Sivan - ஶிவன்

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.


1. ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம்

2. லிங்கா’ஷ்டகம் 

3. உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்

4. அர்த” நாரீஶ்வர அஷ்டகம்

5. த்வாதஶஜ்யோதிர்லிங்கஸ்தோத்ரம்

6. ஶிவநாமாவல்யஷ்டகம்

7. காலபை”ரவாஷ்டகம்

8. ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாஷ்டகம்

9. ஶிவபஞ்சாக்ஷர-நக்ஷத்ரமாலா-ஸ்தோத்ரம்

10. ஶிவாபராத”-க்ஷமாபண-ஸ்தோத்ரம்


शिव पञ्चाक्षरि स्तोत्रम् ||

ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம் ||

ॐ नमः शिवाय शिवाय नम ॐ
ॐ नमः शिवाय शिवाय नम ॐ 

ஓம் நம:ஶிவாய ஶிவாய நம ஓம் ||
ஓம் நம:ஶிவாய ஶிவாய நம ஓம் ||

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय |
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय || 1|| 

நாகேந்த்ர-ஹாராய த்ரிலோசனாய
ப”ஸ்மாங்கராகாய மஹேஶ்வராய |
நித்யாய ஶுத்’தா”ய திம்பராய
தஸ்மை நகாராய நம: ஶிவாய || 1 || 

मन्दाकिनीसलिल-चन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वर-प्रमथनाथ-महेश्वराय |
मन्दार-मुख्य-बहुपुष्प-सुपूजिताय
तस्मै मकार-महिताय नमः शिवाय || 2 || 

மந்தாகினீ-ஸலில-சந்தனசர்ச்சிதாய
நந்தீஶ்வர-ப்ரமத-நாத-மஹேஶ்வராய|
மந்தார-முக்ய-பஹுபுஷ்ப-ஸுபூஜிதாய
தஸ்மை மகார-மஹிதாய நம: ஶிவாய || 2 || 

शिवाय गौरी-वदनाब्ज-बृन्द-
सूर्याय दक्षाध्वर-नाशकाय |
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय || 3 || 

ஶிவாய கௌரீ-வதனாப்ஜ-ப்ருந்த
ஸூர்யாய தக்ஷாத்”வர-நாஶகாய|
ஶ்ரீநீலகண்டாய வ்ருஷத்”வஜாய
தஸ்மை ஶிகாராய நம: ஶிவாய || 3 || 

वसिष्ठ-कुम्भोद्भव-गौतमार्य
मुनीन्द्र-देवार्चित-शेखराय |
चन्द्रार्क-वैश्वानर-लोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय || 4|| 

வஸிஷ்ட-கும்போ”த்’ப”வ-கௌதமார்ய
முனீந்த்ர-தேவார்ச்சித-ஶேராய|
சந்த்ரார்க்க-வைஶ்வானர-லோசனாய
தஸ்மை வகாராய நம: ஶிவாய || 4 || 

यक्षस्वरूपाय जटाधराय
पिनाक-हस्ताय सनातनाय |
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय || 5 || 

யக்ஷஸ்வரூபாய ஜடாத”ராய
பினாக-ஹஸ்தாய ஸனாதனாய |
திவ்யாய தேவாய திம்பராய
தஸ்மை யகாராய நம: ஶிவாய ||5 || 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते || 

பஞ்சாக்ஷரமிதம் புண்யம்
: டேச்சிவ ஸன்னிதௌ” |
ஶிவலோகமவாப்னோதி
ஶிவேன ஸஹ மோததே ||

ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம்ஸம்பூர்ணம் ||


लिङ्गाष्टकम् ||
லிங்காஷ்டகம் ||

ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं
निर्मलभासित शोभित लिङ्गम् |
जन्मज दुःख विनाशक लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 1 || 

ப்ரஹ்ம முராரி ஸுரார்ச்சித லிங்கம்
நிர்மல பா”ஸித ஶோபி”த லிங்கம் |
ஜன்மஜ து’:க விநாஶக லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 1 || 

देवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं
कामदहन करुणाकर लिङ्गम् |
रावण दर्प विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 2 || 

தேவமுனி ப்ரவரார்ச்சித லிங்கம்
காம தஹந கருணாகர லிங்கம் |
ராவண தர்ப்ப விநாஶன லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 2 || 

सर्व सुगन्ध सुलेपित लिङ्गं
बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम् |
सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 3 || 

ஸர்வ ஸுகந்த” ஸுலேபித லிங்கம்
புத்’தி” விவர்த”ந காரண லிங்கம் |
ஸித்’த” ஸுராஸுர வந்தித லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 3 || 

कनक महामणि भूषित लिङ्गं
फणिपति वेष्टित शोभित लिङ्गम् |
दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 4 || 

கனக மஹாமணி பூ”ஷித லிங்கம்
ணிபதி வேஷ்டித ஶோபி”த லிங்கம் |
க்ஷ ஸுயஞ்ஞ வினாஶந லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 4 ||  

कुङ्कुम चन्दन लेपित लिङ्गं
पङ्कज हार सुशोभित लिङ्गम् |
सञ्चित पाप विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 5 || 

குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம்
பங்கஜ ஹார ஸுஶோபி”த லிங்கம் |
ஸஞ்சித பாப விநாஶன லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 5 || 

देवगणार्चित सेवित लिङ्गं
भावै-र्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् |
दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 6 || 

தேவ கணார்ச்சித ஸேவித லிங்கம்
பா”வைர் ப”க்திபி”ரேவச லிங்கம் |
தினகர கோடி ப்ரபா”கர லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 6 || 

अष्टदलोपरिवेष्टित लिङ्गं
सर्वसमुद्भव कारण लिङ्गम् |
अष्टदरिद्र विनाशन लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 7 || 

அஷ்டதலோபரி வேஷ்டித லிங்கம்
ஸர்வ ஸமுத்’ப”வ காரண லிங்கம் |
அஷ்ட தரித்ர விநாஶன லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 7 || 

सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं
सुरवन पुष्प सदार्चित लिङ्गम् |
परात्परं परमात्मक लिङ्गं
तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् || 8 || 

ஸுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம்
ஸுரவன புஷ்ப ஸதார்ச்சித லிங்கம் |
பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 8 || 

लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेश्शिव सन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते || 

லிங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் ய:டேஶ்ஶிவ ஸந்நிதௌ” |
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஶிவேன ஸஹ மோததே ||

லிங்கா’ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||


उमामहेश्वर स्तोत्रम् ||
உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் || 

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् |
नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 1 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் நவயௌவனாப்”யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்ட-வபுர்த”ராப்”யாம் |
நகேந்த்ர-கன்யா-வ்ருஷகேதனாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 1 || 

नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां
नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् |
नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 2 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்”யாம்
நமஸ்க்ருதாபீ”ஷ்ட-வரப்ரதா’ப்”யாம் |
நாராயணேனார்ச்சித-பாதுகாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 2 || 

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां
विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम् |
विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 3 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் வ்ருஷ-வாஹனாப்”யாம்
விரிஞ்சி-விஷ்ண்விந்த்ர-ஸுபூஜிதாப்”யாம் |
விபூ”தி-பாடீர-விலேபனாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 3 ||  

नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां
जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् |
जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 4 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ஜகதீஶ்வராப்”யாம்
ஜகத்பதிப்”யாம் ஜயவிக்ரஹாப்”யாம் |
ஜம்பா”ரி-முக்யைரபி”-வந்திதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 4 || 

नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां
पञ्चाक्षरीपञ्जररञ्जिताभ्याम् |
प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 5 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் பரமௌஷதா”ப்”யாம்
பஞ்சாக்ஷரீ-பஞ்ஜர-ரஞ்ஜிதாப்”யாம் |
ப்ரபஞ்ச-ஸ்ருஷ்டி-ஸ்திதி-ஸம்ஹ்ருதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 5 || 

नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यां
अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् |
अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 6 || 

நம: ஶிவாப்”யாமதி-ஸுந்தராப்”யாம்
அத்யந்தமாஸக்த-ஹ்ருதம்புஜாப்”யாம் |
அஶேஷ-லோகைக-ஹிதங்கராப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 6 || 

नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां
कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्याम् |
कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 7 ||

நம: ஶிவாப்”யாம் கலி-நாஶனாப்”யாம்
கங்காள-கல்யாண-வபுர்த”ராப்”யாம் |
கைலாஸ-ஶைலஸ்தித-தேவதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 7 || 

नमः शिवाभ्यामशुभापहाभ्यां
अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् |
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसम्भृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 8 || 

நம: ஶிவாப்”யாம்-அஶுபா”பஹாப்”யாம்
அஶேஷ-லோகைக-விஶேஷிதாப்”யாம் |
அகுண்டிதாப்”யாம் ஸ்ம்ருதி-ஸம்ப்”ருதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 8 || 

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां
रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम् |
राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 9 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ரத-வாஹனாப்”யாம்
ரவீந்து’-வைஶ்வானர-லோசனாப்”யாம் |
ராகாஶஶாங்காப”-முகாம்புஜாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 9 || 

नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां
जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम् |
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 10 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் ஜடிலந்த”ராப்”யாம்
ஜராம்ருதிப்”யாம் ச விவர்ஜிதாப்”யாம் |
ஜனார்தனாப்ஜோத்’ப”வ-பூஜிதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 1௦ || 

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां
बिल्वच्छदामल्लिकदामभृद्भ्याम् |
शोभावतीशान्तवतीश्वराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 11 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் விஷமேக்ஷணாப்”யாம்
பில்வச்தா’-மல்லிக-தாம-ப்”ருத்’ப்”யாம்|
ஶோபா”வதீ-ஶாந்தவதீஶ்வராப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 11 || 

नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां
जगत्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्याम् |
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् || 12 || 

நம: ஶிவாப்”யாம் பஶு-பாலகாப்”யாம்
ஜகத்ரயீ ரக்ஷண-பத்’த”ஹ்ருத்’ப்”யாம் |
ஸமஸ்த-தேவாஸுர-பூஜிதாப்”யாம்
நமோ நம: ஶங்கர-பார்வதீப்”யாம் || 12 || 

स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां
भक्त्या पठेद्द्वादशकं नरो यः |
स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते
शतायुरन्ते शिवलोकमेति || 13 || 

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸந்த்”யம் ஶிவ-பார்வதீப்”யாம்
ப”க்த்யா படேத்’-த்வாதஶகம் நரோ ய: |
ஸ ஸர்வ-ஸௌபா”க்ய-லானி பு”ங்க்தே
ஶதாயுரந்தே ஶிவலோகமேதி ||13 || 

உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||  

अर्धनारीश्वराष्टकम् ||

அர்த”நாரீஶ்வராஷ்டகம்||

 

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै

कर्पूरगौरार्धशरीरकाय |

धम्मिल्लकायै च जटाधराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 1 ||

 

சாம்பேயகௌரார்த”-ஶரீரகாயை

கர்பூரகௌரார்த”-ஶரீரகாய |

த”ம்மில்லகாயை ச ஜடாத”ராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 1 ||

 

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै

चितारजःपुञ्जविचर्चिताय |

कृतस्मरायै विकृतस्मराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 2 ||

 

கஸ்தூரிகா-குங்கும-சர்ச்சிதாயை

சிதாரஜ:புஞ்ஜவிசர்ச்சிதாய |

க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 2 ||

 

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै

पादाब्जराजत्फणिनूपुराय |

हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 3 ||

 

ஜ”ணத்க்வணத்-கங்கண-நூபுராயை

பாதாப்ஜராஜத்-ணிநூபுராய |

ஹேமாங்கதாயை பு”ஜகாங்கதா

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 3 ||

 

विशालनीलोत्पललोचनायै

विकासिपङ्केरुहलोचनाय |

समेक्षणायै विषमेक्षणाय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 4 ||

 

விஶால-நீலோத்பல-லோசனாயை

விகாஸிபங்கேருஹ-லோசனாய |

ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 4 ||

 

मन्दारमालाकलितालकायै

कपालमालाङ्कितकन्धराय |

दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 5 ||

 

மந்தார-மாலாகலிதாலகாயை

கபால-மாலாங்கித-கந்த”ராய |

திவ்யாம்பராயை ச திம்பராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 5 ||

 

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै

तटित्प्रभाताम्रजटाधराय |

निरीश्वरायै निखिलेश्वराय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 6 ||

 

அம்போ”த”ர-ஶ்யாமல-குந்தலாயை

தடித்ப்ரபா”தாம்ர-ஜடாத”ராய |

நிரீஶ்வராயை நிகிலேஶ்வராய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 6 ||

 

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै

समस्तसंहारकताण्डवाय |

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 7 ||

ப்ரபஞ்ச-ஸ்ருஷ்ட்யுன்முக-லாஸ்யகாயை

ஸமஸ்த-ஸம்ஹாரக-தாண்டவாய |

ஜகஜ்ஜ”னன்யை ஜகதேகபித்ரே

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 7 ||

 

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै

स्फुरन्महापन्नगभूषणाय |

शिवान्वितायै च शिवान्विताय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 8 ||

 

ப்ரதீப்த-ரத்னோஜ்ஜ்வல-குண்டலாயை

ஸ்புரன்-மஹாபன்னக’-பூ”ஷணாய|

ஶிவான்விதாயை ச ஶிவான்விதாய

நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய || 8 ||

 

एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो

भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी |

प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं

भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ||

 

ஏதத்-படேஷ்டகமிஷ்டதம் யோ

ப”க்த்யா ஸ மான்யோ பு”வி தீர்க”ஜீவீ |

ப்ராப்னோதி ஸௌபா”க்யமனந்தகாலம்

பூ”யாத்ஸதாதஸ்ய ஸமஸ்த-ஸித்’தி”: ||

 

அர்த”நாரீஶ்வராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||

द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्॥

த்வாதஶஜ்யோதிர்லிங்கஸ்தோத்ரம்॥

 

सौराष्ट्रदेशे  वसुधावकाशे

   ज्योतिर्मयं  चन्द्रकलावतंसम्।

भक्तिप्रदानाय  कृतावतारं

   तं  सोमनाथं  शरणं  प्रपद्ये॥1॥

 

ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே  வஸுதா”வகாஶே

   ஜ்யோதிர்மயம்  சந்த்ரகலாவதம்ஸம்।

ப”க்திப்ரதானாய  க்ருʼதாவதாரம்

   தம்  ஸோமநாம்  ஶரணம்  ப்ரபத்யே  ॥  1॥

 

श्रीशैलश्रृङ्गे  विविधप्रसङ्गे

   शेषाद्रिश्रृङ्गेऽपि  सदा  वसन्तम्।

तमर्जुनं  मल्लिकपूर्वमेनं

   नमामि  संसारसमुद्रसेतुम्॥2॥

 

ஶ்ரீஶைலஶ்ருʼங்கே  விவித”ப்ரஸங்கே

   ஶேஷாத்ரிஶ்ருʼங்கே(அ)பி  ஸதா  வஸந்தம்।

தமர்ஜுனம்  மல்லிக-பூர்வமேனம்

   நமாமி  ஸம்ஸார-ஸமுத்ரஸேதும்॥2॥

 

अवन्तिकायां  विहितावतारं

   मुक्तिप्रदानाय  च  सज्जनानाम्।

अकालमृत्योः  परिरक्षणार्थं

   वन्दे  महाकालमहं  सुरेशम्॥3॥

 

அவந்திகாயாம்  விஹிதாவதாரம்

   முக்திப்ரதானாய  ச  ஸஜ்ஜனானாம்।

அகாலம்ருʼத்யோ:  பரிரக்ஷணார்ம்

   வந்தே  மஹாகாலமஹம்  ஸுரேஶம்॥3॥

 

कावेरिकानर्मदयोः  पवित्रे

   समागमे  सज्जनतारणाय।

सदैव  मान्धातृपुरे  वसन्त-

   मोंकारमीशं  शिवमेकमीढे॥4॥

 

காவேரிகாநர்மதயோ:  பவித்ரே

   ஸமாகமே  ஸஜ்ஜன-தாரணாய।

ஸதைவ  மாந்தா”த்ருʼபுரே  வஸந்த-

   மோங்காரமீஶம்  ஶிவமேகமீடே”॥4॥

 

पूर्वोत्तरे  पारलिकाभिधाने

   सदाशिवं  तं  गिरिजासमेतम्।

सुरासुराराधितपादपद्मं

   श्रीवैद्यनाथं  सततं  नमामि॥5॥

 

பூர்வோத்தரே  பாரலிகாபி”தா”னே

   ஸதாஶிவம்  தம்  கிரிஜாஸமேதம்।

ஸுராஸுராராதி”தபாதபத்மம்

   ஶ்ரீவைத்யநாம்  ஸததம்  நமாமி॥5॥

 

आमर्दसंज्ञे  नगरे  च  रम्ये

   विभूषिताङ्गं  विविधैश्च  भोगैः।

सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं

   श्रीनागनाथं  शरणं  प्रपद्ये॥6॥

 

ஆமர்தஸஞ்ஜ்ஞே  நகரே  ச  ரம்யே

   விபூ”ஷிதாங்கம்  விவிதை”ஶ்ச  போ”கை’:

ஸத்’பு”க்திமுக்திப்ரதமீஶமேகம்

   ஶ்ரீநாகநாம்  ஶரணம்  ப்ரபத்யே॥6॥

 

सानन्दमानन्दवने  वसन्त-

   मानन्दकन्दं  हतपापबृन्दम्।

वाराणसीनाथमनाथनाथं

   श्रीविश्वनाथं  शरणं  प्रपद्ये॥7॥

 

ஸானந்தமானந்தவனே  வஸந்த-

   மானந்தகந்தம்  ஹதபாபப்ருʼந்தம்।

வாராணஸீ-நாமநாநாம்

   ஶ்ரீவிஶ்வநாம்  ஶரணம்  ப்ரபத்யே॥7॥

 

यो  डाकिनीशाकिनिकासमाजे

   निषेव्यमाणः  पिशिताशनैश्च।

सदैव  भीमादिपदप्रसिद्धं

   तं  शंकरं  भक्तहितं  नमामि॥8॥

 

யோ  டாகினீஶாகினிகா-ஸமாஜே

   நிஷேவ்யமாண:  பிஶிதாஶனைஶ்ச।

ஸதைவ  பீ”மாதிபதப்ரஸித்’த”ம்

   தம்  ஶங்கரம்  ப”க்தஹிதம்  நமாமி॥8॥

 

श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे

   निबद्ध्य  सेतुं  निशि  बिल्वपत्रैः।

श्रीरामचन्द्रेण  समर्चितं  तं

   रामेश्वराख्यं  सततं  नमामि॥9॥

 

ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜல-ராஶியோகே

   நிபத்’த்”ய  ஸேதும்  நிஶி  பில்வபத்ரை:

ஶ்ரீராமசந்த்ரேண  ஸமர்சிதம்  தம்

   ராமேஶ்வராக்யம்  ஸததம்  நமாமி॥9॥

 

सह्याद्रिपार्श्वेऽपि  तटे  रमन्तं

   गोदावरीतीरपवित्रदेशे।

यद्दर्शनात्पातकजातनाशः

   प्रजायते  त्र्यम्बकमीशमीडे॥10॥

 

ஸஹ்யாத்ரிபார்ஶ்வே(அ)பி  தடே  ரமந்தம்

   கோதாவரீதீர-பவித்ரதேஶே।

யத்ர்ஶனாத்பாதக-ஜாதநாஶ:

   ப்ரஜாயதே  த்ர்யம்பகமீஶமீடே॥10॥

 

हिमाद्रिपार्श्वेऽपि  तटे  रमन्तं

   संपूज्यमानं  सततं  मुनीन्द्रैः।

सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः

   केदारसंज्ञं  शिवमेकमीडे॥11॥

 

ஹிமாத்ரிபார்ஶ்வே(அ)பி  தடே  ரமந்தம்

   ஸம்பூஜ்யமானம்  ஸததம்  முனீந்த்ரை:

ஸுராஸுரைர்யக்ஷமஹோரகாத்யை:

   கேதாரஸம்ஞ்ஞம்  ஶிவமேகமீடே॥11॥

 

एलापुरीरम्यशिवालयेऽस्मि-

   न्समुल्लसन्तं  त्रिजगद्वरेण्यम्।

वन्दे  महोदारतरस्वभावं

   सदाशिवं  तं  धिषणेश्वराख्यम्॥12॥

 

ஏலாபுரீரம்ய-ஶிவாலயே(அ)ஸ்மின்-

   ஸமுல்லஸந்தம்  த்ரிஜகத்வரேண்யம்।

வந்தே  மஹோதாரதர-ஸ்வபா”வம்

   ஸதாஶிவம்  தம்  தி”ஷணேஶ்வராக்யம்॥12॥

 

एतानि  लिङ्गानि  सदैव  मर्त्याः

   प्रातः  पठन्तोऽमलमानसाश्च।

ते  पुत्रपौत्रैश्च  धनैरुदारैः

   सत्कीर्तिभाजः  सुखिनो  भवन्ति॥13॥

 

ஏதானி  லிங்கானி  ஸதைவ  மர்த்யா:

   ப்ராத:  பந்தோ(அ)மலமானஸாஶ்ச।

தே  புத்ரபௌத்ரைஶ்ச  த”னைருதாரை:

   ஸத்கீர்திபா”:  ஸுகினோ  ப”வந்தி॥13॥

 

த்வாதஶஜ்யோதிர்லிங்கஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம்।

शिवनामावल्यष्टकम्  

ஶிவநாமாவல்யஷ்டகம்  ॥

 

हे  चन्द्रचूड मदनान्तक  शूलपाणे

स्थाणो  गिरीश गिरिजेश  महेश  शंभो।

भूतेश  भीतभयसूदन मामनाथं

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥1॥

 

ஹே  சந்த்ʼரசூடʼ  மதʼனாந்தக  ஶூலபாணே

ஸ்தாணோ  கிʼரீஶ  கிʼரிஜேஶ  மஹேஶ  ஶம்போ”

பூ”தேஶ  பீ”ப”யஸூதʼன  மாமநாம்

ஸம்ஸாரதுʼ:க-ʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥1॥

 

हे  पार्वतीहृदयवल्लभ  चन्द्रमौळे

भूताधिप  प्रमथनाथ गिरीशचाप।

हे  वामदेव भव  रुद्र  पिनाकपाणे

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥2॥

 

ஹே  பார்வதீஹ்ருʼʼயவல்லப”  சந்த்ʼரமௌளே

பூ”தாதி”ப  ப்ரமநா  கிʼரீஶசாப।

ஹே  வாமதேʼவ  ப”வ  ருத்ʼர  பினாகபாணே

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥2॥

 

हे  नीलकण्ठ वृषभध्वज  पञ्चवक्त्र

लोकेश  शेषवलय प्रमथेश  शर्व।

हे  धूर्जटे पशुपते  गिरिजापते  मां

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥3॥

 

ஹே  நீலகண்  வ்ருʼப”த்”வஜ  பஞ்சவக்த்ர

லோகேஶ  ஶேஷவலய  ப்ரமதேஶ  ஶர்வ।

ஹே  தூ”ர்ஜடே  பஶுபதே  கிʼரிஜாபதே  மாம்

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥3॥

 

हे  विश्वनाथ शिव  शंकर  देवदेव

गङ्गाधर  प्रमथनायक नन्दिकेश।

बाणेश्वरान्धकरिपो  हर  लोकनाथ

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥4॥

 

ஹே  விஶ்வநா  ஶிவ  ஶங்கர  தேʼவதேʼ

ʼங்காʼத”ர  ப்ரமநாயக  நந்திʼகேஶ।

பாʼணேஶ்வராந்த”கரிபோ  ஹர  லோகநா

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥4॥

 

वाराणसीपुरपते  मणिकर्णिकेश

वीरेश  दक्षमखकाल विभो  गणेश।

सर्वज्ञ  सर्वहृदयैकनिवास  नाथ

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥5॥

 

வாராணஸீபுரபதே  மணிகர்ணிகேஶ

வீரேஶ  தʼக்ஷமகால  விபோ”  கʼணேஶ।

ஸர்வஞ்ஞ  ஸர்வஹ்ருʼʼயைகநிவாஸ  நா

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥5॥

 

श्रीमन्महेश्वर  कृपामय हे  दयालो

हे  व्योमकेश शितिकण्ठ  गणाधिनाथ।

भस्माङ्गराग  नृकपालकलापमाल

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥6॥

 

ஶ்ரீமன்மஹேஶ்வர  க்ருʼபாமய  ஹே  தʼயாலோ

ஹே  வ்யோமகேஶ  ஶிதிகண்  கʼணாதி”நா

ப”ஸ்மாங்கʼராகʼ  ந்ருʼகபால-கலாபமால

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥6॥

 

कैलासशैलविनिवास  वृषाकपे हे

मृत्युंजय  त्रिनयन त्रिजगन्निवास।

नारायणप्रिय  मदापह शक्तिनाथ

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥7॥

 

கைலாஸஶைல-விநிவாஸ  வ்ருʼஷாகபே  ஹே

ம்ருʼத்யுஞ்ஜய  த்ரிநயன  த்ரிஜகʼந்நிவாஸ।

நாராயணப்ரிய  மதாʼபஹ  ஶக்திநா

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥7॥

 

विश्वेश  विश्वभवनाशक  विश्वरूप

विश्वात्मक  त्रिभुवनैकगुणाधिकेश।

हे  विश्वनाथ करुणामय  दीनबन्धो

संसारदुःखगहनाज्जगदीश  रक्ष॥8॥

 

விஶ்வேஶ  விஶ்வப”வநாஶக  விஶ்வரூப

விஶ்வாத்மக  த்ரிபு”வனைக-குʼணாதி”கேஶ।

ஹே  விஶ்வநா  கருணாமய  தீʼனபʼந்தோ”

ஸம்ஸாரதுʼ:க-கʼஹனாஜ்ஜகʼதீʼஶ  ரக்ஷ॥8॥

 

गौरीविलासभवनाय  महेश्वराय

पञ्चाननाय  शरणागतकल्पकाय।

शर्वाय  सर्वजगतामधिपाय  तस्मै

दारिद्र्यदुःखदहनाय  नमः  शिवाय॥9॥

 

கௌʼரீவிலாஸ-ப”வனாய  மஹேஶ்வராய

பஞ்சானனாய  ஶரணாகʼத-கல்பகாய।

ஶர்வாய  ஸர்வஜகʼதாமதி”பாய  தஸ்மை

தாʼரித்ʼர்ய-துʼ:க-ʼஹனாய  நம:  ஶிவாய॥9॥

 

ஶிவநாமாவல்யஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்॥

कालभैरवाष्टकम्॥

காலபை”ரவாஷ்டகம்॥

 

देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं

   व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं  कृपाकरम्।

नारदादियोगिबृन्दवन्दितं  दिगम्बरं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥1॥

 

தேவராஜ-ஸேவ்யமான-பாவனாங்க்”ரி-பங்கஜம்

   வ்யாலயஞ்ஞ-ஸூத்ரபிந்துஶேரம்  க்ருʼபாகரம்।

நாரதாதி’-யோகிப்ருʼந்த’-வந்திதம்  திம்பரம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே॥1॥

 

भानुकोटिभास्वरं  भवाब्धितारकं  परं

   नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं  त्रिलोचनम्।

कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥2॥

 

பா”னுகோடிபா”ஸ்வரம்  ப”வாப்’தி”தாரகம்  பரம்

   நீலகண்மீப்ஸிதார்-தாயகம்  த்ரிலோசனம்।

காலகால-மம்புʼஜாக்ஷ-மக்ஷஶூல-மக்ஷரம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥2॥

 

शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं

   श्यामकायमादिदेवमक्षरं  निरामयम्।

भीमविक्रमं  प्रभुं  विचित्रताण्डवप्रियं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥3॥

 

ஶூலடங்க-பாஶதʼண்டʼ-பாணிமாதிʼ-காரணம்

   ஶ்யாமகாயமாதிʼதேʼவ-மக்ஷரம்  நிராமயம்।

பீ”மவிக்ரமம்  ப்ரபு”ம்  விசித்ரதாண்டʼவப்ரியம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥3॥

 

भुक्तिमुक्तिदायकं  प्रशस्तचारुविग्रहं

   भक्तवत्सलं  स्थिरं  समस्तलोकविग्रहम्।

निक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥4॥

 

பு”க்திமுக்திதாʼயகம்  ப்ரஶஸ்தசாரு-விக்ʼரஹம்

   ப”க்தவத்ஸலம்  ஸ்திரம்  ஸமஸ்தலோக-விக்ʼரஹம்।

நிக்வணன்-மனோஞ்ஞஹேம-கிங்கிணீலஸத்கடிம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥4॥

 

धर्मसेतुपालकं  त्वधर्ममार्गनाशकं

   कर्मपाशमोचकं  सुशर्मदायकं  विभुम्।

स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गनिर्मलं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥5॥

 

த”ர்மஸேதுபாலகம்  த்வத”ர்மமார்கʼநாஶகம்

   கர்மபாஶமோசகம்  ஸுஶர்மதாʼயகம்  விபு”ம்।

ஸ்வர்ணவர்ண-கேஶபாஶ-ஶோபி”தாங்கʼநிர்மலம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥5॥

 

रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं

   नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं  निरञ्जनम्।

मृत्युदर्पनाशनं  करालदंष्ट्रभूषणं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥6॥

 

ரத்னபாதுʼகாப்ரபா”பி”ராமபாதʼ-யுக்ʼமகம்

   நித்யமத்ʼவிதீயமிஷ்ட-தைʼவதம்  நிரஞ்ஜனம்।

ம்ருʼத்யுதʼர்ப-நாஶனம்  கராலதʼம்ஷ்ட்ர-பூ”ஷணம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥6॥

 

अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं

   दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्।

अष्टसिद्धिदायकं  कपालमालिकाधरं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥7॥

 

அட்டஹாஸ-பி”ன்னபத்ʼமஜாண்டʼகோஶ-ஸந்ததிம்

   த்ʼருʼஷ்டிபாத-நஷ்டபாப-ஜாலமுக்ʼர-ஶாஸனம்।

அஷ்டஸித்ʼதி”-தாʼயகம்  கபாலமாலிகாத”ரம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥7॥

 

भूतसङ्घनायकं  विशालकीर्तिदायकं

   काशिवासिलोकपुण्यपापशोधकं  विभुम्।

नीतिमार्गकोविदं  पुरातनं  जगत्पतिं

   काशिकापुराधिनाथकालभैरवं  भजे॥8॥

 

பூ”தஸங்க”நாயகம்  விஶாலகீர்தி-தாʼயகம்

   காஶிவாஸி-லோகபுண்யபாப-ஶோத”கம்  விபு”ம்।

நீதிமார்கʼ-கோவிதʼம்  புராதனம்  ஜகʼத்பதிம்

   காஶிகாபுராதி”நா-காலபை”ரவம்  ப”ஜே  ॥8॥

 

कालभैरवाष्टकं  पठन्ति  ये  मनोहरं

   ज्ञानमुक्तिसाधकं  विचित्रपुण्यवर्धनम्।

शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनं

   ते  प्रयान्ति  कालभैरवाङ्घ्रिसंनिधिं  ध्रुवम्॥9॥

 

காலபை”ரவாஷ்டகம்  பந்தி  யே  மனோஹரம்

   ஞானமுக்தி-ஸாத”கம்  விசித்ரபுண்ய-வர்த”னம்।

ஶோகமோஹ-லோப”தைʼன்ய-கோபதாப-நாஶனம்

   தே  ப்ரயாந்தி  காலபை”ரவாங்க்”ரி-ஸம்நிதி”ம்  த்”ருவம்॥9॥

 

காலபை”ரவாஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்॥

वैद्यनाथाष्टकम् ॥

வைத்ʼயநாதாஷ்டகம் ॥

 

श्रीरामसौमित्रि-जटायुवेद-षडाननादित्य-कुजार्चिताय ।

श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ १ ॥

 

ஶ்ரீராமஸௌமித்ரி-ஜடாயுவேதʼ-

   ஷடாʼனநாதிʼத்ய-குஜார்சிதாய ।

ஶ்ரீநீலகண்டாய  தʼயாமயாய

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 1 ॥

 

शंभो महादेव  शंभो  महादेव  शंभो  महादेव  शंभो  महादेव ।

शंभो महादेव  शंभो  महादेव  शंभो  महादेव  शंभो  महादेव ॥

 

ஶம்போ”  மஹாதேʼவ  ஶம்போ”  மஹாதேʼவ  

ஶம்போ”  மஹாதேʼவ  ஶம்போ”  மஹாதேʼவ ।

ஶம்போ”  மஹாதேʼவ  ஶம்போ”  மஹாதேʼவ  

ஶம்போ”  மஹாதேʼவ  ஶம்போ”  மஹாதேʼவ ।

 

गङ्गाप्रवाहेन्दुजटाधराय  त्रिलोचनाय  स्मरकालहन्त्रे ।

समस्तदेवैरभिपूजिताय  श्रीवैद्यनाथाय    नमः  शिवाय ॥ २ ॥

 

ʼங்காʼ-ப்ரவாஹேந்துʼ-ஜடாத”ராய  

   த்ரிலோசனாய  ஸ்மர-காலஹந்த்ரே ।

ஸமஸ்த-தேʼவைரபி”-பூஜிதாய

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 2 ॥

 

शंभो महादेव....  ஶம்போ  மஹாதேʼவ….

 

भक्तःप्रियाय त्रिपुरान्तकाय  पिनाकिने  दुष्टहराय  नित्यम् ।

प्रत्यक्षलीलाय  मनुष्यलोके  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ ३ ॥

 

ப”க்த:ப்ரியாய  த்ரிபுராந்தகாய

   பினாகினே துʼஷ்டஹராய  நித்யம் ।

ப்ரத்யக்ஷ-லீலாய மனுஷ்யலோகே

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 3 ॥

 

शंभो महादेव....  ஶம்போ”  மஹாதேʼவ….

 

प्रभूतवातादि-समस्तरोग-प्रणाशकर्त्रे  मुनिवन्दिताय ।

प्रभाकरेन्द्वग्निविलोचनाय  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ ४ ॥

 

ப்ரபூ”த-வாதாதிʼ-ஸமஸ்தரோகʼ-

   ப்ரணாஶ-கர்த்ரே  முனிவந்திʼதாய ।

ப்ரபா”கரேந்த்ʼவக்ʼனி-விலோசனாய

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 4 ॥

 

शंभो महादेव....   ஶம்போ”  மஹாதேʼவ…

 

वाक्-श्रोत्र-नेत्राङ्घ्रि-विहीनजन्तोः  वाक्श्रोत्रनेत्रांघ्रिसुखप्रदाय ।

कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ ५ ॥

 

வாக்-ஶ்ரோத்ர-நேத்ராங்க்”ரி-விஹீன-ஜந்தோ:  

   வாக்ஶ்ரோத்ர-நேத்ராங்க்”ரி-ஸுப்ரதாʼய ।

குஷ்டாதிʼ-ஸர்வோன்னத-ரோகʼ-ஹந்த்ரே  

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 5 ॥

 

शंभो महादेव....   ஶம்போ”  மஹாதேʼவ…

 

वेदान्तवेद्याय  जगन्मयाय  योगीश्वरध्येय पदाम्बुजाय ।

त्रिमूर्तिरूपाय  सहस्रनाम्ने  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ ६ ॥

 

வேதாʼந்த-வேத்ʼயாய  ஜகʼன்மயாய  

   யோகீʼஶ்வரத்”யேய  பதாʼம்புʼஜாய ।

த்ரிமூர்தி-ரூபாய ஸஹஸ்ர-நாம்னே  

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 6 ॥

 

शंभो महादेव ....   ஶம்போ”  மஹாதேʼவ…

 

स्वतीर्थमृद्भस्मभृताङ्गभाजां  पिशाचदुःखार्तिभयापहाय ।

आत्मस्वरूपाय शरीरभाजां  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ ७ ॥

 

ஸ்வதீர்த-ம்ருʼத்ʼ-ப”ஸ்ம-ப்”ருʼதாங்கʼ-பா”ஜாம்ʼ  

   பிஶாச-துʼ:கார்தி-ப”யாபஹாய ।

ஆத்ம-ஸ்வரூபாய ஶரீர-பா”ஜாம்ʼ  

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 7 ॥

 

शंभो महादेव....   ஶம்போ”  மஹாதேʼவ….

 

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय  स्रग्गन्धभस्माद्यभिशोभिताय ।

सुपुत्रदारादिसुभाग्यदाय  श्रीवैद्यनाथाय  नमः  शिवाय ॥ ८ ॥

 

ஶ்ரீநீலகண்டாய  வ்ருʼத்”வஜாய  

   ஸ்ரக்ʼʼந்த”-ப”ஸ்மாத்ʼபி”-ஶோபி”தாய ।

ஸுபுத்ரதாʼராதிʼ-ஸுபா”க்ʼயதாʼய  

   ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாய  நம:  ஶிவாய ॥ 8 ॥

 

शंभो महादेव....   ஶம்போ”  மஹாதேʼவ….

 

वालाम्बिकेश वैद्येश  भवरोगहरेति  च ।

जपेन्नामत्रयं नित्यं  महारोगनिवारणम् ॥  ९॥

 

வாலாம்பிʼகேஶ  வைத்ʼயேஶ  ப”வரோகʼ-ஹரேதி  ச ।

ஜபேந்நாம-த்ரயம்ʼ  நித்யம்ʼ  மஹாரோகʼ-நிவாரணம் ॥ 9॥

 

शंभो महादेव....   ஶம்போ”  மஹாதேʼவ….

 

इति श्रीवैद्यनाथाष्टकम् ॥

இதி  ஶ்ரீவைத்ʼயநாதாஷ்டகம் ॥

शिवपञ्चाक्षर-नक्षत्रमाला-स्तोत्रम्॥

ஶிவபஞ்சாக்ஷர-நக்ஷத்ரமாலா-ஸ்தோத்ரம்॥

 

श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे  नमः  शिवाय

धामलेशधूतकोकबन्धवे  नमः  शिवाय।

नामशेषितानमद्भवान्धवे  नमः  शिवाय

पामरेतरप्रधानबन्धवे  नमः  शिवाय॥1॥

 

ஶ்ரீமதாʼத்மனே  குʼணைகஸிந்த”வே  நம:  ஶிவாய

தா”மலேஶ-தூ”தகோக-பʼந்த”வே  நம:  ஶிவாய।

நாமஶேஷி-தானமத்ʼ-ப”வாந்த”வே  நம:  ஶிவாய

பாமரேதர-ப்ரதா”னபʼந்த”வே  நம:  ஶிவாய॥1॥

 

कालभीतविप्रबालपाल  ते  नमः  शिवाय

शूलभिन्नदुष्टदक्षफाल  ते  नमः  शिवाय।

मूलकारणाय कालकाल  ते  नमः  शिवाय

पालयाधुना दयालवाल  ते  नमः  शिवाय॥2॥

 

காலபீ”த-விப்ரபாʼல-பால தே  நம:  ஶிவாய

ஶூலபி”ன்ன-துʼஷ்டதʼக்ஷ-பால  தே  நம:  ஶிவாய।

மூலகாரணாய  காலகால  தே  நம:  ஶிவாய

பாலயாது”னா  தʼயாலவால  தே  நம:  ஶிவாய॥2॥

 

इष्टवस्तुमुख्यदानहेतवे  नमः  शिवाय

दुष्टदैत्यवंशधूमकेतवे  नमः  शिवाय।

सृष्टिरक्षणाय धर्मसेतवे  नमः  शिवाय

अष्टमूर्तये वृषेन्द्रकेतवे  नमः  शिवाय॥3॥

 

இஷ்டவஸ்து-முக்யதாʼன-ஹேதவே நம:  ஶிவாய

துʼஷ்டதைʼத்ய-வம்ஶ-தூ”மகேதவே  நம:  ஶிவாய।

ஸ்ருʼஷ்டி-ரக்ஷணாய  த”ர்மஸேதவே  நம:  ஶிவாய

அஷ்டமூர்தயே  வ்ருʼஷேந்த்ʼர-கேதவே  நம:  ஶிவாய॥3॥

 

आपदद्रिभेदटङ्कहस्त  ते  नमः  शिवाय

पापहारिदिव्यसिन्धुमस्त  ते  नमः  शिवाय।

पापदारिणे लसन्नमस्तते  नमः  शिवाय

शापदोषखण्डनप्रशस्त  ते  नमः  शिवाय॥4॥

 

ஆபதʼ-த்ʼரிபே”ʼ-டங்கஹஸ்த  தே  நம:  ஶிவாய

பாபஹாரி-திʼவ்யஸிந்து”-மஸ்த தே  நம:  ஶிவாய।

பாபதாʼரிணே  லஸந்நமஸ்ததே  நம:  ஶிவாய

ஶாபதோʼஷ-ண்டʼன-ப்ரஶஸ்த தே  நம:  ஶிவாய॥4॥

 

व्योमकेश दिव्यभव्यरूप  ते  नमः  शिवाय

हेममेदिनीधरेन्द्रचाप  ते  नमः  शिवाय।

नाममात्रदग्धसर्वपाप  ते  नमः  शिवाय

कामनैकतानहृद्दुराप  ते  नमः  शिवाय॥5॥

 

வ்யோமகேஶ  திʼவ்ய-ப”வ்யரூப  தே  நம:  ஶிவாய

ஹேமமேதிʼனீ-த”ரேந்த்ʼர-சாப தே  நம:  ஶிவாய।

நாமமாத்ர-தʼக்ʼத”-ஸர்வபாப தே  நம:  ஶிவாய

காமனைக-தானஹ்ருʼத்ʼ-துʼராப  தே  நம:  ஶிவாய॥5॥

 

ब्रह्ममस्तकावलीनिबद्ध  ते  नमः  शिवाय

जिह्मगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्ध  ते  नमः  शिवाय।

ब्रह्मणे प्रणीतवेदपद्धते  नमः  शिवाय

जिंहकालदेहदत्तपद्धते  नमः  शिवाय॥6॥

 

ப்ʼரஹ்ம-மஸ்தகா-வலீநி-பʼத்ʼத”  தே  நம:  ஶிவாய

ஜிஹ்மகேʼந்த்ʼர-குண்டʼல-ப்ரஸித்ʼத”  தே  நம:  ஶிவாய।

ப்ʼரஹ்மணே  ப்ரணீதவேதʼ-பத்ʼத”தே  நம:  ஶிவாய

ஜிம்ஹகால-தேʼஹதʼத்த-பத்ʼத”தே  நம:  ஶிவாய॥6॥

 

कामनाशनाय शुद्धकर्मणे  नमः  शिवाय

सामगानजायमानशर्मणे  नमः  शिवाय।

हेमकान्तिचाकचक्यवर्मणे  नमः  शिवाय

सामजासुराङ्गलब्धचर्मणे  नमः  शिवाय॥7॥

 

காமநாஶனாய  ஶுத்ʼத”-கர்மணே நம:  ஶிவாய

ஸாமகாʼன-ஜாயமான-ஶர்மணே  நம:  ஶிவாய।

ஹேமகாந்தி-சாகசக்ய-வர்மணே  நம:  ஶிவாய

ஸாமஜா-ஸுராங்கʼ-லப்ʼத”-சர்மணே  நம:  ஶிவாய॥7॥

 

जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणे  नमः  शिवाय

चिन्मयैकरूपदेहधारिणे  नमः  शिवाय।

मन्मनोरथावपूर्तिकारिणे  नमः  शिवाय

सन्मनोगताय कामवैरिणे  नमः  शिवाय॥8॥

 

ஜன்மம்ருʼத்யு-கோ”ர-துʼ:க-ஹாரிணே நம:  ஶிவாய

சின்மயைக-ரூபதேʼஹ-தா”ரிணே  நம:  ஶிவாய।

மன்மனோரதாவ-பூர்தி-காரிணே  நம:  ஶிவாய

ஸன்மனோகʼதாய  காம-வைரிணே நம:  ஶிவாய॥8॥

 

यक्षराजबन्धवे दयालवे  नमः  शिवाय

दक्षपाणिशोभिकाञ्चनालवे  नमः  शिवाय।

पक्षिराजवाहहृच्छयालवे  नमः  शिवाय

अक्षिफाल वेदपूततालवे  नमः  शिवाय॥9॥

 

யக்ஷராஜ-பʼந்த”வே  தʼயாலவே  நம:  ஶிவாய

ʼக்ஷபாணி-ஶோபி”-காஞ்சனாலவே  நம:  ஶிவாய।

பக்ஷிராஜ-வாஹஹ்ருʼச்-யாலவே  நம:  ஶிவாய

அக்ஷிபால  வேதʼபூத-தாலவே நம:  ஶிவாய॥9॥

 

दक्षहस्तनिष्ठजातवेदसे  नमः  शिवाय

अक्षरात्मने नमद्बिडौजसे  नमः  शिवाय।

दीक्षितप्रकाशितात्मतेजसे  नमः  शिवाय

उक्षराजवाह ते  सतां  गते  नमः  शिवाय॥10॥

 

ʼக்ஷஹஸ்த-நிஷ்-ஜாத-வேதʼஸே  நம:  ஶிவாய

அக்ஷராத்மனே  நமத்ʼ-பிʼடௌʼஜஸே  நம:  ஶிவாய।

தீʼக்ஷித-ப்ரகாஶிதாத்ம-தேஜஸே  நம:  ஶிவாய

உக்ஷராஜ-வாஹ தே  ஸதாம்  கʼதே  நம:  ஶிவாய॥10॥

 

राजताचलेन्द्रसानुवासिने  नमः  शिवाय

राजमाननित्यमन्दहासिने  नमः  शिवाय।

राजकोरकावतंसभासिने  नमः  शिवाय

राजराजमित्रताप्रकाशिने  नमः  शिवाय॥11॥

 

ராஜதா-சலேந்த்ʼரஸானு-வாஸினே நம:  ஶிவாய

ராஜமான-நித்யமந்தʼ-ஹாஸினே  நம:  ஶிவாய।

ராஜகோரகா-வதம்ஸ-பா”ஸினே  நம:  ஶிவாய

ராஜராஜ-மித்ரதா-ப்ரகாஶினே  நம:  ஶிவாய॥11॥

 

दीनमानवालिकामधेनवे  नमः  शिवाय

सूनबाणदाहकृत्कृशानवे  नमः  शिवाय।

स्वानुरागभक्तरत्नसानवे  नमः  शिवाय

दानवान्धकारचण्डभानवे  नमः  शिवाय॥12॥

 

தீʼனமான-வாலி-காமதே”னவே  நம:  ஶிவாய

ஸூனபாʼணதாʼஹ-க்ருʼத்-க்ருʼஶானவே  நம:  ஶிவாய।

ஸ்வானுராகʼ-ப”க்த-ரத்ன-ஸானவே  நம:  ஶிவாய

தாʼனவாந்த”கார-சண்டʼ-பா”னவே  நம:  ஶிவாய॥12॥

 

सर्वमङ्गलाकुचाग्रशायिने  नमः  शिवाय

सर्वदेवतागणातिशायिने  नमः  शिवाय।

पूर्वदेवनाशसंविधायिने  नमः  शिवाय

सर्वमन्मनोजभङ्गदायिने  नमः  शिवाय॥13॥

 

ஸர்வமங்கʼலா-குசாக்ʼர-ஶாயினே நம:  ஶிவாய

ஸர்வதேʼவதா-கʼணாதி-ஶாயினே நம:  ஶிவாய।

பூர்வதேʼவ-நாஶஸம்-விதா”யினே  நம:  ஶிவாய

ஸர்வ-மன்மனோஜ-ப”ங்கʼ-தாʼயினே  நம:  ஶிவாய॥13॥

 

स्तोकभक्तितोऽपि  भक्तपोषिणे  नमः  शिवाय

माकरन्दसारवर्षिभाषिणे  नमः  शिवाय।

एकबिल्वदानतोऽपि  तोषिणे  नमः  शिवाय

नैकजन्मपापजालशोषिणे  नमः  शिवाय॥14॥

 

ஸ்தோக-ப”க்திதோ(அ)பி  ப”க்த-போஷிணே நம:  ஶிவாய

மாகரந்தʼ-ஸாரவர்ஷி-பா”ஷிணே  நம:  ஶிவாய।

ஏகபிʼல்வ-தாʼனதோ(அ)பி  தோஷிணே  நம:  ஶிவாய

நைகஜன்ம-பாபஜால-ஶோஷிணே  நம:  ஶிவாய॥14॥

 

सर्वजीवरक्षणैकशीलिने  नमः  शिवाय

पार्वतीप्रियाय  भक्तपालिने  नमः  शिवाय।

दुर्विदग्धदैत्यसैन्यदारिणे  नमः  शिवाय

शर्वरीशधारिणे कपालिने  नमः  शिवाय॥15॥

 

ஸர்வஜீவ-ரக்ஷணைக-ஶீலினே  நம:  ஶிவாய

பார்வதீப்ரியாய  ப”க்த-பாலினே நம:  ஶிவாய।

துʼர்விதʼக்ʼத”-தைʼத்யஸைன்ய-தாʼரிணே  நம:  ஶிவாய

ஶர்வரீஶ-தா”ரிணே  கபாலினே  நம:  ஶிவாய॥15॥

 

पाहि मामुमामनोज्ञदेह  ते  नमः  शिवाय

देहि मे  वरं  सिताद्रिगेह  ते  नमः  शिवाय।

मोहितर्षिकामिनीसमूह  ते  नमः  शिवाय

स्वेहितप्रसन्न  कामदोह  ते  नमः  शिवाय॥16॥

 

பாஹி  மாமுமா-மனோஜ்ஞ-தேʼஹ  தே  நம:  ஶிவாய

தேʼஹி  மே  வரம்  ஸிதாத்ʼரிகேʼஹ  தே  நம:  ஶிவாய।

மோஹி-தர்ஷி-காமினீ-ஸமூஹ  தே  நம:  ஶிவாய

ஸ்வேஹித-ப்ரஸன்ன காமதோʼஹ  தே  நம:  ஶிவாய॥16॥

 

मङ्गलप्रदाय गोतुरंग  ते  नमः  शिवाय

गङ्गया तरङ्गितोत्तमाङ्ग  ते  नमः  शिवाय।

सङ्गरप्रवृत्तवैरिभङ्ग  ते  नमः  शिवाय

अङ्गजारये करेकुरङ्ग  ते  नमः  शिवाय॥17॥

 

மங்கʼல-ப்ரதாʼய  கோʼதுரங்கʼ  தே  நம:  ஶிவாய

ʼங்கʼயா  தரங்கிʼதோத்தமாங்கʼ  தே  நம:  ஶிவாய।

ஸங்கʼர-ப்ரவ்ருʼத்த-வைரி-ப”ங்கʼ  தே  நம:  ஶிவாய

அங்கʼஜாரயே  கரே-குரங்கʼ  தே  நம:  ஶிவாய॥17॥

 

ईहितक्षणप्रदानहेतवे  नमः  शिवाय

आहिताग्निपालकोक्षकेतवे  नमः  शिवाय।

देहकान्तिधूतरौप्यधातवे  नमः  शिवाय

गेहदुःखपुञ्जधूमकेतवे  नमः  शिवाय॥18॥

 

ஈஹிதக்ஷண-ப்ரதாʼன-ஹேதவே நம:  ஶிவாய

ஆஹிதாக்ʼனி-பாலகோக்ஷ-கேதவே  நம:  ஶிவாய।

தேʼஹகாந்தி-தூ”த-ரௌப்ய-தா”தவே  நம:  ஶிவாய

கேʼஹ-துʼ:க-புஞ்ஜ-தூ”மகேதவே  நம:  ஶிவாய॥18॥

 

त्र्यक्ष दीनसत्कृपाकटाक्ष  ते  नमः  शिवाय

दक्षसप्ततन्तुनाशदक्ष  ते  नमः  शिवाय।

ऋक्षराजभानुपावकाक्ष  ते  नमः  शिवाय

रक्ष मां  प्रपन्नमात्ररक्ष  ते  नमः  शिवाय॥19॥

 

த்ர்யக்ஷ  தீʼன-ஸத்க்ருʼபா-கடாக்ஷ தே  நம:  ஶிவாய

ʼக்ஷஸப்த-தந்துநாஶ-தʼக்ஷ  தே  நம:  ஶிவாய।

ருʼக்ஷராஜ-பா”னு-பாவகாக்ஷ தே  நம:  ஶிவாய

ரக்ஷ  மாம்  ப்ரபன்ன-மாத்ர-ரக்ஷ  தே  நம:  ஶிவாய॥19॥

 

न्यङ्कुपाणये शिवंकराय  ते  नमः  शिवाय

संकटाब्धितीर्णकिंकराय  ते  नमः  शिवाय।

पङ्कभीषिताभयंकराय  ते  नमः  शिवाय

पङ्कजाननाय शंकराय  ते  नमः  शिवाय॥20॥

 

ந்யங்கு-பாணயே ஶிவங்கராய  தே  நம:  ஶிவாய

ஸங்கடாப்ʼதி”-தீர்ண-கிங்கராய தே  நம:  ஶிவாய।

பங்க-பீ”ஷிதாப”யங்கராய  தே  நம:  ஶிவாய

பங்கஜானனாய  ஶங்கராய  தே  நம:  ஶிவாய॥20॥

 

कर्मपाशनाश नीलकण्ठ  ते  नमः  शिवाय

शर्मदाय नर्यभस्मकण्ठ  ते  नमः  शिवाय।

निर्ममर्षिसेवितोपकण्ठ  ते  नमः  शिवाय

कुर्महे नतीर्नमद्विकुण्ठ  ते  नमः  शिवाय॥21॥

 

கர்மபாஶநாஶ  நீலகண்  தே  நம:  ஶிவாய

ஶர்மதாʼய  நர்ய-ப”ஸ்மகண்  தே  நம:  ஶிவாய।

நிர்மமர்ஷி-ஸேவிதோபகண் தே  நம:  ஶிவாய

குர்மஹே  நதீர்னமத்ʼ-விகுண்  தே  நம:  ஶிவாய॥21॥

 

विष्टपाधिपाय नम्रविष्णवे  नमः  शिवाय

शिष्टविप्रहृद्गुहाचरिष्णवे  नमः  शिवाय।

इष्टवस्तुनित्यतुष्टजिष्णवे  नमः  शिवाय

कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे  नमः  शिवाय॥22॥

 

விஷ்டபாதி”பாய  நம்ர-விஷ்ணவே நம:  ஶிவாய

ஶிஷ்ட-விப்ர-ஹ்ருʼத்ʼ-குʼஹாசரிஷ்ணவே  நம:  ஶிவாய।

இஷ்டவஸ்து-நித்யதுஷ்ட-ஜிஷ்ணவே  நம:  ஶிவாய

கஷ்ட-நாஶனாய லோக-ஜிஷ்ணவே  நம:  ஶிவாய॥22॥

 

अप्रमेयदिव्यसुप्रभाव  ते  नमः  शिवाय

सत्प्रपन्नरक्षणस्वभाव  ते  नमः  शिवाय।

स्वप्रकाश निस्तुलानुभाव  ते  नमः  शिवाय

विप्रडिम्भदर्शितार्द्रभाव  ते  नमः  शिवाय॥23॥

 

அப்ரமேய-திʼவ்ய-ஸுப்ரபா”வ  தே  நம:  ஶிவாய

ஸத்-ப்ரபந்நரக்ஷண-ஸ்வபா”வ  தே  நம:  ஶிவாய।

ஸ்வப்ரகாஶ  நிஸ்துலானு-பா”வ  தே  நம:  ஶிவாய

விப்ரடிʼம்ப”-ʼர்ஶிதார்த்ʼர-பா”வ  தே  நம:  ஶிவாய॥23॥

 

सेवकाय मे  मृड  प्रसीद  ते  नमः  शिवाय

भावलभ्य तावकप्रसाद  ते  नमः  शिवाय।

पावकाक्ष देवपूज्यपाद  ते  नमः  शिवाय

तावकाङ्घ्रिभक्तदत्तमोद  ते  नमः  शिवाय॥24॥

 

ஸேவகாய  மே  ம்ருʼʼ  ப்ரஸீதʼ  தே  நம:  ஶிவாய

பா”வ-லப்”ய  தாவக-ப்ரஸாதʼ  தே  நம:  ஶிவாய।

பாவகாக்ஷ  தேʼவ-பூஜ்ய-பாதʼ  தே  நம:  ஶிவாய

தாவகாங்க்”ரி-ப”க்த-தʼத்த-மோதʼ  தே  நம:  ஶிவாய॥24॥

 

भुक्तिमुक्तिदिव्यभोगदायिने  नमः  शिवाय

शक्तिकल्पितप्रपञ्चभागिने  नमः  शिवाय।

भक्तसंकटापहारयोगिने  नमः  शिवाय

युक्तसन्मनःसरोजयोगिने  नमः  शिवाय॥25॥

 

பு”க்தி-முக்தி-திʼவ்யபோ”ʼ-தாʼயினே  நம:  ஶிவாய

ஶக்தி-கல்பித-ப்ரபஞ்ச-பா”கிʼனே  நம:  ஶிவாய।

ப”க்த-ஸங்கடாபஹார-யோகிʼனே  நம:  ஶிவாய

யுக்த-ஸன்மன:-ஸரோஜ-யோகிʼனே  நம:  ஶிவாய॥25॥

 

अन्तकान्तकाय पापहारिणे  नमः  शिवाय

शान्तमायदन्तिचर्मधारिणे  नमः  शिवाय।

संतताश्रितव्यथाविदारिणे  नमः  शिवाय

जन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे  नमः  शिवाय॥26॥

 

அந்தகாந்தகாய  பாப-ஹாரிணே நம:  ஶிவாய

ஶாந்தமாய-தʼந்திசர்ம-தா”ரிணே  நம:  ஶிவாய।

ஸந்ததாஶ்ரித-வ்யதா-விதாʼரிணே  நம:  ஶிவாய

ஜந்துஜாத-நித்யஸௌக்ய-காரிணே  நம:  ஶிவாய॥26॥

 

शूलिने नमो  नमः  कपालिने  नमः  शिवाय

पालिने विरिञ्चितुण्डमालिने  नमः  शिवाय।

लीलिने विशेषरुण्डमालिने  नमः  शिवाय

शीलिने नमः  प्रपुण्यशालिने  नमः  शिवाय॥27॥

 

ஶூலினே  நமோ  நம:  கபாலினே  நம:  ஶிவாய

பாலினே  விரிஞ்சி-துண்டʼ-மாலினே  நம:  ஶிவாய।

லீலினே  விஶேஷ-ருண்டʼ-மாலினே  நம:  ஶிவாய

ஶீலினே  நம:  ப்ரபுண்ய-ஶாலினே நம:  ஶிவாய॥27॥

 

शिवपञ्चाक्षरमुद्रां

         चतुष्पदोल्लासपद्यमणिघटिताम्।

नक्षत्रमालिकामिह

         दधदुपकण्ठं  नरो  भवेत्सोमः॥28॥

 

ஶிவபஞ்சாக்ஷர-முத்ʼராம்

         சதுஷ்பதோʼல்லாஸ-பத்ʼய-மணிக”டிதாம்।

நக்ஷத்ர-மாலிகாமிஹ

         தʼத”துʼப-கண்ம் நரோ  ப”வேத்ஸோம:॥28॥

 

ஶிவபஞ்சாக்ஷர-நக்ஷத்ரமாலா-ஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம்॥

 

शिवापराधक्षमापणस्तोत्रम्॥

ஶிவாபராத”-க்ஷமாபண-ஸ்தோத்ரம்॥

 

आदौ कर्म  प्रसङ्गात्कलयति  कलुषं  मातृकुक्षौ  स्थितं  मां

विण्मूत्रामेध्यमध्ये  क्वथयति  नितरां  जाठरो  जातवेदाः।

यद्यद्वै तत्र  दुःखं  व्यथयति  नितरां  शक्यते  केन  वक्तुं

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥1॥

 

ஆதௌʼ  கர்ம  ப்ரஸங்காʼத்-கலயதி கலுஷம்  

   மாத்ருʼ-குக்ஷௌ  ஸ்திதம்  மாம்

விண்மூத்ராமேத்”ய-மத்”யே  க்வயதி  நிதராம்  

   ஜாரோ  ஜாதவேதாʼ:

யத்ʼயத்ʼவை  தத்ர  துʼ:கம்  வ்யயதி  நிதராம்  

   ஶக்யதே  கேன  வக்தும்

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவஶிவபோ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥1॥

 

बाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितवपुः  स्तन्यपाने  पिपासु-

र्नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो  भव  मलजनिता  जन्तवो  मां  तुदन्ति।

नानारोगातिदुःखाद्रुदितपरवशः  शंकरं  न  स्मरामि

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥2॥

 

பாʼல்யே  துʼ:காதிரேகான்-மலலுலித-வபு:  

   ஸ்தன்யபானே  பிபாஸுர்-

னோ  ஶக்தஶ்சேந்த்ʼரியேப்”யோ  ப”வ  மலஜனிதா

   ஜந்தவோ  மாம்  துதʼந்தி।

நானாரோகாʼதி-துʼ:காத்ʼருதிʼத-பரவஶ:  

   ஶங்கரம்  ந  ஸ்மராமி

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥2॥

 

प्रौढोऽहं यौवनस्थो  विषयविषधरैः  पञ्चभिर्मर्मसंधौ

दष्टो नष्टो  विवेकः  सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये  निषण्णः।

शैवे चिन्ताविहीनं  मम  हृदयमहो  मानगर्वाधिरूढं

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥3॥

 

ப்ரௌடோ”(அ)ஹம்  யௌவனஸ்தோ  விஷய-விஷத”ரை:  

   பஞ்சபி”ர்-மர்மஸந்தௌ”

ʼஷ்டோ  நஷ்டோ  விவேக:  ஸுதத”ன-யுவதி-

   ஸ்வாதʼ-ஸௌக்யே  நிஷண்ண:

ஶைவே  சிந்தாவிஹீனம்  மம  ஹ்ருʼʼயமஹோ  

   மாந-கʼர்வாதிரூட”ம்

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥3॥

 

वार्धक्ये चेन्द्रियाणां  विकलगतिमतश्चाधिदैवादितापैः

प्राप्तै रोगैर्वियोगैर्व्यसनकृशतनोर्ज्ञप्तिहीनं  च  दीनम्।

मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति  मम  मनो  धूर्जटेर्ध्यानशून्यं

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥4॥

 

வார்த”க்யே  சேந்த்ʼரியாணாம்  விகல-கʼதி-மதஶ்சாதி”-

   தைʼவாதிʼ-தாபை:

ப்ராப்தை  ரோகைʼர்-வியோகைʼர்-வ்யஸன-க்ருʼஶதனோர்-

   ஞ்ஞʼப்திஹீனம்  ச  தீʼனம்।

மித்யாமோஹாபி”லாஷைர்-ப்”ரமதி  மம  மனோ  

   தூ”ர்ஜடேர்-த்”யான-ஶூன்யம்

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥4॥

 

स्नात्वा  प्रत्यूषकाले  स्नपनविधिविधौ  नाहृतं  गाङ्गतोयं

पूजार्थं वा  कदाचिद्बहुतरगहनेऽखण्डबिल्वीदलं  वा।

नानीता पद्ममाला  सरसि  विकसिता  गन्धपुष्पैस्त्वदर्थं

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥5॥

 

ஸ்னாத்வா  ப்ரத்யூஷகாலே  ஸ்னபன-விதி”விதௌ”  

   நாஹ்ருʼதம்  காʼங்கʼதோயம்

பூஜார்ம்  வா  கதாʼசித்ʼ-ʼஹுதர-கʼஹனே-(அ)ண்டʼ-

   பிʼல்வீ-தʼலம்  வா।

நானீதா  பத்ʼமமாலா  ஸரஸி  விகஸிதா  

   கʼந்த”-புஷ்பைஸ்-த்வதʼர்ம்

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥5॥

 

दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिगु़डसहितैः  स्नापितं  नैव  लिङ्गं

नो लिप्तं  चन्दनाद्यैः  कनकविरचितैः  पूजितं  न  प्रसूनैः।

धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव  भक्ष्योपहारैः

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥6॥

 

துʼக்ʼதை”ர்-மத்”வாஜ்ய-யுக்தைர்-தʼதி”குʼʼ-ஸஹிதை:  

   ஸ்னாபிதம்  நைவ  லிங்கʼம்

நோ  லிப்தம்  சந்தʼநாத்ʼயை:  கனக-விரசிதை:  

   பூஜிதம்  ந  ப்ரஸூனை:

தூ”பை:  கர்பூர-தீʼபைர்-விவித”ரஸயுதைர்-

   னைவ  ப”க்ஷ்யோபஹாரை:

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥6॥

 

नो शक्यं  स्मार्तकर्म  प्रतिपदगहने  प्रत्यवायाकुलाढ्ये

श्रौते वार्ता  कथं  मे  द्विजकुलविहिते  ब्रह्ममार्गानुसारे।

तत्त्वेऽज्ञाते  विचारे  श्रवणमननयोः  किं  निदिध्यासितव्यं

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥7॥

 

நோ  ஶக்யம்  ஸ்மார்த-கர்ம ப்ரதிபதʼ-ʼஹனே  

   ப்ரத்யவாயா-குலாட்”யே

ஶ்ரௌதே  வார்தா  கம்  மே  த்ʼவிஜகுல-விஹிதே

   ப்ʼரஹ்ம-மார்காʼனுஸாரே।

தத்த்வே(அ)ஞ்ஞாதே  விசாரே  ஶ்ரவண-மனனயோ:  

   கிம்  நிதிʼத்”யாஸிதவ்யம்

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥7॥

 

ध्यात्वा चित्ते  शिवाख्यं  प्रचुरतरधनं  नैव  दत्तं  द्विजेभ्यो

हव्यं ते  लक्षसंख्यैर्हुतवहवदने  नार्पितं  बीजमन्त्रैः।

नो तप्तं  गाङ्गतीरे  व्रतजपनियमै  रुद्रजाप्यं  न  जप्तं

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥8॥

 

த்”யாத்வா  சித்தே  ஶிவாக்யம்  ப்ரசுரதர-த”னம்  

   நைவ  தʼத்தம்  த்ʼவிஜேப்”யோ

ஹவ்யம்  தே  லக்ஷஸங்க்யைர்-ஹுதவஹ-வதʼனே  

   நார்பிதம்  பீʼஜ-மந்த்ரை:

நோ  தப்தம்  காʼங்கʼதீரே  வ்ரத-ஜப-நியமை  

   ருத்ʼர-ஜாப்யம்  ந  ஜப்தம்

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥8॥

 

नग्नो निःसंगशुद्धस्त्रिगुणविरहितो  ध्वस्तमोहान्धकारो

नासाग्रन्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो  नैव  दृष्टः  कदाचित्।

उन्मन्यावस्थया  त्वां  विगतगतिमतिः  शंकरं  न  स्मरामि

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥9॥

 

நக்ʼனோ  நி:ஸங்கʼ-ஶுத்ʼத”ஸ்-த்ரிகுʼண-விரஹிதோ

   த்”வஸ்த-மோஹாந்த”காரோ

நாஸாக்ʼரன்யஸ்-தத்ʼருʼஷ்டிர்-விதிʼத-ப”வகுʼணோ  

   நைவ  த்ʼருʼஷ்ட:  கதாʼசித்।

உன்மன்யாவஸ்யா  த்வாம்  விகʼத-கʼதிமதி:  

   ஶங்கரம்  ந  ஸ்மராமி

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥9॥

 

स्थित्वा स्थाने  सरोजे  प्रणवमयमरुत्कुम्भिते  सूक्ष्ममार्गे

शान्ते स्वान्ते  प्रलीने  प्रकटितविभवे  दिव्यरूपे  शिवाख्ये।

लिङ्गाग्रे ब्रह्मवाक्ये  सकलतनुगतं  शंकरं  न  स्मरामि

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥10॥

 

ஸ்தித்வா  ஸ்தானே  ஸரோஜே  ப்ரணவ-மயமருத்-

   கும்பி”தே  ஸூக்ஷ்ம-மார்கேʼ

ஶாந்தே  ஸ்வாந்தே  ப்ரலீனே  ப்ரகடித-விப”வே  

   திʼவ்யரூபே  ஶிவாக்யே।

லிங்காʼக்ʼரே  ப்ʼரஹ்ம-வாக்யே ஸகல-தனுகʼதம்  

   ஶங்கரம்  ந  ஸ்மராமி

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥10॥

 

हृद्यं वेदान्तवेद्यं  हृदयसरसिजे  दीप्तमुद्यत्प्रकाशं

सत्यं शान्तस्वरूपं  सकलमुनिमनःपद्मषण्डैकवेद्यम्।

जाग्रत्स्वप्ने  सुषुप्तौ  त्रिगुणविरहितं  शंकरं  न  स्मरामि

क्षन्तव्यो मेऽपराधः  शिव  शिव  शिव  भोः  श्रीमहादेव  शंभो॥11॥

 

ஹ்ருʼத்ʼயம்  வேதாʼந்த-வேத்ʼயம்  ஹ்ருʼʼய-ஸரஸிஜே

   தீʼப்த-முத்ʼயத்-ப்ரகாஶம்

ஸத்யம்  ஶாந்தஸ்வரூபம்  ஸகல-முனிமன:-

   பத்ʼம-ஷண்டைʼக-வேத்ʼயம்।

ஜாக்ʼரத்-ஸ்வப்னே ஸுஷுப்தௌ  த்ரிகுʼண-விரஹிதம்  

   ஶங்கரம்  ந  ஸ்மராமி

க்ஷந்தவ்யோ  மே(அ)பராத”:  ஶிவ  ஶிவ  ஶிவ  போ”:  

   ஶ்ரீமஹாதேʼவ  ஶம்போ”॥11॥

 

चन्द्रोद्भासितशेखरे  स्मरहरे  गङ्गाधरे  शंकरे

सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे  नेत्रोत्थवैश्वानरे।

दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे  त्रैलोक्यसारे  हरे

मोक्षार्थं कुरु  चित्त  वृत्तिममलामन्यैस्तु  किं  कर्मभिः॥12॥

 

சந்த்ʼரோத்ʼபாஸித-ஶேரே ஸ்மரஹரே  

   கʼங்காʼத”ரே  ஶங்கரே

ஸர்பைர்-பூ”ஷித-கண்ட-கர்ணவிவரே  

   நேத்ரோத்-வைஶ்வானரே।

ʼந்தி-த்வக்க்ருʼத-ஸுந்தʼராம்பʼத”ரே  

   த்ரைலோக்ய-ஸாரே ஹரே

மோக்ஷார்ம்  குரு  சித்த  வ்ருʼத்திமமலாமன்யைஸ்து  

   கிம்  கர்மபி”:॥12॥

 

किं यानेन  धनेन  वाजिकरिभिः  प्राप्तेन  राज्येन  किं

किं वा  पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन  गेहेन  किम्।

ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं  सपदि  रे  त्याज्यं  मनो  दूरतः

स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो  भज  भज  श्रीपार्वतीवल्लभम्॥13॥

 

கிம்  யானேன  த”னேன  வாஜிகரிபி”:  

   ப்ராப்தேன  ராஜ்யேன  கிம்

கிம்  வா  புத்ர-கலத்ர-மித்ர-பஶுபி”ர்-

   தேʼஹேன  கேʼஹேன  கிம்।

ஞ்ஞாத்வை-தத்க்ஷண-ப”ங்குʼரம்  ஸபதிʼ  ரே  

   த்யாஜ்யம்  மனோ  தூʼரத:

ஸ்வாத்மார்ம்  குʼருவாக்யதோ  ப”ஜ  ப”ஜ  

   ஶ்ரீபார்வதீ-வல்லப”ம்॥13॥

 

पौरोहित्यं रजनिचरितं  ग्रामणीत्वं  नियोगो

माठापत्यं ह्यनृतवचनं  साक्षिवादः  परान्नम्।

ब्रह्मद्वेषः खलजनरतिः  प्राणिनां  निर्दयत्वं

मा भूदेवं  मम  पशुपते  जन्मजन्मान्तरेषु॥14॥

 

பௌரோஹித்யம்  ரஜனி-சரிதம்  

   க்ʼராமணீத்வம்  நியோகோʼ

மாடாபத்யம்  ஹ்யந்ருʼத-வசனம்  

   ஸாக்ஷிவாதʼ:  பரான்னம்।

ப்ʼரஹ்ம-த்ʼவேஷ:  லஜனரதி:  

   ப்ராணினாம்  நிர்தʼயத்வம்

மா  பூ”தேʼவம்  மம  பஶுபதே  

   ஜன்ம-ஜன்மாந்தரேஷு॥14॥

 

आयुर्नश्यति पश्यतां  प्रतिदिनं  याति  क्षयं  यौवनं

प्रत्यायान्ति गताः  पुनर्न  दिवसाः  कालो  जगद्भक्षकः।

लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला  विद्युच्चलं  जीवितं

तस्मान्मां शरणागतं  करुणया  त्वं  रक्ष  रक्षाधुना॥15॥

 

ஆயுர்னஶ்யதி  பஶ்யதாம்  ப்ரதிதிʼனம்  

   யாதி  க்ஷயம்  யௌவனம்

ப்ரத்யாயாந்தி  கʼதா:  புனர்ன  திʼவஸா:  

   காலோ  ஜகʼத்ʼப”க்ஷக:

லக்ஷ்மீஸ்-தோயதரங்கʼ-ப”ங்கʼ-சபலா  

   வித்ʼயுச்சலம்  ஜீவிதம்

தஸ்மான்மாம்  ஶரணாகʼதம்  கருணயா  

   த்வம்  ரக்ஷ  ரக்ஷாது”னா॥15॥

 

शिवापराधक्षमापणस्तोत्रं  संपूर्णम्॥

ஶிவாபராத”-க்ஷமாபண-ஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம்॥