நவக்ரஹம்

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.

आदित्यहृदयम् ॥

ஆதிʼத்யஹ்ருʼʼயம் ॥

 

ततो युद्धपरिश्रान्तं  समरे  चिन्तया  स्थितम् ।

रावणं चाग्रतो  दृष्ट्वा  युद्धाय  समुपस्थितम् ॥ १॥

 

ததோ  யுத்ʼத”-பரிஶ்ராந்தம் ஸமரே  சிந்தயா  ஸ்திதம் ।

ராவணம்  சாக்ʼரதோ  த்ʼருʼஷ்ட்வா  யுத்ʼதா”ய  ஸமுபஸ்திதம் ॥ 1॥

 

दैवतैश्च समागम्य  द्रष्टुमभ्यागतो  रणम् ।

उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो  भगवानृषिः ॥ २॥

 

தைʼவதைஶ்ச  ஸமாகʼம்ய  த்ʼரஷ்டுமப்”யா-கʼதோ  ரணம் ।

உபாகʼம்யாப்ʼரவீத்ʼ-ராமமகʼஸ்த்யோ  ப”ʼவான்-ருʼஷி: ॥ 2॥

 

राम राम  महाबाहो  श‍ृणु  गुह्यं  सनातनम् ।

येन सर्वानरीन्वत्स  समरे  विजयिष्यसि ॥ ३॥

 

ராம  ராம  மஹாபாʼஹோ  ஶ்ருʼணு  குʼஹ்யம்  ஸனாதனம் ।

யேன  ஸர்வானரீன்வத்ஸ  ஸமரே  விஜயிஷ்யஸி ॥ 3॥

 

आदित्यहृदयं पुण्यं  सर्वशत्रुविनाशनम् ।

जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं  परमं  शिवम् ॥ ४॥

 

ஆதிʼத்யஹ்ருʼʼயம்  புண்யம்  ஸர்வஶத்ரு-விநாஶனம் ।

ஜயாவஹம்  ஜபேந்நித்யமக்ஷய்யம்  பரமம்  ஶிவம் ॥ 4॥

 

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं  सर्वपापप्रणाशनम् ।

चिन्ताशोकप्रशमनं  आयुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ ५॥

 

ஸர்வமங்கʼல-மாங்கʼல்யம்  ஸர்வபாப-ப்ரணாஶனம் ।

சிந்தாஶோக-ப்ரஶமனம்  ஆயுர்-வர்த”னமுத்தமம் ॥ 5॥

 

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं  देवासुरनमस्कृतम् ।

पूजयस्व विवस्वन्तं  भास्करं  भुवनेश्वरम् ॥ ६॥

 

ரஶ்மிமந்தம்  ஸமுத்ʼயந்தம்  தேʼவாஸுர-நமஸ்க்ருʼதம் ।

பூஜயஸ்வ  விவஸ்வந்தம்  பா”ஸ்கரம்  பு”வனேஶ்வரம் ॥ 6॥

 

सर्वदेवात्मको ह्येष  तेजस्वी  रश्मिभावनः ।

एष देवासुरगणाँल्लोकान्  पाति  गभस्तिभिः ॥ ७॥

 

ஸர்வதேʼவாத்மகோ  ஹ்யேஷ  தேஜஸ்வீ  ரஶ்மிபா”வன:

ஏஷ  தேʼவாஸுர-கʼணாம்ல்லோகான்பாதிகʼப”ஸ்திபி”: ॥ 7॥

 

एष ब्रह्मा  च  विष्णुश्च  शिवः  स्कन्दः  प्रजापतिः ।

महेन्द्रो धनदः  कालो  यमः  सोमो  ह्यपां  पतिः ॥ ८॥

 

ஏஷ  ப்ʼரஹ்மா  ச  விஷ்ணுஶ்ச  ஶிவ:  ஸ்கந்தʼ:  ப்ரஜாபதி:

மஹேந்த்ʼரோ  த”னதʼ:  காலோ  யம:  ஸோமோ  ஹ்யபாம்  பதி: ॥ 8॥

 

पितरो वसवः  साध्या  ह्यश्विनौ  मरुतो  मनुः ।

वायुर्वह्निः प्रजाप्राण:  ऋतुकर्ता  प्रभाकरः ॥ ९॥

 

பிதரோ  வஸவ:  ஸாத்”யா  ஹ்யஶ்வினௌ  மருதோ  மனு:

வாயுர்வஹ்னி:  ப்ரஜாப்ராண:  ருʼதுகர்தா  ப்ரபா”கர: ॥ 9॥

 

आदित्यः सविता  सूर्यः  खगः  पूषा  गभस्तिमान् ।

सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता  दिवाकरः ॥ १०॥    or    भानुर्विश्वरेता

 

ஆதிʼத்ய:  ஸவிதா  ஸூர்ய:  ʼ:  பூஷா  கʼப”ஸ்திமான் ।

ஸுவர்ண-ஸத்ʼருʼஶோ  பா”னுர்-ஹிரண்யரேதா திʼவாகர: ॥ 10॥   or    பானுர்விஶ்வரேதா

 

हरिदश्वः सहस्रार्चिः  सप्तसप्तिर्मरीचिमान् ।

तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा  मार्ताण्ड  अंशुमान् ॥ ११॥   or    मार्तण्ड

 

ஹரிதʼஶ்வ:  ஸஹஸ்ரார்சி:  ஸப்தஸப்திர்-மரீசிமான் ।

திமிரோன்ம:  ஶம்பு”ஸ்-த்வஷ்டா மார்தாண்டʼ  அம்ஶுமான் ॥ 11॥  or    மார்தண்டʼ

 

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो  भास्करो  रविः ।

अग्निगर्भोऽदितेः  पुत्रः  शङ्खः  शिशिरनाशनः ॥ १२॥

 

ஹிரண்யகʼர்ப”:  ஶிஶிரஸ்-தபனோ பா”ஸ்கரோ  ரவி:

அக்ʼனிகʼர்போ”(அ)திʼதே:  புத்ர:  ஶங்க:  ஶிஶிர-நாஶன: ॥ 12॥

 

व्योमनाथस्तमोभेदी  ऋग्यजुःसामपारगः ।

घनवृष्टिरपां मित्रो  विन्ध्यवीथी  प्लवङ्गमः ॥ १३॥

 

வ்யோமநாஸ்-தமோபே”தீʼ  ருʼக்ʼயஜு:-ஸாமபாரகʼ:

க”னவ்ருʼஷ்டிரபாம்  மித்ரோ  விந்த்”யவீதீ  ப்லவங்கʼ: ॥ 13॥

 

आतपी मण्डली  मृत्युः  पिङ्गलः  सर्वतापनः ।

कविर्विश्वो महातेजाः  रक्तः  सर्वभवोद्भवः ॥ १४॥

 

ஆதபீ  மண்டʼலீ  ம்ருʼத்யு:  பிங்கʼ:  ஸர்வதாபன:

கவிர்விஶ்வோ  மஹாதேஜா:  ரக்த:  ஸர்வ-ப”வோத்ʼப”: ॥ 14॥

 

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो  विश्वभावनः ।

तेजसामपि तेजस्वी  द्वादशात्मन्नमोऽस्तु  ते ॥ १५॥

 

நக்ஷத்ர-க்ʼரஹ-தாராணாமதி”போ  விஶ்வபா”வன:

தேஜஸாமபி  தேஜஸ்வீ  த்ʼவாதʼஶாத்மந்-நமோ(அ)ஸ்துதே ॥ 15॥

 

नमः पूर्वाय  गिरये  पश्चिमायाद्रये  नमः ।

ज्योतिर्गणानां  पतये  दिनाधिपतये  नमः ॥ १६॥

 

நம:  பூர்வாய  கிʼரயே  பஶ்சிமாயாத்ʼரயே  நம:

ஜ்யோதிர்-கʼணானாம்  பதயே  திʼனாதி”பதயே  நம: ॥ 16॥

 

जयाय जयभद्राय  हर्यश्वाय  नमो  नमः ।

नमो नमः  सहस्रांशो  आदित्याय  नमो  नमः ॥ १७॥

 

ஜயாய  ஜயப”த்ʼராய  ஹர்யஶ்வாய  நமோ  நம:

நமோ  நம:  ஸஹஸ்ராம்ஶோ  ஆதிʼத்யாயநமோ  நம: ॥ 17॥

 

नम उग्राय  वीराय  सारङ्गाय  नमो  नमः ।

नमः पद्मप्रबोधाय  मार्ताण्डाय  नमो  नमः ॥ १८॥  or    मार्तण्डाय

 

நம  உக்ʼராய  வீராய  ஸாரங்காʼய  நமோ  நம:

நம:  பத்ʼம-ப்ரபோʼதா”ய  மார்தாண்டாʼய  நமோ  நம: ॥ 18॥   or    மார்தண்டாʼ

 

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय  सूर्यायादित्यवर्चसे ।

भास्वते सर्वभक्षाय  रौद्राय  वपुषे  नमः ॥ १९॥

 

ப்ʼரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய  ஸூர்யாயாதிʼத்ய-வர்சஸே ।

பா”ஸ்வதே  ஸர்வப”க்ஷாய  ரௌத்ʼராய  வபுஷே  நம: ॥ 19॥

 

तमोघ्नाय हिमघ्नाय  शत्रुघ्नायामितात्मने ।

कृतघ्नघ्नाय देवाय  ज्योतिषां  पतये  नमः ॥ २०॥

 

தமோக்”னாய  ஹிமக்”னாய  ஶத்ருக்”னாயாமிதாத்மனே ।

க்ருʼக்”க்”னாய  தேʼவாயஜ்யோதிஷாம்  பதயே  நம: ॥ 20॥

 

तप्तचामीकराभाय  वह्नये  विश्वकर्मणे ।   or    हरये  विश्वकर्मणे

नमस्तमोऽभिनिघ्नाय  रुचये  लोकसाक्षिणे ॥ २१॥

 

தப்தசாமீகராபா”ய  வஹ்னயே  விஶ்வகர்மணே । or    ஹரயே  விஶ்வகர்மணே

நமஸ்தமோ(அ)பி”-நிக்”னாயருசயே  லோகஸாக்ஷிணே ॥ 21॥

 

नाशयत्येष वै  भूतं  तदेव  सृजति  प्रभुः ।

पायत्येष तपत्येष  वर्षत्येष  गभस्तिभिः ॥ २२॥

 

நாஶயத்யேஷ  வை  பூ”தம்  ததேʼவ  ஸ்ருʼஜதி  ப்ரபு”:

பாயத்யேஷ  தபத்யேஷ  வர்ஷத்யேஷ  கʼப”ஸ்திபி”: ॥ 22॥

 

एष सुप्तेषु  जागर्ति  भूतेषु  परिनिष्ठितः ।

एष एवाग्निहोत्रं  च  फलं  चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३॥

 

ஏஷ  ஸுப்தேஷு  ஜாகʼர்தி  பூ”தேஷு  பரிநிஷ்டி:

ஏஷ  ஏவாக்ʼனிஹோத்ரம்  சலம்  சைவாக்ʼனி-ஹோத்ரிணாம் ॥23॥

 

वेदाश्च क्रतवश्चैव  क्रतूनां  फलमेव  च ।

यानि कृत्यानि  लोकेषु  सर्व  एष  रविः  प्रभुः ॥ २४॥

 

வேதாʼஶ்ச  க்ரதவஶ்சைவ  க்ரதூனாம்  லமேவ  ச ।

யானி  க்ருʼத்யானி  லோகேஷு  ஸர்வஏஷரவி:  ப்ரபு”: ॥ 24॥

 

फल श्रुतिः ॥

ல  ஶ்ருதி:

 

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु  कान्तारेषु  भयेषु  च ।

कीर्तयन् पुरुषः  कश्चिन्नावसीदति  राघव ॥ २५॥

 

ஏனமாபத்ஸு  க்ருʼச்ச்ரேஷு  காந்தாரேஷு  ப”யேஷு  ச ।

கீர்தயன்  புருஷ:  கஶ்சின்னாவஸீதʼதி  ராக”வ ॥ 25॥

 

पूजयस्वैनमेकाग्रो  देवदेवं  जगत्पतिम् ।

एतत् त्रिगुणितं  जप्त्वा  युद्धेषु  विजयिष्यसि ॥ २६॥

 

பூஜயஸ்வைனமேகாக்ʼரோ  தேʼவதேʼவம்  ஜகʼத்பதிம் ।

ஏதத்  த்ரிகுʼணிதம்  ஜப்த்வாயுத்ʼதே”ஷுவிஜயிஷ்யஸி ॥ 26॥

 

अस्मिन्क्षणे महाबाहो  रावणं  त्वं  वधिष्यसि ।

एवमुक्त्वा तदाऽगस्त्यो  जगाम  च  यथागतम् ॥ २७॥

 

அஸ்மின்க்ஷணேமஹாபாʼஹோராவணம்  த்வம்  வதி”ஷ்யஸி।

ஏவமுக்த்வா  ததாʼ(அ)கʼஸ்த்யோ  ஜகாʼமசயதாʼதம் ॥ 27॥

 

एतच्छ्रुत्वा महातेजा  नष्टशोकोऽभवत्तदा ।

धारयामास सुप्रीतो  राघवः  प्रयतात्मवान् ॥ २८॥

 

ஏதச்ச்ருத்வா  மஹாதேஜா  நஷ்டஶோகோ(அ)ப”வத்ததாʼ

தா”ரயாமாஸ  ஸுப்ரீதோ  ராக”:  ப்ரயதாத்மவான் ॥ 28॥

 

आदित्यं प्रेक्ष्य  जप्त्वा  तु  परं  हर्षमवाप्तवान् ।

त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा  धनुरादाय  वीर्यवान् ॥ २९॥

 

ஆதிʼத்யம்  ப்ரேக்ஷ்ய  ஜப்த்வாது  பரம்  ஹர்ஷமவாப்தவான் ।

த்ரிராசம்ய  ஶுசிர்பூ”த்வா  த”னுராதாʼய  வீர்யவான் ॥ 29॥

 

रावणं प्रेक्ष्य  हृष्टात्मा  युद्धाय  समुपागमत् ।

सर्व यत्नेन  महता  वधे  तस्य  धृतोऽभवत् ॥ ३०॥

 

ராவணம்  ப்ரேக்ஷ்ய  ஹ்ருʼஷ்டாத்மாயுத்ʼதா”யஸமுபாகʼமத் ।

ஸர்வ  யத்னேன  மஹதா  வதே”  தஸ்ய  த்”ருʼதோ(அ)ப”வத் ॥ 30॥

 

अथ रविरवदन्निरीक्ष्य  रामं

         मुदितमनाः  परमं  प्रहृष्यमाणः ।

निशिचरपतिसङ्क्षयं  विदित्वा

         सुरगणमध्यगतो  वचस्त्वरेति ॥ ३१॥

 ரவிரவதʼந்-நிரீக்ஷ்ய ராமம்

         முதிʼதமனா:  பரமம்  ப்ரஹ்ருʼஷ்யமாண:

நிஶிசரபதி-ஸங்க்ஷயம்  விதிʼத்வா

         ஸுரகʼண-மத்”யகʼதோ  வசஸ்த்வரேதி ॥ 31॥

 

ஆதிʼத்யஹ்ருʼʼயம்  ஸம்பூர்ணம்॥