 ||

 

महापिष्टाशनप्रीता  महाविस्फोटरूपिणी |

महाचण्डी  महावीरा  महाग्रासा महीमयी || 15 ||

महामोहान्धकारघ्नी  महादारिद्र्यनाशिनी |

महाशूला  महेष्वासा महाकाशनिवासिनी || 16 ||

 

மஹாபிஷ்டாஶன-ப்ரீதா  மஹாவிஸ்போட-ரூபிணீ |

மஹாசண்டீ  மஹாவீரா  மஹாக்ராஸா  மஹீமயீ || 15 ||

 

மஹாமோஹாந்த”காரக்”னீ  மஹாதாரித்ர்ய-நாஶினீ |

மஹாஶூலா  மஹேஷ்வாஸா  மஹாகாஶ-நிவாஸினீ || 16 ||

 

महारोगप्रशमनी  महाभयविनाशिनी |

महेशी मन्दगमना  मन्दहासोज्वलन्मुखी || 17 ||

मदालसगतिर्मन्त्ररूपिणी  ममता मति: |

मयूर पिञ्छिकोत्तंसा  महालावण्यशालिनी || 18 ||

 

மஹாரோக’-ப்ரஶமனீ  மஹாப”ய-விநாஶினீ |

மஹேஶீ  மந்தமனா  மந்தஹாஸோ-ஜ்வலன்முகீ || 17 ||

மதாலஸகதிர்-மந்த்ரரூபிணீ  மமதா மதி: |

மயூர பிஞ்சிகோத்தம்ʼஸா  மஹாலாவண்ய-ஶாலினீ || 18 ||

 

महाहिवलया  मन्युघोषणा मधुराकृति: |

महिषघ्नी  महानिष्ठा मथुरापुरनायिका || 19 ||

महान्यसप्रिया  मध्यमा मानसविहारिणी |

मारी माया माननीया  माधवप्रियसोदरी || 20 ||

 

மஹாஹிவலயா  மன்யுகோ”ஷணா மது”ராக்ருʼதி: |

மஹிஷக்”னீ  மஹாநிஷ்டா  மதுராபுர-நாயிகா || 19 ||

 

மஹான்யஸ-ப்ரியா  மத்”யமா  மானஸ-விஹாரிணீ  |

மாரீ  மாயா  மானனீயா  மாத”வப்ரிய-ஸோதரீ || 20 ||

 

माता  मालाविभूषा मा  मादिनी  मार्गदर्शिनी |

मागधीवनमध्यस्था  माषान्नप्रीतमानसा || 21 ||

माहेश्वरी  मानसौकवाहना मासरुपिणी |

मायाहतासुरगणा  मातृमण्डलमध्यगा  || 22 ||

 

மாதா  மாலா-விபூ”ஷா  மா மாதினீ  மார்க’-ர்ஶினீ |

மாக’தீ”-வன-மத்”யஸ்தா  மாஷான்ன-ப்ரீதமானஸா || 21 ||

 

மாஹேஶ்வரீ  மானஸௌக-வாஹனா  மாஸருபிணீ |

மாயாஹதாஸுர-கணா  மாத்ருʼ-மண்டல-மத்”யகா  || 22 ||

 

मालिनी  मालतीजातीमल्लिकादिसमर्चिता |

मित्रप्रिया  मित्रपूज्या मिहिरारुणभास्वरा || 23 ||

मीमांसा  मीननयना  मीनकेतनपूजिता |

मीनाक्षी  मुद्गरधरा मुण्डिनी  मुण्डमालिनी || 24 ||

 

மாலினீ  மாலதீ-ஜாதீ-மல்லிகாதி’-ஸமர்சிதா |

மித்ரப்ரியா  மித்ரபூஜ்யா  மிஹிராருண-பா”ஸ்வரா || 23 ||

 

மீமாம்ஸா  மீனநயனா  மீனகேதன-பூஜிதா |

மீனாக்ஷீ   முத்த”ரா  முண்டினீ   முண்டமாலினீ  || 24 ||

 

मुख्या  मुक्तावलीभूषा  मुनिमानसहंसिनी |

मुण्डादिदैत्यदर्पघ्नी  मुसलायुधधारिणी || 25 ||

मूलमन्त्रात्मिका  मूलाधारपद्मासनस्थिता |

मूर्ता  मूकासुरहरा मूलकर्मविनाशिनी || 26 ||

 

முக்யா  முக்தாவலீ-பூ”ஷா  முனிமானஸ-ஹம்ஸினீ |

முண்டாதி’-தைத்ய-தர்பக்”னீ  முஸலாயுத”-தா”ரிணீ || 25 ||

 

மூலமந்த்ராத்மிகா  மூலாதா”ர-பத்மாஸனஸ்திதா |

மூர்தா  மூகாஸுரஹரா  மூலகர்ம-விநாஶினீ || 26 ||

 

मृगनाभिलसत्कण्ठी  मृद्वङ्गी मृगवाहना |

मृदुपादाम्बुजा  मृग्या  मृदुला  मृत्युनाशिनी || 27 ||

मृणालिका  तन्तुनिभा मृगनाभिविलेपना |

मृगाङ्कमुकुटा  मृत्युमारी मृत्युञ्जयप्रिया || 28 ||

 

ம்ருʼகநாபி”-லஸத்கண்டீ  ம்ருʼத்வங்கீ  ம்ருʼவாஹனா |

ம்ருʼது’-பாதாம்புஜா  ம்ருʼக்யா  ம்ருʼதுலா  ம்ருʼத்யுநாஶினீ || 27 ||

 

ம்ருʼணாலிகா  தந்துனிபா”  ம்ருʼநாபி”-விலேபனா |

ம்ருʼகாங்க-முகுடா  ம்ருʼத்யுமாரீ  ம்ருʼத்யுஞ்ஜய-ப்ரியா || 28 ||

 

मेधा  मेधावती  मेघचारिणी  मेखलावती |

मैरेयपानसुप्रीता  मोहध्वान्तदिवाकरा || 29 ||

मोहा मोह्प्रदा  मोहनाशिनी मोक्षदायिनी |

मौञ्जी  मौञ्जीधरा मौलिसर्पा  मौनिजनप्रिया || 30 ||

 

மேதா”   மேதா”வதீ   மேக”சாரிணீ   மேலாவதீ |

மைரேயபான-ஸுப்ரீதா  மோஹத்”வாந்த-திவாகரா || 29 ||

 

மோஹா மோஹ்ப்ரதா  மோஹநாஶினீ  மோக்ஷதாயினீ |

மௌஞ்ஜீ  மௌஞ்ஜீத”ரா  மௌலிஸர்பா  மௌனிஜனப்ரியா ||30 ||

 

मन्दारकुसुमप्रख्या  मन्त्रज्ञा मन्त्ररूपिणी |

मंक्षुप्रसन्नवदना  मञ्जुला मङ्गलप्रदा || 31 ||

मांसला  मांसनिलया मांसभक्षणलालसा |

यशस्विनी  यताहारा यमबाधाविनाशिनी || 32 ||

 

மந்தார-குஸும-ப்ரக்யா  மந்த்ரஞ்ஞா  மந்த்ர-ரூபிணீ |

மங்க்ஷு-ப்ரஸன்ன-வதனா  மஞ்ஜுளா மங்களப்ரதா|| 31 ||

 

மாம்ஸலா  மாம்ஸ-நிலயா  மாம்ஸ-ப”க்ஷண-லாலஸா |

யஶஸ்வினீ  யதாஹாரா யமபா’தா”-விநாஶினீ || 32 ||

 

यज्ञोपवीतिनी  यज्ञफलदा यतमानसा |

ययार्थवचना  यन्त्रनिलया यज्ञरक्षिणी || 33 ||

यज्ञमाता  यज्ञभोक्त्री यज्ञेशी  यज्ञसंभवा |

यज्ञक्रिया  यज्ञरूपा यज्ञांगी  यन्त्रमध्यगा || 34 ||

 

யஞ்ஞோபவீதினீ யஞ்ஞ’பலதா  யதமானஸா |

யயார்-வசனா  யந்த்ரநிலயா யஞ்ஞரக்ஷிணீ ||33 ||

 

யஞ்ஞமாதா  யஞ்ஞ’போ”க்த்ரீ  யஞ்ஞேஶீ  யஞ்ஞ’-ஸம்ப”வா |

யஞ்ஞக்ரியா  யஞ்ஞரூபா  யஞ்ஞாங்கீ  யந்த்ர-மத்”யகா || 34 ||

 

यवागूपानसुप्रीता  यज्ञधूपकुतूहला |

यमुना यरलवाकारा  यक्षराज्ञी यजु:स्वरा || 35 ||

यशोदा  यन्त्रनटना यक्ष्मरोगविनाशिनी |

यमा  यक्ष्महरा यष्टिधारिणी  यजनप्रिया || 36 ||

 

யவாகூபான-ஸுப்ரீதா  யஞ்ஞ’தூ”ப-குதூஹலா|

யமுனா யரலவாகாரா  யக்ஷராஞ்ஞீ  யஜு:ஸ்வரா || 35||

 

யஶோதா  யந்த்ர-நடனா  யக்ஷ்மரோக’-விநாஶினீ |

யமா  யக்ஷ்மஹரா யஷ்டிதா”ரிணீ  யஜனப்ரியா || 36 ||

 

यक्षिणी  यक्षगन्धर्वपूजिता  यमरूपिणी |

यामिनी  यामिनीनाथपूजिता  यानवाहिनी || 37 ||

यात्रिकैकसहाया या यामिनीमध्यचारिणी|

यामसञ्चारिणी  यागरक्षिणी यागसंभवा || 38 ||

 

யக்ஷிணீ  யக்ஷ-கந்த”ர்வ-பூஜிதா  யமரூபிணீ |

யாமினீ  யாமினீநா-பூஜிதா  யானவாஹினீ || 37 ||

 

யாத்ரிகைக-ஸஹாயாயா யாமினீ-மத்”யசாரிணீ |

யாம-ஸஞ்சாரிணீ  யாக’-ரக்ஷிணீ  யாக’-ஸம்ப”வா || 38 ||

 

युवतिर्युद्धनिपुणा  युगान्ताग्निविलोचना |

युक्ता युगपरा  युद्धरेणुका युद्धदुर्मदा || 39 ||

यूथमध्या  यूथसेव्या यूपबद्धबलिप्रिया |

योषा  योधा  योगनिष्ठा  योगिनीगणमध्यगा || 40 ||

 

யுவதிர்-யுத்’த”-நிபுணா  யுகாந்தாக்னி-விலோசனா |

யுக்தா யுகபரா  யுத்’த”-ரேணுகா  யுத்’த”-துர்மதா|| 39 ||

 

யூ-மத்”யா  யூ-ஸேவ்யா  யூப-பத்’த”-பலிப்ரியா |

யோஷா  யோதா”  யோகநிஷ்டா  யோகினீ-கணமத்”யகா|| 40 ||

 

योगप्रदा  योगरूपा योगिनी  योधकारिणी |

योगासना  योगनिद्रा योग्या  योगिजनप्रिया || 41 ||

योगगम्या  योगपरा योगिहृत्पद्मवासिनी  |

योषित्पूजनसुप्रीता  योषित् योषित्स्वरूपिणी  || 42 ||

 

யோகப்ரதா  யோகரூபா  யோகினீ  யோத”-காரிணீ|

யோகாஸனா  யோகநித்ரா  யோக்யா  யோகி’-ஜனப்ரியா || 41 ||

 

யோகம்யா  யோகபரா  யோகிஹ்ருʼத்-பத்மவாஸினீ  |

யோஷித்-பூஜன-ஸுப்ரீதா  யோஷித்  யோஷித்-ஸ்வரூபிணீ  || 42 ||

 

योक्त्री  यौवनमध्यस्था यन्त्रबिन्द्वर्चनप्रिया |

रक्ताम्बरा  रक्तमुखी रक्ताक्षी  रक्तपायिनी || 43 ||

रक्ताभिषेकसन्तुष्टा  रविमण्डलमध्यगा |

रक्तोत्पलधरा  रक्तनिलया रजिनीप्रिया || 44 ||

 

யோக்த்ரீ  யௌவன-மத்”யஸ்தா யந்த்ர-பிந்த்வர்சன-ப்ரியா |

ரக்தாம்பரா  ரக்தமுகீ  ரக்தாக்ஷீ ரக்த-பாயினீ || 43 ||

 

ரக்தாபி”ஷேக-ஸந்துஷ்டா  ரவிமண்டல-மத்”யகா |

ரக்தோத்பல-த”ரா  ரக்தநிலயா  ரஜினீப்ரியா ||44 ||

 

रक्षा  रक्षाकरी रत्नभूषणा  रजनीचरा |

रम्या रमा  रसमयी  रजनीकरशेखरा|| 45 ||

रमणी  रामजननी रम्भा  रमणलम्पटा |

रम्भाफलप्रिया रत्नकटका  रणभैरवी || 46 ||

 

ரக்ஷா  ரக்ஷாகரீ  ரத்ன-பூ”ஷணா  ரஜனீசரா |

ரம்யா ரமா  ரஸமயீ  ரஜனீகர-ஶேரா || 45 ||

 

ரமணீ  ராமஜனனீ ரம்பா”  ரமணலம்படா |

ரம்பா”பலப்ரியா ரத்ன-கடகா  ரணபை”ரவீ || 46 ||

 

रजस्वला  रजोरूपा रसाभिज्ञा  रजोगुणा |

रथिनी  रजताकारा रता  रतिपतिप्रिया || 47 ||

रसालया  रज्जुहस्ता रविनेत्रा  रतिप्रिया |

रञ्जिनी  रणसन्तुष्टा रक्षोघ्नी  रणकालिका || 48 ||

 

ரஜஸ்வலா  ரஜோரூபா ரஸாபி” ஞ்ஞா  ரஜோகுணா |

தினீ  ரஜதாகாரா ரதா  ரதிபதி-ப்ரியா|| 47 ||

 

ரஸாலயா  ரஜ்ஜு-ஹஸ்தா  ரவிநேத்ரா ரதிப்ரியா |

ரஞ்ஜினீ  ரண-ஸந்துஷ்டா  ரக்ஷோக்”னீ  ரணகாலிகா || 48 ||

 

रमाज्ञापालिनी  रत्नभूषणा रसशेवधि: |

रक्तबीजादिसंहर्त्री  रक्तपानकुतूहला || 49 ||

रणप्रिया  रणकरी  राकाचन्द्रसमानना|

रागस्वरूपिणी  रागालापसंसक्तमानसा || 50 ||

 

ரமாஞ்ஞாபாலினீ ரத்ன-பூ”ஷணா  ரஸஶேவதி”: |

ரக்தபீஜாதி’-ஸம்ʼஹர்த்ரீ  ரக்தபான-குதூஹலா ||49 ||

 

ரணப்ரியா  ரணகரீ ராகாசந்த்ர-ஸமானனா|

ராக’-ஸ்வரூபிணீ  ராகாலாப-ஸம்ஸக்த-மானஸா ||50 ||

 

राक्षसी  राहुमुकुटा राज्ञी  राज्यसुखप्रदा |

राजीवनयना  रात्रिपूजिता रात्रिचारिणी  || 51 ||

राधिका राजमातंगी  राजहंससमक्रमा |

राजराजार्चिता  राज्यपालिनी राजकन्यका || 52 ||

 

ராக்ஷஸீ  ராஹுமுகுடா  ராஞ்ஞீ  ராஜ்ய-ஸுப்ரதா|

ராஜீவ-நயனா  ராத்ரி-பூஜிதா  ராத்ரி-சாரிணீ  || 51 ||

 

ராதி”கா  ராஜமாதங்கீ   ராஜஹம்ஸ-ஸமக்ரமா  |

ராஜராஜார்சிதா  ராஜ்யபாலினீ ராஜ-கன்யகா || 52 ||

 

राज्यलक्ष्मी  रिपुहरा रीतिज्ञा  रुष्टमानसा |

रुन्धिनी  रुक्मिणी रुक्मवर्णा  रुधिरलालसा || 53 ||

रुद्राणी रुचिरप्रख्यारुण्डा  रुद्रविलासिनी |

रुद्रकाळी  रुद्रदुर्गा रुधिरार्द्रीकृताकृति: ||  54 ||

 

ராஜ்யலக்ஷ்மீ  ரிபுஹரா ரீதிஞ்ஞா  ருஷ்ட-மானஸா |

ருந்தி”னீ ருக்மிணீ  ருக்ம-வர்ணா  ருதி”ர-லாலஸா || 53 ||

 

ருத்ராணீ  ருசிர-ப்ரக்யா ருண்டா  ருத்ர-விலாஸினீ |

ருத்ரகாளீ  ருத்ரதுர்கா   ருதி”ரார்த்ரீ-க்ருʼதாக்ருʼதி: ||  54 ||

 

रुष्टा  रुद्रकला रुद्रकोपा  रुचिरभक्षिणी  |

रुद्रावेशा  रुद्रमयी रुद्रास्या रुरुवाहना || 55 ||

रुचाहस्ता  रूपवती रूषिताहारलोलुपा |

रूपलक्षणसम्पन्ना  रूपिणी रूपवर्जिता  || 56 ||

 

ருஷ்டா  ருத்ரகலா  ருத்ரகோபா  ருசிர-ப”க்ஷிணீ  |

ருத்ராவேஶா  ருத்ரமயீ  ருத்ராஸ்யா  ருருவாஹனா|| 55||

 

ருசாஹஸ்தா  ரூபவதீ ரூஷிதாஹார-லோலுபா |

ரூபலக்ஷண-ஸம்பன்னா  ரூபிணீ ரூபவர்ஜிதா  || 56 ||

 

रूपार्कविग्रहा  रूप्यशैलमध्यनिवासिनी |

रोदसी  रोषसंरक्तनयना रोगनाशिनी  || 57 ||

रोहिणी रोषिणी  रोषज्वालिनी रोषवर्जिता |

रोषावेशाहतारातिमण्डला  रौद्ररूपिणी || 58 ||

 

ரூபார்க-விக்ரஹா  ரூப்யஶைல-மத்”ய-நிவாஸினீ |

ரோதஸீ  ரோஷ-ஸம்ரக்த-நயனா  ரோக’-நாஶினீ  || 57 ||

 

ரோஹிணீ  ரோஷிணீ ரோஷஜ்வாலினீ  ரோஷவர்ஜிதா |

ரோஷாவேஶாஹ-தாராதி-மண்டலா  ரௌத்ர-ரூபிணீ|| 58 ||

 

रौद्रकोपा  रंगमारी रञ्जिनी रंगमालिनी |

रञ्जिता  रम्यवदना रंहो  रांगलधारिणी  || 59 ||

लवित्रधारिणी  लक्ष्या लकुली  लक्षणोज्वला |

लक्षाण्डनायिका  लज्जा  ललिता  लक्षणप्रदा || 60 ||

 

ரௌத்ர-கோபா ரங்கமாரீ  ரஞ்ஜினீ  ரங்கமாலினீ |

ரஞ்ஜிதா  ரம்யவதனா  ரம்ஹோ ராங்கல-தா”ரிணீ  || 59 ||

 

லவித்ர-தா”ரிணீ லக்ஷ்யா  லகுலீ  லக்ஷணோஜ்வலா |

லக்ஷாண்ட’-நாயிகா லஜ்ஜா  லலிதா  லக்ஷணப்ரதா  || 60 ||

 

लघिमा  लक्ष्यदा लभ्या  लघुश्यामा  लयेश्वरी |

ललज्जिह्वा  लब्धवर्णा लवङ्गी  लशुनाशना || 61 ||

लघ्वी लता  ललत्केशा लसन्ती  लवणाशना |

लयस्थित्युद्भवाधीशा  लघुपूजाप्रसादिनी || 62 ||

 

கி”மா  லக்ஷ்யதா  லப்”யா  லகு”ஶ்யாமா லயேஶ்வரீ  |

லலஜ்ஜிஹ்வா  லப்’த”வர்ணா  லவங்கீ  லஶுநாஶனா || 61 ||

க்”வீ   லதா லலத்கேஶா  லஸந்தீ  லவணாஶனா |

லயஸ்தித்-யுத்’ப”வாதீ”ஶா  லகு”பூஜா-ப்ரஸாதினீ || 62 ||

 

लक्ष्मणाग्रजसंपूज्या  लब्धसर्वमनोरथा |

लम्पटा  लवसन्तुष्टा लङ्कानगरवासिनी || 63 ||

लावण्यविग्रहा  लाभदायिनी लास्यतोषिणी |

लास्यप्रिया  लास्यलोला लासिनी  लाजभक्षिणी  || 64 ||

 

லக்ஷ்மணாக்ரஜ-ஸம்பூஜ்யா  லப்’த”ஸர்வ-மனோரதா |

லம்படா  லவஸந்துஷ்டா லங்கா-நகர-வாஸினீ|| 63 ||

 

லாவண்ய-விக்ரஹா  லாப”தாயினீ  லாஸ்ய-தோஷிணீ |

லாஸ்யப்ரியா  லாஸ்யலோலா லாஸினீ  லாஜப”க்ஷிணீ  || 64 ||

 

लालसा  लासिकालास्या लावण्यगुणशालिनी |

लाक्षारससवर्णाभा  लाङ्गलायुधधारिणी || 65 ||

लिप्सा  लिप्तालिङ्गपूज्या  लिङ्गिनी लिङ्गवर्जिता |

लिप्तगोरोचना  लिप्तचन्दना लिकुचस्तनी || 66 ||

 

லாலஸா  லாஸிகாலாஸ்யா லாவண்ய-குணஶாலினீ |

லாக்ஷாரஸ-ஸவர்ணாபா”  லாங்கலாயுத”-தா”ரிணீ || 65 ||

 

லிப்ஸா  லிப்தாலிங்க’-பூஜ்யா  லிங்கினீ  லிங்கவர்ஜிதா |

லிப்த-கோரோசனா  லிப்த-சந்தனா  லிகுசஸ்தனீ || 66 ||

 

लिकुचान्नप्रिया  लीला  लीलासृष्टजगत्रया|

लीलावती  लुब्धमना लुब्धा  लुञ्छितकेशिनी || 67 ||

लेलिहानशिखा  लेखा  लेशपूजाप्रसादिनी|

लोहिता  लोलनयना लोकेशी  लोकपालिनी  || 68 ||

 

லிகுசான்ன-ப்ரியா  லீலா லீலாஸ்ருʼஷ்ட-ஜகத்ரயா |

லீலாவதீ  லுப்’த”மனா  லுப்’தா”  லுஞ்சித-கேஶினீ || 67||

 

லேலிஹானஶிகா  லேகா லேஶபூஜா-ப்ரஸாதினீ |

லோஹிதா  லோலநயனா லோகேஶீ  லோகபாலினீ  || 68 ||

 

लोलम्बमालिनी  लोकवन्दिता लोहितेक्षणा |

लौकिकी  लौकिकाचारा लम्बमानपयोधरा || 69 ||

लंबीजरूपिणी  वन्द्या वरदा  वसुमालिनी |

वशिनी  वसुमध्यस्था वसुमण्डलपूजिता || 70 ||

லோலம்ப’-மாலினீ  லோகவந்திதா  லோஹிதேக்ஷணா |

லௌகிகீ  லௌகிகாசாரா லம்பமான-பயோத”ரா || 69 ||

 

லம்-பீஜ-ரூபிணீ வந்த்யா  வரதா  வஸுமாலினீ |

வஶினீ  வஸுமத்”யஸ்தா  வஸுமண்டல-பூஜிதா|| 70 ||

 

वशित्वदायिनी  वज्रधारिणी वल्लकीप्रिया |

वनिता  वन्दिता वर्णा  वरिष्ठा  वरदायिनी || 71 ||

वसुधा  वरुणाराध्या वत्सला  वटयक्षिणी  |

वनमध्यस्ठिता  वन्या  वसुदा  वनमल्लिका || 72 ||

 

வஶித்வ-தாயினீ  வஜ்ரதா”ரிணீ  வல்லகீ-ப்ரியா|

வனிதா  வந்திதா  வர்ணா வரிஷ்டா  வரதாயினீ  || 71 ||

 

வஸுதா”  வருணாராத்”யா  வத்ஸலா  வடயக்ஷிணீ |

வனமத்”யஸ்திதா வன்யா  வஸுதா  வனமல்லிகா || 72 ||

 

वनकेलिरता  वक्रकेशिनी वर्णिनी  वरा |

वलक्षा  वज्रनिर्घोषा वरेण्या  वनकन्यका || 73 ||

वरदा  वल्लभा वत्सा  वराभीतिलसत्करा |

वदन्ती  वर्मिणी वश्या  वल्लकीवादनप्रिया || 74 ||

 

வனகேலிரதா  வக்ர-கேஶினீ  வர்ணினீ வரா |

வலக்ஷா  வஜ்ர-நிர்கோ”ஷா  வரேண்யா  வனகன்யகா || 73 ||

 

வரதா  வல்லபா”  வத்ஸா  வராபீ”தி-லஸத்கரா|

வதந்தீ வர்மிணீ  வஶ்யா  வல்லகீ-வாதன-ப்ரியா || 74 ||

 

वराभीतिलसत्पाणिर्वन्दारुजनपालिनी|

वयस्या  वर्धिनी वर्या  वह्निमण्डलवासिनी || 75 ||

वह्निस्वरूपिणी  वह्निनयना वल्गुभाषिणी  |

वरिवस्यारता  वामा  वाराही  वायुवाहना || 76 ||

 

வராபீ”தி-லஸத்பாணிர்-வந்தாரு-ஜனபாலினீ |

வயஸ்யா  வர்தி”னீ  வர்யா வஹ்னி-மண்டல-வாஸினீ|| 75 ||

 

வஹ்னி-ஸ்வரூபிணீ  வஹ்னி-நயனா  வல்கு’-பா”ஷிணீ  |

வரிவஸ்யாரதா  வாமா வாராஹீ  வாயுவாஹனா || 76 ||

 

वारुणीपानसुप्रीता  वानरी वाहनप्रिया |

वामाचारवती  वाममार्गपूजाप्रसादिनी || 77 ||

वाणी  वायुसमाराध्या वासवादिसुरार्चिता |

वादित्रघोषसुप्रीता  वारुणीमदघूर्णिता || 78 ||

 

வாருணீபான-ஸுப்ரீதா  வானரீ  வாஹனப்ரியா|

வாமாசாரவதீ  வாமமார்க’-பூஜா-ப்ரஸாதினீ || 77 ||

 

வாணீ  வாயு-ஸமாராத்”யா  வாஸவாதி’-ஸுரார்சிதா |

வாதித்ர-கோ”ஷ-ஸுப்ரீதா  வாருணீ-மத’கூ”ர்ணிதா || 78 ||

 

वाग्वादिनी  वामकेशी वाजिवाहनगामिनी |

विश्वंभरा  विशालाक्षी विषमा  विष्णुसोदरी || 79 ||

विविधायुधसन्नद्धा  विष्णुमाया विराण्मयी |

विपुलाङ्गी  विघ्नदात्री विचित्रा  विघ्नहारिणी || 80 ||

 

வாக்வாதினீ  வாமகேஶீ வாஜிவாஹன-காமினீ |

விஶ்வம்ப”ரா விஶாலாக்ஷீ  விஷமா  விஷ்ணுஸோதரீ || 79 ||

 

விவிதா”யுத”-ஸன்னத்’தா”  விஷ்ணுமாயா விராண்மயீ |

விபுலாங்கீ  விக்”ன-தாத்ரீ விசித்ரா  விக்”ன-ஹாரிணீ || 80 ||

 

विहायसगतिर्विद्याधरी  विश्वविमोहिनी |

वियत्केशी  विरूपाक्षी विमला  विकरालिनी || 81 ||

विश्वग्रासा  विष्णुरूपा विजनालयवासिनी |

विकारा  विपिनावासा विश्वासा  विधिवन्दिता || 82 ||

 

விஹாயஸ-கதிர்-வித்யாத”ரீ  விஶ்வ-விமோஹினீ |

வியத்கேஶீ  விரூபாக்ஷீ விமலா  விகராலினீ || 81 ||

 

விஶ்வக்ராஸா விஷ்ணுரூபா  விஜனாலய-வாஸினீ|

விகாரா  விபினா-வாஸா  விஶ்வாஸா விதி”வந்திதா || 82 ||

 

विभावरी  विद्रुमाभा विद्रुमाभरणोज्वला |

विभूतिर्विष्णुवनिता  विशदा  विश्वमोहिनी|| 83 ||

विषमा  विबुधाराध्या विनता  विश्वसाक्षिणी |

विस्फोटकी  विरूपाक्षी विन्ध्याचलनिवासिनी || 84 ||

 

விபா”வரீ  வித்ருமாபா”  வித்ருமாப”ரணோஜ்வலா |

விபூ”திர்-விஷ்ணுவனிதா  விஶதா  விஶ்வ-மோஹினீ || 83 ||

 

விஷமா  விபு’தா”ராத்யா  வினதா விஶ்வ-ஸாக்ஷிணீ |

விஸ்போடகீ  விரூபாக்ஷீ விந்த்”யாசல-நிவாஸினீ|| 84 ||

 

विनोदा  विष्णुभगिनी विप्रकारी विशारदा |

विशाला  विपुला विप्रवन्दिता  विपुलस्तनी || 85 ||

विश्ववन्द्यपदाम्भोजा  विचित्राभरणोज्वला |

विस्तारजघना  विद्या विधुमण्डलवासिनी || 86 ||

 

வினோதா  விஷ்ணு-ப”கினீ  விப்ரகாரீ  விஶாரதா |

விஶாலா  விபுலா விப்ர-வந்திதா  விபுலஸ்தனீ || 85 ||

 

விஶ்வவந்த்ய-பதாம்போ”ஜா  விசித்ராப”ரணோஜ்வலா |

விஸ்தார-ஜக”னா  வித்யா  விது”மண்டல-வாஸினீ|| 86 ||

 

विमाना  विमना  विश्वा  विजया  विपिनालया|

विविधान्नप्रिया  वित्तदायिनी विपुलोदना || 87 ||

विषूचिर्विषसंहर्त्री  वीरवन्द्यपदाम्बुजा |

वीरमाता  वीरशक्ति: वीरा  वीरपराक्रमा || 88 ||

 

விமானா  விமனா விஶ்வா  விஜயா  விபினாலயா |

விவிதா”ன்ன-ப்ரியா வித்த-தாயினீ  விபுலோதனா || 87 ||

 

விஷூசிர்-விஷ-ஸம்ஹர்த்ரீ  வீரவந்த்ய-பதாம்புஜா |

வீரமாதா  வீரஶக்தி:  வீரா வீரபராக்ரமா ||88 ||

 

वीरासना  वीतिहोत्रनयना वीरवन्दिता |

वीरमारी  वीरदुर्गा वीथीसञ्चारलालसा || 89 ||

वीणावादनसुप्रीता  वृद्धा वृजिननाशिनी |

वेला  वेगवती वेगा  वेदान्तप्रतिपादिता || 90 ||

 

வீராஸனா  வீதிஹோத்ர-நயனா  வீரவந்திதா |

வீரமாரீ  வீரதுர்கா  வீதீஸஞ்சார-லாலஸா|| 89 ||

 

வீணாவாதன-ஸுப்ரீதா  வ்ருʼத்’தா”  வ்ருʼஜின-நாஶினீ|

வேலா  வேகவதீ  வேகா  வேதாந்த-ப்ரதிபாதிதா || 90 ||

 

वेगिता  वेदजननी वेषाढ्या  वेत्रधारिणी |

वेदना  वेदनाहर्त्री वैदिकी  वैरिमर्दिनी || 91 ||

वैकुण्ठवासिनी  वैश्वानरमध्यकृतालया |

वैशाखपूर्णिमापूजाप्रीता  वैश्वानरेक्षणा || 92 ||

 

வேகிதா  வேதஜனனீ  வேஷாட்”யா  வேத்ர-தா”ரிணீ |

வேதனா  வேதனாஹர்த்ரீ  வைதிகீ  வைரிமர்தினீ || 91 ||

 

வைகுண்-வாஸினீ  வைஶ்வானர-மத்”ய-க்ருʼதாலயா |

வைஶா-பூர்ணிமா-பூஜா-ப்ரீதா வைஶ்வானரேக்ஷணா || 92 ||

 

वैदेही  वैष्णवी वैरिवर्जिता  व्योमवासिनी |

व्योमालया  व्योमकेशी वौषड्  व्यालिविभूषिता || 93 ||

वंशाभिरक्षिणी  वंशदेवता वेङ्कटेश्वरी |

शमदा  शर्मदा शब्दरूपिणी  शरधारिणी  || 94 ||

 

வைதேஹீ  வைஷ்ணவீ  வைரிவர்ஜிதா  வ்யோம-வாஸினீ |

வ்யோமாலயா  வ்யோமகேஶீ வௌஷட்  வ்யாலி-விபூ”ஷிதா || 93 ||

 

வம்ஶாபி”-ரக்ஷிணீ  வம்ஶ-தேவதா வேங்கடேஶ்வரீ |

ஶமதா  ஶர்மதா  ஶப்ரூபிணீ  ஶரதா”ரிணீ  || 94 ||

 

शर्वाणी  शबला  शक्रवन्दिता  शत्रुसूदिनी |

शक्ति:  शवासना शक्तिवृन्दसेवितपादुका || 95 ||

शकुन्तवाहना  शम्भुमोहिनी शशिशेखरा |

शशाङ्काभमुखी  शस्त्रधारिणी शमदमोज्वला || 96 ||

 

ஶர்வாணீ  ஶபலா  ஶக்ர-வந்திதா  ஶத்ரு-ஸூதினீ |

ஶக்தி:  ஶவாஸனா ஶக்தி-வ்ருʼந்த’-ஸேவித-பாதுகா || 95 ||

 

ஶகுந்த-வாஹனா  ஶம்பு”-மோஹினீ  ஶஶிஶேரா |

ஶஶாங்காப”முகீ  ஶஸ்த்ர-தா”ரிணீ  ஶமதமோ-ஜ்வலா || 96 ||

 

शमा  शनैश्चरप्रीता शवपञ्चकमञ्चगा |

शरासनकरा  शब्दब्रह्मरूपा  शरासना || 97 ||

शताक्षी शतभूषाढ्या  शरतल्पाधिशायिनी |

शरीरिणी  शतस्फोटरूपिणी शशिभूषणा || 98 ||

 

ஶமா  ஶனைஶ்சர-ப்ரீதா  ஶவபஞ்சக-மஞ்சகா|

ஶராஸனகரா  ஶப்’-ப்ரஹ்ம-ரூபா  ஶராஸனா || 97 ||

 

ஶதாக்ஷீ  ஶத-பூ”ஷாட்”யா  ஶரதல்பாதி”-ஶாயினீ |

ஶரீரிணீ  ஶதஸ்போட-ரூபிணீ  ஶஶி-பூ”ஷணா || 98 ||

शारदा  शारदाराध्या शाम्भवी  शास्त्रवेदिता |

शार्दूलवाहना  शास्त्रविद्या शासनकारिणी || 99 ||

शान्ति:शान्तिमती  शान्तिदायिनी शान्तमानसा |

शाकम्भरी  शापहन्त्री शाकिन्यादिसमन्विता || 100 ||

 

ஶாரதா   ஶாரதாராத்யா  ஶாம்ப”வீ   ஶாஸ்த்ர-வேதிதா |

ஶார்தூல-வாஹனா ஶாஸ்த்ர-வித்யா  ஶாஸன-காரிணீ|| 99 ||

 

ஶாந்தி:ஶாந்திமதீ  ஶாந்தி-தாயினீ  ஶாந்த-மானஸா|

ஶாகம்ப”ரீ  ஶாப-ஹந்த்ரீ  ஶாகின்யாதி’-ஸமன்விதா || 100 ||

 

शिवा  शिवप्रिया शिल्पकला  शिशुसमाकृति: |

शिल्पिनी  शिखिमध्यस्था  शिवदूती   शिवङ्करी || 101 ||

शिष्टा  शिष्टसमाचारा शिष्टेष्टा  शीतलाम्बिका |

शीतला  शीतलादेवी शीता  शीतनिवारिणी || 102 ||

 

ஶிவா  ஶிவப்ரியா ஶில்பகலா  ஶிஶு-ஸமாக்ருʼதி: |

ஶில்பினீ  ஶிகித்”யஸ்தா   ஶிவதூதீ   ஶிவங்கரீ || 101 ||

 

ஶிஷ்டா  ஶிஷ்ட-ஸமாசாரா  ஶிஷ்டேஷ்டா ஶீதலாம்பிகா |

ஶீதலா  ஶீதலாதேவீ  ஶீதா ஶீத-நிவாரிணீ || 102 ||

 

शीला शीलवती  शीधुपानलोलुपमानसा |

शीतज्वरहरा  शीघ्रवरदा शुक्रपूजिता || 103 ||

शुद्धा  शुष्का शुक्लवर्णा  शुष्काङ्गी  शुभदायिनी |

शुभा  शुभान्विता शुम्भदैत्यसंहारिणी  शुचि: || 104||

 

ஶீலா  ஶீலவதீ ஶீது”பான-லோலுப-மானஸா |

ஶீத-ஜ்வரஹரா  ஶீக்”ர-வரதா  ஶுக்ர-பூஜிதா|| 103 ||

 

ஶுத்’தா”  ஶுஷ்கா ஶுக்லவர்ணா  ஶுஷ்காங்கீ  ஶுப”தாயினீ |

ஶுபா”  ஶுபா”ன்விதா  ஶும்ப”-தைத்ய-ஸம்ஹாரிணீ  ஶுசி: || 104 ||

 

शुचिस्मिता  शुकप्रीता शुकालापा  शुभोदया |

शुक्रवारप्रिया  शून्या शूलिनी  शूलधारिणी || 105 ||

शूरसेना  शून्यरूपा शून्यकेश्वरनाशिनी |

शूर्पहस्ता  शूलरोगहारिणी शूर्पमस्तका  || 106 ||

 

ஶுசிஸ்மிதா  ஶுகப்ரீதா ஶுகாலாபா  ஶுபோ”யா |

ஶுக்ரவார-ப்ரியா  ஶூன்யா ஶூலினீ  ஶூலதா”ரிணீ || 105 ||

 

ஶூரஸேனா  ஶூன்யரூபா ஶூன்யகேஶ்வர-நாஶினீ |

ஶூர்பஹஸ்தா  ஶூலரோக’-ஹாரிணீ  ஶூர்ப-மஸ்தகா  || 106 ||

 

श्रद्धा  श्रमहरा श्रद्धावती  शृङ्गारनायिका |

श्री:  श्रीमती श्रुतिज्ञेया  श्रुतिबोधितवैभवा || 107 ||

श्रुत्यन्तज्ञेयसौभाग्या  शृङ्खलामोचिनी श्रुति: |

श्रोत्रिया  श्रुतचारित्रा श्रोणिशोभाजिताचला || 108 ||

 

ஶ்ரத்’தா”  ஶ்ரமஹரா ஶ்ரத்’தா”வதீ  ஶ்ருʼங்கார-நாயிகா |

ஶ்ரீ:  ஶ்ரீமதீ ஶ்ருதிஞ்ஞேயா  ஶ்ருதி-போ’தி”த-வைப”வா || 107 ||

 

ஶ்ருத்யந்தஞ்ஞேய-ஸௌபா”க்யா  ஶ்ருʼங்லாமோசினீஶ்ருதி: |

ஶ்ரோத்ரியா  ஶ்ருத-சாரித்ரா  ஶ்ரோணி-ஶோபா”ஜிதாசலா || 108 ||

 

श्रींबीजनिलया  शेषमुकुटा शेषशायिनी |

शेखरीकृतशीतांशु:  शेमुषी शैलवासिनी || 109 ||

शैवी  शैवालया शैलकन्या  शैलादिवाहना |

शैवमञ्चकपीठस्था  शोभाजितदिवाकरा || 110 ||

 

ஶ்ரீம்-பீஜ-நிலயா ஶேஷமுகுடா  ஶேஷஶாயினீ |

ஶேரீக்ருʼத-ஶீதாம்ஶு:  ஶேமுஷீ ஶைலவாஸினீ || 109 ||

 

ஶைவீ  ஶைவாலயா ஶைலகன்யா  ஶைலாதி’-வாஹனா |

ஶைவமஞ்சக-பீஸ்தா  ஶோபா”ஜித-திவாகரா || 110 ||

 

शोभिनी  शोकशमनी शोभा  शोभनकारिणी |

शोणाभा  शोणितप्रीता शोधिनी  शोभनाकृति: || 111 ||

शोकहीना  शोकहन्त्री शोरिमायास्वरूपिणी |

शौण्डा  शौर्यप्रदा शंखहस्ता  शंकरभामिनी  || 112 ||

 

ஶோபி”னீ   ஶோகஶமனீ ஶோபா”  ஶோப”ன-காரிணீ|

ஶோணாபா”  ஶோணித-ப்ரீதா  ஶோதி”னீ  ஶோப”னா-க்ருʼதி: ||111 ||

 

ஶோகஹீனா  ஶோகஹந்த்ரீ ஶோரிமாயா-ஸ்வரூபிணீ |

ஶௌண்டா  ஶௌர்யப்ரதா  ஶங்-ஹஸ்தா  ஶங்கர-பா”மினீ  || 112 ||

शङ्कराभरणप्रीता  शङ्खपद्मनिधिस्तुता |

शान्त्यतीतकलारूपा  शान्ता षट्कोणवासिनी || 113 ||

षष्ठी  षट्चक्रनिलया षडध्वातीतरूपिणी |

सकला  सकलाराध्या सकलेष्टवरप्रदा || 114 ||

 

ஶங்கராப”ரண-ப்ரீதா ஶங்-பத்ம-நிதி”ஸ்துதா |

ஶாந்த்யதீத-கலாரூபா  ஶாந்தா ஷட்கோண-வாஸினீ || 113 ||

 

ஷஷ்டீ  ஷட்சக்ர-நிலயா  ஷட’த்”வாதீத-ரூபிணீ |

ஸகலா  ஸகலாராத்”யா  ஸகலேஷ்ட-வரப்ரதா|| 114 ||

 

सप्तमी  समयाचारा सप्तस्वरमयाकृति: |

सर्वदा  सर्पभूषाढ्या सर्वमङ्गलदायिनी || 115 ||

सगुणा  सद्गुणा सत्वगुणा  समरसा  समा |

सभ्या  सरस्वती सर्वमङ्गला  सगुणात्मिका || 116 ||

 

ஸப்தமீ  ஸமயாசாரா ஸப்தஸ்வர-மயாக்ருʼதி: |

ஸர்வதா  ஸர்ப-பூ”ஷாட்”யா  ஸர்வ-மங்கள-தாயினீ || 115 ||

 

ஸகுணா  ஸத்குணா  ஸத்வகுணா  ஸமரஸா ஸமா |

ப்”யா  ஸரஸ்வதீ  ஸர்வமங்களா  ஸகுணாத்மிகா || 116 ||

 

सर्वार्थदायिनी   सर्वमन्त्रयन्त्राधिनायिका |

साकिनीरूपिणी  साध्या साध्वी  सादादिरूपिणी || 117 ||

साक्षिभूता  सामरस्यपरा साध्वसनाशिनी  |

सिद्धमन्त्रा  सिद्धिदात्री सिद्धगन्धर्वपूजिता || 118 ||

 

ஸர்வார்த-தாயினீ  ஸர்வமந்த்ர-யந்த்ராதி”-நாயிகா |

ஸாகினீ-ரூபிணீ  ஸாத்”யா  ஸாத்”வீ  ஸாதாதி’-ரூபிணீ || 117 ||

 

ஸாக்ஷிபூ”தா  ஸாமரஸ்ய-பரா  ஸாத்”வஸ-நாஶினீ |

ஸித்’த”-மந்த்ரா  ஸித்’தி”தாத்ரீ  ஸித்’த”-கந்த”ர்வ-பூஜிதா || 118 ||

 

सिताम्भोजालया  सिद्धा सिन्दूरतिलकोज्वला |

सीमा  सीता  सीधुपानप्रिया  सीमाधिदेवता || 119 ||

सुमुखी  सुभगा सुभ्रू: सुन्दरी  सुन्दरानना |

सुराप्रिया  सुवर्णाभा सुराधिपनमस्कृता || 120 ||

 

ஸிதாம்போ”ஜாலயா  ஸித்’தா”  ஸிந்தூர-திலகோஜ்வலா|

ஸீமா  ஸீதா ஸீது”பான-ப்ரியா  ஸீமாதி”-தேவதா || 119 ||

 

ஸுமுகீ  ஸுப”கா  ஸுப்”ரூ: ஸுந்தரீ  ஸுந்தரானனா |

ஸுராப்ரியா  ஸுவர்ணாபா”  ஸுராதி”ப-நமஸ்க்ருʼதா|| 120 ||

 

सुधा  सुधार्णवाध्यक्षा  सुरापानकुतूहला |

सूचकी  सूर्यनयना सूकरी  सूकरानना  || 121 ||

सृणिहस्ता  सृष्टिकर्त्री सेव्या  सेनाग्रगामिनी |

सैरिभासुरसंहर्त्री  सोमाक्षी सोमवल्लरी  || 122 ||

 

ஸுதா”  ஸுதா”ர்ணவாத்”யக்ஷா  ஸுராபான-குதூஹலா |

ஸூசகீ  ஸூர்ய-நயனா  ஸூகரீ ஸூகரானனா  || 121 ||

 

ஸ்ருʼணிஹஸ்தா  ஸ்ருʼஷ்டி-கர்த்ரீஸேவ்யா ஸேனாக்ர-காமினீ |

ஸைரிபா”ஸுர-ஸம்ஹர்த்ரீ  ஸோமாக்ஷீ ஸோமவல்லரீ  || 122 ||

 

सोममण्डलमध्यस्था  सौम्या सौदामिनीप्रभा |

सौभाग्यदायिनी  सौख्यदात्री सौंबीजरूपिणी  || 123 ||

सम्पत्करी  संशयघ्नी  सम्राज्ञी  संगमक्षमा |

संयुगामोदिनी  संविद्रूपिणी संततिप्रदा || 124 ||

 

ஸோம-மண்டல-மத்”யஸ்தா ஸௌம்யா  ஸௌதாமினீ-ப்ரபா”|

ஸௌபா”க்ய-தாயினீ  ஸௌக்யதாத்ரீ  ஸௌம்-பீஜ-ரூபிணீ || 123 ||

 

ஸம்பத்கரீ  ஸம்ஶயக்”னீ   ஸம்ராஞ்ஞீ  ஸங்கம-க்ஷமா |

ஸம்யுகா’-மோதினீ  ஸம்வித்’-ரூபிணீ  ஸந்ததி-ப்ரதா|| 124 ||

 

सन्ध्या  संकष्टसन्दोहहन्त्री  सन्धानकारिणी |

सुन्दोपसुन्दसंहर्त्री  सान्द्रानन्दस्वरूपिणी  || 125 ||

स्निग्धौदनप्रिया  स्निग्धा स्मृति:स्मेरमुखाम्बुजा |

हरदूती  हयारूढा हसन्ती  हरभामिनी  || 126 ||

 

ஸந்த்”யா  ஸங்கஷ்ட-ஸந்தோஹ-ஹந்த்ரீ ஸந்தா”ன-காரிணீ|

ஸுந்தோபஸுந்த’-ஸம்ʼஹர்த்ரீ  ஸாந்த்ரானந்த’-ஸ்வரூபிணீ  || 125 ||

 

ஸ்னிக்’தௌ”ன-ப்ரியா ஸ்னிக்’தா”  ஸ்ம்ருʼதி:-ஸ்மேர-முகாம்புஜா |

ஹரதூதீ  ஹயாரூடா”  ஹஸந்தீ  ஹரபா”மினீ  || 126 ||

 

हरिद्रान्नैकरसिका  हरिद्रा हरिसोदरी |

हतदैत्यमहासेना  हठात्कारहतासुरा || 127 ||

हरिद्रालिप्तसर्वाङ्गी  हविर्भोक्त्री हलायुधा |

हाकिनी  हास्यसन्तुष्टा  हाटकाभरणोज्वला || 128 ||

 

ஹரித்ரான்னைக-ரஸிகா  ஹரித்ரா  ஹரிஸோதரீ |

ஹததைத்ய-மஹாஸேனா ஹடாத்கார-ஹதாஸுரா || 127 ||

 

ஹரித்ரா-லிப்த-ஸர்வாங்கீ  ஹவிர்-போ”க்த்ரீ  ஹலாயுதா”|

ஹாகினீ  ஹாஸ்ய-ஸந்துஷ்டா  ஹாடகாப”ரணோஜ்வலா || 128 ||

 

हाहाहूहूमुखस्तुत्याहालामदविघूर्णिता |

हिमांशुबिम्बवदना  हिमालयकृतालया || 129 ||

हिमांशुशकलोत्तंसा  हिता  हिमकरेक्षणा|

हुंफडुच्चारणप्रीता  हुंकारातिभयङ्करा || 130 ||

 

ஹாஹாஹூஹூ-முஸ்துத்யாஹாலாமத’-விகூ”ர்ணிதா |

ஹிமாம்ஶு-பிம்ப’-வதனா  ஹிமாலய-க்ருʼதாலயா || 129 ||

 

ஹிமாம்ஶு-ஶகலோத்தம்ஸா  ஹிதா ஹிமகரேக்ஷணா |

ஹும்டுச்சாரண-ப்ரீதா ஹுங்காராதி-ப”யங்கரா || 130 ||

 

हुंकारनिहतानेकदैत्या  हूहूप्रपूजिता |

हृद्या  हेमप्रभा हेतिविभूषितकराम्बुजा || 131 ||

हेमदात्री  हेमवर्णा हेलानिहतदुर्जना |

हेलालोला  हैमवती होत्री होतृवरप्रदा || 132 ||

 

ஹுங்கார-நிஹதானேக-தைத்யா  ஹூஹூ-ப்ரபூஜிதா |

ஹ்ருʼத்யா  ஹேமப்ரபா”  ஹேதிவிபூ”ஷித-கராம்புஜா || 131 ||

 

ஹேமதாத்ரீ ஹேமவர்ணா  ஹேலானி-ஹத-துர்ஜனா |

ஹேலாலோலா  ஹைமவதீ ஹோத்ரீ ஹோத்ருʼ-வரப்ரதா|| 132 ||

 

होमाग्निकुण्डमध्यस्था  होमकर्मैकसाक्षिणी |

हौंबीजजपसुप्रीता  हंसाक्षी हंसवाहना || 133 ||

लंबीजजपसुप्रीता  लंबीजाक्षररूपिणी |

क्षपापूजनसुप्रीता  क्षयरोगहरा क्षमा || 134 ||

 

ஹோமாக்னி-குண்ட’-த்”யஸ்தா  ஹோம-கர்மைக-ஸாக்ஷிணீ |

ஹௌம்-பீஜ-ஜப-ஸுப்ரீதா  ஹம்ஸாக்ஷீ ஹம்ஸ-வாஹனா ||133 ||

 

லம்-பீஜ-ஜப-ஸுப்ரீதா  லம்-பீஜாக்ஷர-ரூபிணீ |

க்ஷபாபூஜன-ஸுப்ரீதா  க்ஷயரோக’-ஹரா  க்ஷமா || 134 ||

 

क्षपाकरलसन्मौलि:  क्षपासंचारिणी क्षपा |

क्षालिताशेषपापौघा  क्षामदुर्भिक्षनाशिनी || 135 ||

क्षिप्रपूजारता  क्षिप्रफलदा क्षिप्रकारिणी |

क्षिप्रप्रसादिनी  क्षिप्रमारी क्षितिधरा  क्षिति: || 136 ||

 

க்ஷபாகர-லஸன்மௌலி:  க்ஷபா-ஸஞ்சாரிணீ  க்ஷபா |

க்ஷாலிதாஶேஷ-பாபௌகா”  க்ஷாம-துர்பி”க்ஷ-நாஶினீ|| 135 ||

 

க்ஷிப்ர-பூஜாரதா  க்ஷிப்ர-லதா  க்ஷிப்ர-காரிணீ |

க்ஷிப்ர-ப்ரஸாதினீ  க்ஷிப்ர-மாரீ  க்ஷிதித”ரா  க்ஷிதி:||136 ||

 

क्षीणपापा  क्षीरपानप्रिया  क्षीरान्नभोजिनी |

क्षुद्ररोगहरा  क्षुद्रकृत्यानाशनकारिणी || 137 ||

क्षुद्रग्रहार्तिशमनी  क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपिणी |

क्षेत्रपालप्रिया  क्षेमदायिनी क्षेत्रपालिनी || 138 ||

 

க்ஷீணபாபா  க்ஷீரபான-ப்ரியா  க்ஷீரான்ன-போ”ஜினீ |

க்ஷுத்ரரோக’-ஹரா  க்ஷுத்ர-க்ருʼத்யா-நாஶன-காரிணீ ||137 ||

 

க்ஷுத்ர-க்ரஹார்தி-ஶமனீ  க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஞ்ஞ-ரூபிணீ |

க்ஷேத்ரபால-ப்ரியா  க்ஷேம-தாயினீ  க்ஷேத்ர-பாலினீ|| 138 ||

 

क्षौमाम्बरपरीधाना  क्षौद्रामृतरसप्रिया |

क्षंबीजजपसुप्रीता  क्षंबीजाक्षररूपिणी || 139 ||

अम्बिकानादिनिधनाराधनप्रीतमानसा|

इन्द्राणीन्दिरेशानवल्लभोद्दण्डविक्रमा|| 140 ||

 

க்ஷௌமாம்பர-பரீதா”னா  க்ஷௌத்ராம்ருʼத-ரஸப்ரியா|

க்ஷம்-பீஜ-ஜப-ஸுப்ரீதா  க்ஷம்-பீஜாக்ஷர-ரூபிணீ || 139 ||

 

அம்பிகானாதி’-நித”னாராத”ன-ப்ரீத-மானஸா |

இந்த்ராணீந்திரேஶான-வல்லபோ”த்ண்ட’-விக்ரமா || 140 ||

  

उग्रमार्युदितार्काभदेहैन:कूटनाशिनी|

ऐश्वर्यदायिन्यैंकारबीजवर्णस्वरूपिणी|| 141 ||

ओष्ठच्छविविनिर्धूतबिम्बाभौंकारमातृका|

अकारादिविसर्गान्तवर्णमालास्वरूपिणी|| 142 ||

 

உக்ரமார்யுதிதார்காப”-தேஹைன:கூட-நாஶினீ|

ஐஶ்வர்யதாயினீ-ஐங்கார-பீஜ-வர்ண-ஸ்வரூபிணீ ||141 ||

 

ஓஷ்ச்-விவிநிர்தூ”த-பிம்பாபௌங்கார-மாத்ருʼகா |

அகாராதி’-விஸர்காந்த-வர்ணமாலா-ஸ்வரூபிணீ || 142 ||

 

कमला  कलना  कर्मसाक्षिणी  करुणालया |

कल्मषघ्नी  कलिध्वंसकारिणी  कर्कशस्वरा || 143 ||

कात्यायनी  कालरात्रि: किन्नरी  कीर्तिदायिनी |

कुरुकुल्ला  कुवलयदलनीलायतेक्षणा || 144 ||

 

கமலா  கலனா கர்ம-ஸாக்ஷிணீ  கருணாலயா |

கல்மஷக்”னீ  கலித்”வம்ஸ-காரிணீ கர்கஶ-ஸ்வரா || 143 ||

 

காத்யாயனீ  காலராத்ரி:  கின்னரீ கீர்தி-தாயினீ |

குருகுல்லா  குவலயதல-நீலாயதேக்ஷணா|| 144 ||

 

कुष्ठरोगप्रशमनी  कूश्माण्डग्रहनाशिनी |

कृपा  कृपावती कृष्णमारी  कृत्यानिवारिणी || 145||

केवला  कोपविध्वस्तसमस्ता  सुरमण्डला |

कौमारी  कौशिकी कंसमर्दिनी  खलनाशिनी  || 146 ||

 

குஷ்ரோக’-ப்ரஶமனீ கூஶ்மாண்டக்ரஹ-நாஶினீ |

க்ருபா  க்ருபாவதீ  க்ருஷ்ணமாரீ  க்ருத்யா-நிவாரிணீ|| 145 ||

 

கேவலா  கோப-வித்”வஸ்த-ஸமஸ்தா ஸுரமண்டலா |

கௌமாரீ  கௌஶிகீ கம்ஸ-மர்தினீ  ல-நாஶினீ  || 146 ||

 

गजारूढा  गतिर्गानलोला गीतविशारदा |

गुर्वी  गुहप्रिया गूढविग्रहा   गृध्रवाहना || 147 ||

ग्रामरक्षाकरी  ग्रामदेवी घर्घरनादिनी |

चण्डमारी  चण्डघण्टा चण्डिका  चारुविक्रमा || 148 ||

 

ஜாரூடா  கதிர்கான-லோலா கீத-விஶாரதா|

குர்வீ  குஹப்ரியா  கூ’ட”-விக்ரஹா   க்ரு’த்”ர-வாஹனா || 147 ||

 

க்ராம-ரக்ஷாகரீ   க்ராம-தேவீ   க”ர்க”ர-நாதினீ |

சண்டமாரீ   சண்ட’-க”ண்டா  சண்டிகா  சாரு-விக்ரமா|| 148 ||

 

चिरन्तना  चित्रमाल्यभूषणा  चेटकावृता |

छलविध्वस्तदैत्येन्द्रा    जयश्रीर्जगदीश्वरी   || 149 ||

टंकहस्ता  ठान्तमन्त्रा डमरुध्वनिमोदिता  (हर्षिणी) |

ढक्काधरी  तडिल्लेखा दाडिमीकुसुमप्रभा || 150 ||

 

சிரந்தனா  சித்ரமால்ய-பூ”ஷணா  சேடகா-வ்ருதா |

ல-வித்”வஸ்த-தைத்யேந்த்ரா    ஜயஶ்ரீர்-ஜகதீஶ்வரீ   || 149 ||

 

டங்க-ஹஸ்தா  டாந்த-மந்த்ரா  டமரு-த்”வனி-மோதிதா  (ஹர்ஷிணீ) |

ட”க்கா-த”ரீ  தடில்லேகா  தாடிமீ-குஸும-ப்ரபா”|| 150 ||

 

देवी  देवनुता दैत्यमर्दिनी  दोषवर्जिता |

दन्तपङ्क्तिप्रभापुञ्जतिरस्कृतदिवाकरा(रविद्युति: ) || 151 ||

धनधान्यकरी  धान्यमालिनी नवचण्डिका |

नादब्रह्ममयी  पानपात्रहस्ता पराम्बिका || 152 ||

 

தேவீ  தேவனுதா  தைத்ய-மர்தினீ  தோஷ-வர்ஜிதா |

ந்தபங்க்தி-ப்ரபா”-புஞ்ஜ-திரஸ்க்ருத-திவாகரா(ரவித்யுதி: ) || 151 ||

 

த”ன-தா”ன்யகரீ  தா”ன்ய-மாலினீ நவசண்டிகா |

நாதப்ரஹ்ம-மயீ  பானபாத்ர-ஹஸ்தா  பராம்பிகா || 152 ||

 

फलदा  बन्धनिर्मोक्त्री  भेरुण्डा भयहारिणी |

मदद्रवा  यशोदात्री रहस्या  ललितालका || 153 |

वह्निरूपा  श्मशानस्था षडङ्गपरिवारिता |

समस्तदेवविनुता  सर्वदेवस्वरूपिणी || 154 ||

 

லதா  பந்த”-நிர்மோக்த்ரீ  பே”ருண்டா  ப”யஹாரிணீ |

மதத்ரவா  யஶோதாத்ரீ  ரஹஸ்யா லலிதாலகா ||153 |

 

வஹ்னிரூபா  ஶ்மஶானஸ்தா  ஷடங்க’-பரிவாரிதா |

ஸமஸ்த-தேவ-வினுதா ஸர்வ-தேவ-ஸ்வரூபிணீ|| 154 ||

  

समस्तशक्तिचक्रेशी   हृदयङ्गमरूपिणी |

इत्युक्तम् नामसाहस्रं   महामार्या: शुभावहम् |

सर्वपापप्रशमनं  सर्वरोगनिवारणम् |

सर्वार्थसाधकं  पुण्यमैहिकामुष्मिकार्थदम् |

 

ஸமஸ்த-ஶக்தி-சக்ரேஶீ   ஹ்ருயங்கம-ரூபிணீ |

இத்யுக்தம் நாம-ஸாஹஸ்ரம்   மஹாமார்யா:-ஶுபா”வஹம் |

ஸர்வபாப-ப்ரஶமனம்  ஸர்வரோக’-நிவாரணம் |

ஸர்வார்-ஸாத”கம்  புண்யமைஹிகாமுஷ்மிகார்ம் |

 

समस्तदेवताप्रीतिदायकं  परमाद्भुतम् |

य: पठेत्प्रयतो  दुर्गाकाले प्रयतमानस: |

 

ஸமஸ்த-தேவதா-ப்ரீதி-தாயகம்  பரமாத்’பு”தம் |

:  படேத்-ப்ரயதோ  துர்காகாலே  ப்ரயத-மானஸ:|

 

महामार्या:  प्रसादेन स नूनं लभतेशुभम् |

मारीनामसहस्रस्य  नान्यदस्य समं  क्वचित् |

पुरा  विरचितं पूर्वै:  निरीक्ष्य सुपरिष्कृतम् ||

 

மஹாமார்யா:  ப்ரஸாதேன  ஸ நூனம் லப”தே-ஶுப”ம் |

மாரீநாம-ஸஹஸ்ரஸ்ய  நான்யதஸ்ய  ஸமம்  க்வசித் |

புரா  விரசிதம் பூர்வை:  நிரீக்ஷ்ய ஸுபரிஷ்க்ருதம் ||

 

श्रीमहामारीसहस्रनामस्तोत्रम्संपूर्णम् ||

 

ஶ்ரீமஹாமாரீ-ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||