Sivan - சிவன்

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.


1. ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம்

2. லிங்கா’ஷ்டகம் 

3. உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்

4. அர்த” நாரீஶ்வர அஷ்டகம்


शिव पञ्चाक्षरि स्तोत्रम् ||

ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம் ||

ॐ नमः शिवाय शिवाय नम ॐ
ॐ नमः शिवाय शिवाय नम ॐ 

ஓம் நம:ஶிவாய ஶிவாய நம ஓம் ||
ஓம் நம:ஶிவாய ஶிவாய நம ஓம் ||

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय |
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय || 1|| 

நாகேந்த்ர-ஹாராய த்ரிலோசனாய
ப”ஸ்மாங்கராகாய மஹேஶ்வராய |
நித்யாய ஶுத்’தா”ய திம்பராய
தஸ்மை நகாராய நம: ஶிவாய || 1 || 

मन्दाकिनीसलिल-चन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वर-प्रमथनाथ-महेश्वराय |
मन्दार-मुख्य-बहुपुष्प-सुपूजिताय
तस्मै मकार-महिताय नमः शिवाय || 2 || 

மந்தாகினீ-ஸலில-சந்தனசர்ச்சிதாய
நந்தீஶ்வர-ப்ரமத-நாத-மஹேஶ்வராய|
மந்தார-முக்ய-பஹுபுஷ்ப-ஸுபூஜிதாய
தஸ்மை மகார-மஹிதாய நம: ஶிவாய || 2 || 

शिवाय गौरी-वदनाब्ज-बृन्द-
सूर्याय दक्षाध्वर-नाशकाय |
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय || 3 || 

ஶிவாய கௌரீ-வதனாப்ஜ-ப்ருந்த
ஸூர்யாய தக்ஷாத்”வர-நாஶகாய|
ஶ்ரீநீலகண்டாய வ்ருஷத்”வஜாய
தஸ்மை ஶிகாராய நம: ஶிவாய || 3 || 

वसिष्ठ-कुम्भोद्भव-गौतमार्य
मुनीन्द्र-देवार्चित-शेखराय |
चन्द्रार्क-वैश्वानर-लोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय || 4|| 

வஸிஷ்ட-கும்போ”த்’ப”வ-கௌதமார்ய
முனீந்த்ர-தேவார்ச்சித-ஶேராய|
சந்த்ரார்க்க-வைஶ்வானர-லோசனாய
தஸ்மை வகாராய நம: ஶிவாய || 4 || 

यक्षस्वरूपाय जटाधराय
पिनाक-हस्ताय सनातनाय |
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय || 5 || 

யக்ஷஸ்வரூபாய ஜடாத”ராய
பினாக-ஹஸ்தாய ஸனாதனாய |
திவ்யாய தேவாய திம்பராய
தஸ்மை யகாராய நம: ஶிவாய ||5 || 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते || 

பஞ்சாக்ஷரமிதம் புண்யம்
: டேச்சிவ ஸன்னிதௌ” |
ஶிவலோகமவாப்னோதி
ஶிவேன ஸஹ மோததே ||

ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம்ஸம்பூர்ணம் ||


लिङ्गाष्टकम् ||
லிங்காஷ்டகம் ||

ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं
निर्मलभासित शोभित लिङ्गम् |
जन्मज दुःख विनाशक लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 1 || 

ப்ரஹ்ம முராரி ஸுரார்ச்சித லிங்கம்
நிர்மல பா”ஸித ஶோபி”த லிங்கம் |
ஜன்மஜ து’:க விநாஶக லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 1 || 

देवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं
कामदहन करुणाकर लिङ्गम् |
रावण दर्प विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 2 || 

தேவமுனி ப்ரவரார்ச்சித லிங்கம்
காம தஹந கருணாகர லிங்கம் |
ராவண தர்ப்ப விநாஶன லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 2 || 

सर्व सुगन्ध सुलेपित लिङ्गं
बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम् |
सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 3 || 

ஸர்வ ஸுகந்த” ஸுலேபித லிங்கம்
புத்’தி” விவர்த”ந காரண லிங்கம் |
ஸித்’த” ஸுராஸுர வந்தித லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 3 || 

कनक महामणि भूषित लिङ्गं
फणिपति वेष्टित शोभित लिङ्गम् |
दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 4 || 

கனக மஹாமணி பூ”ஷித லிங்கம்
ணிபதி வேஷ்டித ஶோபி”த லிங்கம் |
க்ஷ ஸுயஞ்ஞ வினாஶந லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 4 ||  

कुङ्कुम चन्दन लेपित लिङ्गं
पङ्कज हार सुशोभित लिङ्गम् |
सञ्चित पाप विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 5 || 

குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம்
பங்கஜ ஹார ஸுஶோபி”த லிங்கம் |
ஸஞ்சித பாப விநாஶன லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 5 || 

देवगणार्चित सेवित लिङ्गं
भावै-र्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् |
दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 6 || 

தேவ கணார்ச்சித ஸேவித லிங்கம்
பா”வைர் ப”க்திபி”ரேவச லிங்கம் |
தினகர கோடி ப்ரபா”கர லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 6 || 

अष्टदलोपरिवेष्टित लिङ्गं
सर्वसमुद्भव कारण लिङ्गम् |
अष्टदरिद्र विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 7 || 

அஷ்டதலோபரி வேஷ்டித லிங்கம்
ஸர்வ ஸமுத்’ப”வ காரண லிங்கம் |
அஷ்ட தரித்ர விநாஶன லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 7 || 

सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं
सुरवन पुष्प सदार्चित लिङ्गम् |
परात्परं परमात्मक लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 8 || 

ஸுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம்
ஸுரவன புஷ்ப ஸதார்ச்சித லிங்கம் |
பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 8 || 

लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेश्शिव सन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते || 

லிங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் ய:டேஶ்ஶிவ ஸந்நிதௌ” |
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஶிவேன ஸஹ மோததே ||

லிங்கா’ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||


उमामहेश्वर स्तोत्रम् ||
உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் || 

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् |
नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 1 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் நவயௌவனாப்”யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்ட-வபுர்த”ராப்”யாம் |
நகேந்த்ர-கன்யா-வ்ருஷகேதனாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 1 || 

नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां
नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् |
नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 2 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்”யாம்
நமஸ்க்ருதாபீ”ஷ்ட-வரப்ரதா’ப்”யாம் |
நாராயணேனார்ச்சித-பாதுகாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 2 || 

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां
विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम् |
विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 3 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் வ்ருஷ-வாஹனாப்”யாம்
விரிஞ்சி-விஷ்ண்விந்த்ர-ஸுபூஜிதாப்”யாம் |
விபூ”தி-பாடீர-விலேபனாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 3 ||  

नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां
जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् |
जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 4 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ஜகதீஶ்வராப்”யாம்
ஜகத்பதிப்”யாம் ஜயவிக்ரஹாப்”யாம் |
ஜம்பா”ரி-முக்யைரபி”-வந்திதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 4 || 

नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां
पञ्चाक्षरीपञ्जररञ्जिताभ्याम् |
प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 5 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் பரமௌஷதா”ப்”யாம்
பஞ்சாக்ஷரீ-பஞ்ஜர-ரஞ்ஜிதாப்”யாம் |
ப்ரபஞ்ச-ஸ்ருஷ்டி-ஸ்திதி-ஸம்ஹ்ருதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 5 || 

नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यां
अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् |
अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 6 || 

நம: ஶிவாப்”யாமதி-ஸுந்தராப்”யாம்
அத்யந்தமாஸக்த-ஹ்ருதம்புஜாப்”யாம் |
அஶேஷ-லோகைக-ஹிதங்கராப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 6 || 

नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां
कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्याम् |
कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 7 ||

நம: ஶிவாப்”யாம் கலி-நாஶனாப்”யாம்
கங்காள-கல்யாண-வபுர்த”ராப்”யாம் |
கைலாஸ-ஶைலஸ்தித-தேவதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 7 || 

नमः शिवाभ्यामशुभापहाभ्यां
अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् |
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसम्भृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 8 || 

நம: ஶிவாப்”யாம்-அஶுபா”பஹாப்”யாம்
அஶேஷ-லோகைக-விஶேஷிதாப்”யாம் |
அகுண்டிதாப்”யாம் ஸ்ம்ருதி-ஸம்ப்”ருதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 8 || 

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां
रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम् |
राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 9 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ரத-வாஹனாப்”யாம்
ரவீந்து’-வைஶ்வானர-லோசனாப்”யாம் |
ராகாஶஶாங்காப”-முகாம்புஜாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 9 || 

नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां
जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम् |
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 10 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ஜடிலந்த”ராப்”யாம்
ஜராம்ருதிப்”யாம் ச விவர்ஜிதாப்”யாம் |
ஜனார்தனாப்ஜோத்’ப”வ-பூஜிதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 1௦ || 

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां
बिल्वच्छदामल्लिकदामभृद्भ्याम् |
शोभावतीशान्तवतीश्वराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 11 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் விஷமேக்ஷணாப்”யாம்
பில்வச்தா’-மல்லிக-தாம-ப்”ருத்’ப்”யாம்|
ஶோபா”வதீ-ஶாந்தவதீஶ்வராப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 11 || 

नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां
जगत्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्याम् |
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 12 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் பஶு-பாலகாப்”யாம்
ஜகத்ரயீ ரக்ஷண-பத்’த”ஹ்ருத்’ப்”யாம் |
ஸமஸ்த-தேவாஸுர-பூஜிதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 12 || 

स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां
भक्त्या पठेद्द्वादशकं नरो यः |
स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते
शतायुरन्ते शिवलोकमेति || 13 || 

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸந்த்”யம் ஶிவ-பார்வதீப்”யாம்
ப”க்த்யா படேத்’-த்வாதஶகம் நரோ ய: |
ஸ ஸர்வ-ஸௌபா”க்ய-லானி பு”ங்க்தே
ஶதாயுரந்தே ஶிவலோகமேதி ||13 || 

உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||  

अर्धनारीश्वराष्टकम् ||

அர்த”நாரீஶ்வராஷ்டகம்||

 

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै

कर्पूरगौरार्धशरीरकाय |

धम्मिल्लकायै च जटाधराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 1 ||

 

சாம்பேயகௌரார்த”-ஶரீரகாயை

கர்பூரகௌரார்த”-ஶரீரகாய |

த”ம்மில்லகாயை ச ஜடாத”ராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 1 ||

 

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै

चितारजःपुञ्जविचर्चिताय |

कृतस्मरायै विकृतस्मराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 2 ||

 

கஸ்தூரிகா-குங்கும-சர்ச்சிதாயை

சிதாரஜ:புஞ்ஜவிசர்ச்சிதாய |

க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 2 ||

 

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै

पादाब्जराजत्फणिनूपुराय |

हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 3 ||

 

ஜ”ணத்க்வணத்-கங்கண-நூபுராயை

பாதாப்ஜராஜத்-ணிநூபுராய |

ஹேமாங்கதாயை பு”ஜகாங்கதா

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 3 ||

 

विशालनीलोत्पललोचनायै

विकासिपङ्केरुहलोचनाय |

समेक्षणायै विषमेक्षणाय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 4 ||

 

விஶால-நீலோத்பல-லோசனாயை

விகாஸிபங்கேருஹ-லோசனாய |

ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 4 ||

 

मन्दारमालाकलितालकायै

कपालमालाङ्कितकन्धराय |

दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 5 ||

 

மந்தார-மாலாகலிதாலகாயை

கபால-மாலாங்கித-கந்த”ராய |

திவ்யாம்பராயை ச திம்பராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 5 ||

 

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै

तटित्प्रभाताम्रजटाधराय |

निरीश्वरायै निखिलेश्वराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 6 ||

 

அம்போ”த”ர-ஶ்யாமல-குந்தலாயை

தடித்ப்ரபா”தாம்ர-ஜடாத”ராய |

நிரீஶ்வராயை நிகிலேஶ்வராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 6 ||

 

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै

समस्तसंहारकताण्डवाय |

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 7 ||

ப்ரபஞ்ச-ஸ்ருஷ்ட்யுன்முக-லாஸ்யகாயை

ஸமஸ்த-ஸம்ஹாரக-தாண்டவாய |

ஜகஜ்ஜ”னன்யை ஜகதேகபித்ரே

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 7 ||

 

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै

स्फुरन्महापन्नगभूषणाय |

शिवान्वितायै च शिवान्विताय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 8 ||

 

ப்ரதீப்த-ரத்னோஜ்ஜ்வல-குண்டலாயை

ஸ்புரன்-மஹாபன்னக’-பூ”ஷணாய|

ஶிவான்விதாயை ச ஶிவான்விதாய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 8 ||

 

एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो

भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी |

प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं

भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ||

 

ஏதத்-படேஷ்டகமிஷ்டதம் யோ

ப”க்த்யா ஸ மான்யோ பு”வி தீர்க”ஜீவீ |

ப்ராப்னோதி ஸௌபா”க்யமனந்தகாலம்

பூ”யாத்ஸதாதஸ்ய ஸமஸ்த-ஸித்’தி”: ||

 

அர்த”நாரீஶ்வராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||