ஶாஸ்தா - Iyappan

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.

किराताष्टकम् ॥
கிராதாஷ்டகம் ॥ 


प्रत्यर्थि-व्रात-वक्षःस्थल-रुधिरसुरापानमत्तं पृषत्कं
चापे सन्धाय तिष्ठन् हृदयसरसिजे मामके तापहन्ता ।
पिञ्छोत्तंसश्शरण्यः पशुपतितनय: नीरदाभः प्रसन्न: |
देवः पायात् अपायात् शबरवपुरसौ सावधानः सदा माम् ॥ १॥

ப்ரத்யர்தி-வ்ராத-வக்ஷ:ஸ்ல-ருதி"ர-ஸுராபானமத்தம்  ப்ருஷத்கம்
சாபே ஸந்தா"ய  திஷ்ன்  ஹ்ருய-ஸரஸிஜே  மாமகே  தாபஹந்தா ।
பிஞ்சோத்தம்ஸ:-ஶரண்ய:  பஶுபதிதனய:  நீரதா’ப”:  ப்ரஸன்ன:
தே':  பாயாத்  அபாயாத்  ஶபரவபுரஸௌ  ஸாவதா":  ஸதா  மாம் ॥ 1॥ 


आखेटाय वनेचरस्य गिरिजासक्तस्य शम्भोः सुतः
त्रातुं यो भुवनं पुरा समजनि ख्यातः किराताकृतिः ।
कोदण्डश्छुरिकाधरो घनरुचि: पिञ्छावतंसोज्ज्वलः
स त्वं माम् अव सर्वदा रिपुगणात् त्रस्तं दयावारिधे ॥ २॥

கேடாய  வனேசரஸ்ய  கிரிஜாஸக்தஸ்ய  ஶம்போ":  ஸுத:
த்ராதும்  யோ  பு"வனம்  புரா  ஸமஜனி  க்யாத:  கிராதாக்ருதி:
கோதண்டஶ்-சுரிகாத"ரோ  க"னருசி:  பிஞ்சாவதம்ஸோஜ்ஜ்வல:
ஸ த்வம் மாம்  அவ  ஸர்வதா  ரிபுக’ணாத்  த்ரஸ்தம்  தயாவாரிதே" ॥ 2॥ 

 
यो मां पीडयति प्रसह्य सततं देव! त्वदेकाश्रयं
छित्वा तस्य रिपो: उरः छुरिकया शाताग्रया दुर्मतेः ।
देव! त्वत्करपङ्कजोल्लसितया श्रीमत्किराताकृते
तत्प्राणान् वितर अन्तकाय च वपु: कालारिपुत्र अञ्जसा ॥ ३॥


யோ மாம்  பீடயதி  ப்ரஸஹ்ய  ஸததம்  தேவ  த்வதே’காஶ்ரயம்
சித்வா  தஸ்ய  ரிபோ:  உர:  சுரிகயா  ஶாதாக்ரயா  துர்மதே:
தேவ!  த்வத்கர-பங்கஜோல்லஸிதயா  ஶ்ரீமத்கிராதாக்ருதே
தத்ப்ராணான்  விதர  அந்தகாய ச  வபு:  காலாரிபுத்ர  அஞ்ஜஸா ॥ 3॥ 

 
विद्धो मर्मसु दुर्वचोभि: असतां सन्तप्तशल्योपमैः
दृप्तानां  असतां अशान्तमनसां खिन्नोऽस्मि यावद्भृशम् ।
तावत्त् त्वं छुरिकाशरासनधर: चित्ते मम आविर्भवन्
स्वामिन् देव! किरातरूप! शमय प्रत्यर्थिवर्गं क्षणात् ॥ ४॥

வித்’தோ"  மர்மஸு  து’ர்வசோபி":  அஸதாம்  ஸந்தப்த-ஶல்யோபமை:
த்ருப்தானாம்  அஸதாம்  அஶாந்தமனஸாம்  கின்னோ(அ)ஸ்மி  யாவத்’ப்"ருஶம் ।
தாவத் த்வம்  சுரிகா-ஶராஸன-த"ர:  சித்தே  மம  ஆவிர்ப"வன்
ஸ்வாமின் தேவ!  கிராதரூப  ஶமய  ப்ரத்யர்திவர்கம்  க்ஷணாத் ॥ 4॥ 

 
हर्तुं वित्तं अधर्मतो मम रता: चोराश्च ये दुर्जनाः
तेषां मर्मसु ताडय आशु विशिखै: त्वत्कार्मुकान्निःसृतैः ॥

शास्तारं द्विषतां  किरातवपुषं सर्वार्थदं त्वां ऋते

पश्यामि अद्य पुरारिपुत्र शरणं नान्यं प्रपन्नोऽस्म्यहम् ॥ ५॥

 

ஹர்தும் வித்தம்  அத"ர்மதோ  மம ரதா:  சோராஶ்ச யே  துர்ஜனா:

தேஷாம்  மர்மஸு  தாட'ய  ஆஶு  விஶிகை:  த்வத்கார்முகான்னிஸ்ருதை: |
ஶாஸ்தாரம்  த்விஷதாம்  கிராதவபுஷம்  ஸர்வார்ம்  த்வாம்  ருதே

பஶ்யாமி  அத்ய  புராரிபுத்ர  ஶரணம்  நான்யம்  ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 5 ॥  


यक्षप्रेतपिशाचभूतनिवहा: दुःखप्रदा: भीषणाः
बाधन्ते नरशोणितोत्सुकधिय: ये मां रिपुप्रेषिताः ।
चापज्यानिनदै: त्वम् ईश सकलान् संहृत्य दुष्टग्रहान्
गौरीशात्मज रैवतेश्वर किराताकार संरक्ष माम् ॥ ६॥

யக்ஷப்ரேத-பிஶாச-பூ"த-நிவஹா:  து’:கப்ரதா’:  பீ"ஷணா:
பா’த"ந்தே  நரஶோணிதோத்-ஸுகதி":  யே  மாம்  ரிபுப்ரேஷிதா:
சாபஜ்யா-நினதை’: த்வம்  ஈஶ  ஸகலான்  ஸம்ஹ்ருத்ய  துஷ்டக்ரஹான்
கௌரீஶாத்மஜ  ரைவதேஶ்வர  கிராதாகார  ஸம்ரக்ஷ மாம் ॥ 6 ॥ 

 
द्रोग्धुं ये निरताः त्वदीयपदपद्मैकान्तचित्तं च मां
मायाच्छन्नकळेबराश्च विषदा:नीचै: सदा कर्मभिः ।
वश्य-स्तम्भन-मारणाद्यकुशलारम्भेषु दक्षान् अरीन्
दुष्टान् संहर देव देव शबराकार त्रिलोकेश्वर ॥ ७॥

த்ரோக்’து"ம்  யே நிரதா:  த்வதீய-பதபத்'மைகாந்த-சித்தம்  ச மாம்
மாயாச்ன்ன-களேபராஶ்ச  விஷதா’:   நீசை:  ஸதா  கர்மபி": ।
வஶ்ய-ஸ்தம்ப"ன-மாரணாத்ய-குஶலாரம்பே”ஷு  க்ஷான்  அரீன்
துஷ்டான்  ஸம்ஹர  தேவ தேவ  ஶபராகார  த்ரிலோகேஶ்வர ॥ 7॥ 

 
तन्वा वा मनसा गिरापि सततं दोषं चिकीर्षन्ति अलं
त्वत्पादप्रणतस्य मे निरपराधस्यापि ये मानवाः ।
सर्वान् संहर तान् गिरीशसुत! मे प्रत्यर्थिवर्गान् क्षणात्
त्वामेकं शबराकृतिं भयहरं नाथं प्रपन्नोऽस्म्यहम् ॥ ८॥

தன்வா வா  மனஸா  கிராபி ஸததம்  தோஷம் சிகீர்ஷந்தி  அலம்
த்வத்பாத’-ப்ரணதஸ்ய   மே  நிரபராத"-ஸ்யாபி  யே மானவா:
ஸர்வான் ஸம்ஹர தான்  கிரீஶஸுத! மே  ப்ரத்யர்தி-வர்கான்  க்ஷணாத்
த்வாமேகம்  ஶபராக்ருதிம்  ப"யஹரம்  நாம்  ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 8॥ 

 
कष्टं राजभटै: सदा परिभवक्लिष्ट: खलै: वादिभि:
अन्यै: र्घोरतरै: विपज्जलनिधौ मग्नोऽस्मि दुःखातुर: ।
हा हा किं करवै विभो! शबरवेषं त्वाम् अभीष्टार्थदं
वन्देऽहं परदैवतं कुरु कृपां आर्तस्य बन्धो मयि ॥ ९॥

கஷ்டம்  ராஜப"டை:  ஸதா’  பரிப”வக்லிஷ்ட:  லை:  வாதி’பி":
அன்யை:  கோ"ரதரை:  விபஜ்ஜலனிதௌ"  மக்னோ(அ)ஸ்மி  து’:காதுர:
ஹா ஹா கிம்  கரவை விபோ"!  ஶபரவேஷம்  த்வாம்  அபீ"ஷ்டார்ம்
வந்தே(அ)ஹம்  பரதைவதம்  குரு க்ருபாம்  ஆர்தஸ்ய  பந்தோ" மயி ॥ 9॥ 

 
स्तोत्रं यः प्रजपेत् प्रशान्तकरण: नित्यं किराताष्टकं
स क्षिप्रं वशगान् करोति नृपतीन् आबद्धवैरानपि ।
हृद्वाचाप्र्विरोधिनः खलजनान् दुष्टग्रहानप्यसौ
यात्यन्ते यमराजभीतिरहितां दिव्यां गतिं शाश्वतीम् ॥ १०।

 

ஸ்தோத்ரம்  ய:  ப்ரஜபேத்  ப்ரஶாந்த-கரண:  நித்யம்  கிராதாஷ்டகம்
ஸ  க்ஷிப்ரம்  வஶகான்  கரோதி   ந்ருபதீன்  ஆபத்’த"வைரானபி ।
ஹ்ருத்’வாசாப்ரவிரோதி":  லஜனான்  துஷ்டக்ரஹானப்யஸௌ
யாத்யந்தே  யமராஜ-பீ"திரஹிதாம்  திவ்யாம்  கதிம்  ஶாஶ்வதீம் ॥ 10।  

கிராதாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥