Vishnu - விஷ்ணு

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.


1. கோவிந்தாஷ்டகம்
2. அச்யுதாஷ்டகம்
3. க்ரு’ஷ்ணாஷ்டகம் (க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும்)
4. ஶ்ரீ ஸுதர்ஶனாஷ்டகம்
5. லக்ஷ்மீந்ரு’ஸிம்ஹபஞ்சரத்னம்
6. பாண்டுரங்காஷ்டகம்
7. ஷட்பதீஸ்தோத்ரம்
8. மது”ராஷ்டகம்
9. க்ருஷ்ணாஷ்டகம்
10. ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்சாயுத”ஸ்தோத்ரம்
11. மோஹமுத்ʼகʼர: (ப”ஜ  கோʼவிந்தʼம்)
12. நாமராமாயணம்
13. ஜகʼந்நாதாஷ்டகம்
14. ஸீதாராமஸ்தோத்ரம்
15. லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ-கருணாரஸ-ஸ்தோத்ரம்ʼ
16. ஶ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோத்ரம்

श्रीगोविन्दाष्टकं ||

ஸ்ரீகோவிந்தாஷ்டகம் || 

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं
क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १॥ 

ஸத்யம் ஞ்ஞா'னமனந்தம் நித்யமநாகாஶம் பரமாகாஶம்
கோஷ்ப்ராங்கணரிங்ண-லோலமநாயாஸம் பரமாயாஸம் ।
மாயாகல்பித-நானாகாரமனாகாரம் பு"வனாகாரம்
க்ஷ்மாமா-நாமனாம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 1 ॥ 

मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशवसन्त्रासं
व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम्।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं
लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २॥ 

ம்ருத்ஸ்னாமத்ஸீஹேதி யஶோதா’- தாடனஶைஶவஸந்த்ராஸம்
வ்யாதிதவக்த்ரா-லோகிதலோகா-லோகசதுர்தஶ-லோகாலிம்।
லோகத்ரயபுர-மூலஸ்தம்ப"ம் லோகாலோகமனாலோகம்
லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 2 ॥ 

त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं
शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३॥ 

த்ரைவிஷ்டபரிபு-வீரக்"னம் க்ஷிதிபா"க்"னம் ப"வரோக’க்"னம்
கைவல்யம் நவநீதாஹாரமநாஹாரம் பு"வனாஹாரம் ।
வைமல்யஸ்புட-சேதோவ்ருத்தி-விஶேஷாபா"ஸமனாபா"ஸம்
ஶைவம் கேவலஶாந்தம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 3 ॥  

गोपालं प्रभुलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं
गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम्।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं
गोधीगोचरदूरम् प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४॥ 

கோ'பாலம் ப்ரபு"லீலாவிக்ரஹ-கோ'பாலம் குலகோபாலம்
கோபீகேலன-கோவர்த"த்"ருதி-லீலாலாலித-கோபாலம் ।
கோ’பி"ர்நிகதித-கோவிந்தஸ்புடநாமானம் பஹுநாமானம்
கோ’தீ”கோசரதூரம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 4 ॥

गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं
शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम्।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५॥ 

கோபீ மண்டல-கோஷ்டீபே"ம்  பே"தாவஸ்பே"தா’ப"ம்
ஶஶ்வத்கோ’குர-நிர்தூ"தோத்’த"த-தூ"லீதூ"ஸர-ஸௌபா"க்'யம் ।
ஶ்ரத்’தா"ப"க்தி-க்ருஹீதானந்தமசிந்த்யம் சிந்தித-ஸத்’பா"வம்
சிந்தாமணிமஹிமானம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 5 ॥ 

स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढं
व्यादित्सन्तीरथ दिग्वस्त्रा दातुमुपाकर्षन्तम् ता: ।
निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्त:स्थं
सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६॥ 

ஸ்னானவ்யாகுல-யோஷித்வஸ்த்ரமுபாதாயாகமுபாரூட"ம்
வ்யாதித்ஸந்தீரதிக்வஸ்த்ரா தாது முபாகர்ஷந்தம் தா:
நிர்தூ"தத்வய-ஶோகவிமோஹம் புத்’த"ம் புத்’தே"ரந்த:ஸ்தம்
ஸத்தாமாத்ரஶரீரம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 6 ॥ 

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालघनाभासं
कालिन्दीगतकालियशिरसि सु्नृत्यन्तं मुहुरत्यन्तम् ।
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७॥ 

காந்தம் காரணகாரணமாதிமனாதிம் காலக"னாபா"ஸம்
காலிந்தீத-காலியஶிரஸி ஸுந்ரு'த்யந்தம் முஹுரத்யந்தம் ।
காலம் காலகலாதீதம் கலிதாஶேஷம் கலிதோக்"னம்
காலத்ரயக'திஹேதும் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 7 ॥ 

बृन्दावनभुवि बृन्दारकगणबृन्दाराधितवन्द्यायां
कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुमहानन्दम् ।
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं
नन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८॥ 

ப்'ருந்தாவனபு"வி ப்'ருந்தாரககண-ப்'ருந்தாராதி்"த-வந்த்'யாயாம்
குந்தா’பா"மல-மந்தஸ்மேர-ஸுதா"னந்தம் ஸுமஹானந்தம் ।
வந்த்யாஶேஷ-மஹாமுனி-மானஸ-வந்த்யானந்த’-பதத்வந்த்வம்
நந்த்யாஶேஷ-குணாப்’தி"ம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥ 8 ॥ 

गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो
गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाङ्घ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो
गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स तमभ्येति ॥ 9 ||

கோவிந்தாஷ்டகமேதத’தீ"தே கோவிந்தார்பித சேதா யோ
கோவிந்தாச்யுத மாத"வ விஷ்ணோ கோகுல-நாயக க்ருஷ்ணேதி ।
கோவிந்தாங்க்ரி-ஸரோஜத்"யான-ஸுதாஜலதௌத-ஸமஸ்தாகோ"
கோவிந்தம் பரமானந்தாம்ரு'தமந்த:ஸ்ம் ஸ தமப்யேதி ॥ 9॥

ஸ்ரீகோவிந்தாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||


अच्युताष्टकम् ||
அச்யுதாஷ்டகம் || 

अच्युतं केशवं रामनारायणं
   कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् |
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
   जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे || 1 || 

அச்யுதம் கேஶவம் ராமநாராயணம்
   க்ருஷ்ண தாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரிம் |
ஶ்ரீத”ரம் மாத”வம் கோபிகாவல்லப”ம்
   ஜானகீ-நாயகம் ராமசந்த்ரம் ப”ஜே || 1 || 

अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं
   माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् |
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं
   देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे || 2 || 

அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபா”மாத”வம்
   மாத”வம் ஶ்ரீத”ரம் ராதி”காராதி”தம் |
இந்திராமந்திரம் சேதஸா ஸுந்தரம்
   தேவகீநந்தனம் நந்தஜம் ஸந்த’தே” || 2 || 

विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे
   रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये |
वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने
   कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः || 3 || 

விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கினே சக்ரிணே
   ருக்மிணீராகி'ணே ஜானகீஜானயே |
வல்லவீ-வல்லபா”யார்ச்சிதாயாத்மனே
   கம்ஸவித்”வம்ஸினே வம்ஶினே தே நம: || 3 ||

कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण
   श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे |
अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज
   द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक || 4 || 

க்ருஷ்ண கோவிந்தஹே ராம நாராயண
   ஶ்ரீபதே வாஸுதேவாஜித ஶ்ரீநிதே” |
அச்யுதானந்த ஹே மாத”வாதோ”க்ஷஜ
   த்வாரகா-நாயக த்ரௌபதீ’-ரக்ஷக || 4 || 

राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो
   दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणम् |
लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो
   अगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् || 5 || 

ராக்ஷஸக்ஷோபி”: ஸீதயா ஶோபி”தோ
   தண்டகாரண்யபூ”-புண்யதா-காரணம் |
லக்ஷ்மணேனான்விதோ வானரை:  ஸேவிதோ
   அகஸ்த்ய-ஸம்பூஜிதோ ராக”: பாது மாம் || 5 || 

धेनुकारिष्टहानिष्टकृद्द्वेषिणां
   केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः |
पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो
   बालगोपालकः पातु मां सर्वदा || 6 || 

தே”னுகாரிஷ்டஹாநிஷ்ட-க்ருத்த்வேஷிணாம்
   கேஶிஹா கம்ஸஹ்ருத்- வம்ஶிகா-வாத: |
பூதனாகோபக: ஸூரஜாகே(அ)லனோ
   பாலகோ'பாலக: பாது மாம் ஸர்வதா || 6 || 

विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरद्वाससं
   प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्विग्रहम् |
वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं
   लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे || 7 || 

வித்யுதுத்யோதவத்-ப்ரஸ்புரத்வாஸஸம்
   ப்ராவ்ருடம்-போ”வத்-ப்ரோல்லஸத்விக்ரஹம் |
வன்யயா மாலயா ஶோபி”தோர:ஸ்லம்
   லோஹிதாங்க்"ரித்வயம் வாரிஜாக்ஷம் ப”ஜே || 7 || 

कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं
   रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः |
हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं
   किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे || 8 || 

குஞ்சிதை: குந்தலைர்-ப்”ராஜமானானனம்
   ரத்னமௌளிம் லஸத்குண்டலம் கண்டயோ: |
ஹாரகேயூரகம் கங்கண-ப்ரோஜ்ஜ்வலம்
   கிங்கிணீ-மஞ்ஜுலம் ஶ்யாமலம் தம் ப”ஜே || 8 || 

अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं
   प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् |
वृत्ततः सुन्दरं वेद्यविश्वम्भरं
   तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् || 

அச்யுதஸ்யாஷ்டகம் ய: டேதிஷ்டதம்
   ப்ரேமத: ப்ரத்யஹம் பூருஷ: ஸஸ்ப்ருஹம் |
வ்ருத்தத: ஸுந்தரம் வேத்'யவிஶ்வம்ப”ரம்
   
தஸ்ய வஶ்யோ ஹரிர்ஜாயதே ஸத்வரம் || 

அச்யுதாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||


कृष्णाष्टकम् ||
க்ரு’ஷ்ணாஷ்டகம் || 

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् |
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

வஸுதேவஸுதம் தேவம் கம்ஸ-சாணூர-மர்த்தனம் |
தேவகீ பரமானந்தம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

अतसीपुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितम् |
रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

அதஸீபுஷ்ப-ஸங்காஶம் ஹார-நூபுர-ஶோபி”தம்|
ரத்ன-கங்கண-கேயூரம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் || 

कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् |
विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम् ||

குடிலாலக-ஸம்யுக்தம் பூர்ண-சந்த்ர-நிபா”னனம் |
விலஸத்-குண்டத”ரம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् |
बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

மந்தார-கந்த”-ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்பு”ஜம் |
ர்ஹிபிஞ்சாவ-சூடாங்கம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभम् |
यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

உத்புல்ல-பத்மபத்ராக்ஷம் நீலஜீமூத-ஸன்னிப”ம் |
யாதவானாம் ஶிரோரத்னம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् |
अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

ருக்மிணீகேளி-ஸம்யுக்தம் பீதாம்பர-ஸுஶோபி”தம் |
அவாப்த-துலஸீ-கந்த”ம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

गोपिकानां कुचद्वन्दकुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् |
श्रीनिकेतं महेष्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

கோபிகானாம் குசத்வந்த’-குங்குமாங்கித-வக்ஷஸம் |
ஶ்ரீநிகேதம் மஹேஷ்வாஸம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितम् |
शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ||

ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வனமாலா-விராஜிதம் |
ஶங்சக்ர-த”ரம் தேவம் க்ரு’ஷ்ணம் வந்தேஜகத்குரும் ||

कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् |
कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति || 

க்ரு’ஷ்ணாஷ்டகமிதம் புண்யம் ப்ராதருத்தாய ய: படேத் |
கோடிஜன்ம-க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேன வினஶ்யதி || 

க்ரு’ஷ்ணாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்||

श्री सुदर्शनाष्टकं ||

ஶ்ரீ ஸுதர்ஶனாஷ்டகம்||

 

प्रतिभटश्रेणिभीषण वरगुणस्तोमभूषण

   जनिभयस्थानतारण जगदवस्थानकारण ।

निखिलदुष्कर्मकर्शन निगमसद्धर्मदर्शन

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 1 ॥

 

ப்ரதிப”டஶ்ரேணி-பீ”ஷண வரகுணஸ்தோம-பூ”ஷண

   ஜனிப”யஸ்தான-தாரண ஜகவஸ்தான-காரண ।

நிகிலதுஷ்கர்ம-கர்ஶன நிகமஸத்’த”ர்ம-தர்ஶன

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 1 ॥

 

शुभजगद्रूपमण्डन सुरगणत्रासखण्डन

   शतमखब्रह्मवन्दित शतपथब्रह्मनन्दित ।

प्रथितविद्वत्सपक्षित भजदहिर्बुध्न्यलक्षित

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 2 ॥

 

ஶுப”ஜகத்ரூப-மண்டன ஸுரகணத்ராஸ-ண்ட

   ஶதமப்ரஹ்ம-வந்தித ஶதபப்ரஹ்ம-நந்தித।

ப்ரதிதவித்வத்-ஸபக்ஷித ப”ஜதஹிர்பு’த்”ன்ய-லக்ஷித

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 2 ॥

 

स्फुटतटिज्जालपिञ्जर पृथुतरज्वालपञ्जर

   परिगतप्रत्नविग्रह पटुतरप्रज्ञदुर्ग्रह ।

प्रहरणग्राममण्डित परिजनत्राणपण्डित

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 3 ॥

 

ஸ்புடதடிஜ்ஜால-பிஞ்ஜர ப்ருʼதுதரஜ்வால-பஞ்ஜர

   பரிகதப்ரத்ன-விக்ரஹ படுதரப்ரஞ்ஞ’-துர்க்ரஹ।

ப்ரஹரணக்ராம-மண்டித பரிஜனத்ராண-பண்டி

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுதர்ஶன॥ 3 ॥

 

निजपदप्रीतसद्गण निरुपधिस्फीतषड्गुण

   निगमनिर्व्यूढवैभव निजपरव्यूहवैभव ।

हरिहयद्वेषिदारण हरपुरप्लोषकारण

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 4 ॥

 

நிஜபதப்ரீத-ஸத்ண நிருபதி”ஸ்பீத-ஷட்கு

   நிகமநிர்வ்யூட”-வைப”வ நிஜபரவ்யூஹ-வைப”வ।

ஹரிஹயத்வேஷி-தாரண ஹரபுரப்லோஷ-காரண

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 4 ॥

 

दनुजविस्तारकर्तन जनितमिस्राविकर्तन

   दनुजविद्यानिकर्तन भजदविद्यानिवर्तन ।

अमरदृष्टस्वविक्रम समरजुष्टभ्रमिक्रम

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 5 ॥

 

னுஜவிஸ்தார-கர்தன ஜனிதமிஸ்ரா-விகர்தன

   தனுஜவித்யா-நிகர்தன ப”ஜதவித்யா-நிவர்தன ।

அமரத்ருʼஷ்டஸ்வ-விக்ரம ஸமரஜுஷ்ட-ப்”ரமிக்ரம

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 5 ॥

 

प्रथिमुखालीढबन्धुर पृथुमहाहेतिदन्तुर

   विकटमायबहिष्कृत विविधमालापरिष्कृत ।

स्थिरमहायन्त्रतन्त्रित दृढदयातन्त्रयन्त्रित

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 6 ॥

 

ப்ரதிமுகாலீட”-பந்து”ர ப்ருʼதுமஹாஹேதி-தந்துர

   விகடமாய-பஹிஷ்க்ருʼத விவித”மாலா-பரிஷ்க்ருʼத।

ஸ்திரமஹாயந்த்ர-தந்த்ரித த்ருʼட”யாதந்த்ர-யந்த்ரித

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 6 ॥

 

महितसम्पत्सदक्षर विहितसम्पत्षडक्षर

   षडरचक्रप्रतिष्ठित सकलतत्त्वप्रतिष्ठित ।

विविधसङ्कल्पकल्पक विबुधसङ्कल्पकल्पक

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 7 ॥

 

மஹிதஸம்பத்-ஸதக்ஷர விஹிதஸம்பத்-ஷடக்ஷர

   ஷடரசக்ர-ப்ரதிஷ்டித ஸகலதத்த்வ-ப்ரதிஷ்டித ।

விவித”ஸங்கல்ப-கல்பக விபு’த”ஸங்கல்ப-கல்பக

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 7 ॥

 

भुवननेत्रत्रयीमय सवनतेजस्त्रयीमय

   निरवधिस्वादुचिन्मय निखिलशक्तेजगन्मय ।

अमितविश्वक्रियामय शमितविष्वग्भयामय

   जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन ॥ 8 ॥

 

பு”வனநேத்ர-த்ரயீமய ஸவனதேஜஸ்-த்ரயீமய

   நிரவதி”ஸ்வாது’-சின்மய நிகிலஶக்தே-ஜகன்மய।

அமிதவிஶ்வ-க்ரியாமய ஶமிதவிஷ்வக்’-ப”யாமய

   ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன॥ 8 ॥

 

द्विचतुष्कमिदं प्रभूतसारं

   पठतां वेङ्कटनायकप्रणीतम् ।

विषमेऽपि मनोरथः प्रधावन्

   न विहन्येत रथाङ्गधुर्यगुप्तः ॥ 9 ॥

 

த்விசதுஷ்கமிதம் ப்ரபூ”தஸாரம்

   பதாம் வேங்கடநாயக-ப்ரணீதம் ।

விஷமே(அ)பி மனோரத: ப்ரதா”வன்

   ந விஹன்யேத ரதாங்க’து”ர்ய-குப்த:

 

ஶ்ரீ ஸுதர்ஶனாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||

श्रीलक्ष्मीनृसिंहपञ्चरत्नम्॥

ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹபஞ்சரத்னம்॥

 

त्वत्प्रभुजीवप्रियमिच्छसि  चेन्नरहरिपूजां  कुरु  सततं
प्रतिबिम्बालंकृतिधृतिकुशलो  बिम्बालंकृतिमातनुते।  

चेतोभृङ्ग  भ्रमसि  वृथा  भवमरुभूमौ  विरसायां
भज  भज  लक्ष्मीनरसिंहानघपदसरसिजमकरन्दम्  ॥ १ ॥

 

த்வத்ப்ரபு”ஜீவப்ரியமிச்ஸி  சேன்னரஹரிபூஜாம்  குரு  ஸததம்

ப்ரதிபிம்பாலங்க்ருதித்”ருதிகுஶலோ  பிம்பாலங்க்ருதிமாதனுதே।  

சேதோப்”ருங்க  ப்ரமஸி  வ்ரு’தா  ப”வமருபூ”மௌ  விரஸாயாம்

ப”ஜ  ப”ஜ  லக்ஷ்மீ-நரஸிம்ஹானக”பத’-ஸரஸிஜ-மகரந்தம் ॥ 1 ॥


शुक्त्तौ  रजतप्रतिभा  जाता  कटकाद्यर्थसमर्था  चे-
द्दुःखमयी  ते  संसृतिरेषा  निर्वृतिदाने  निपुणा  स्यात् ।
चेतोभृङ्ग  भ्रमसि  वृथा  भवमरुभूमौ  विरसायां
भज  भज  लक्ष्मीनरसिंहानघपदसरसिजमकरन्दम्  ॥ २ ॥

 

ஶுக்த்தௌ  ரஜதப்ரதிபா”  ஜாதா  கடகாத்யர்த-ஸமர்தா  சேத்-

து’:கமயீ  தே  ஸம்ஸ்ருதிரேஷா  நிர்வ்ருதிதானே  நிபுணா  ஸ்யாத்।

சேதோப்”ருங்க  ப்”ரமஸி  வ்ரு’தா  ப”வமருபூ”மௌ  விரஸாயாம்

ப”ஜ  ப”ஜ  லக்ஷ்மீ-நரஸிம்ஹானக”பத’-ஸரஸிஜ-மகரந்தம் ॥  2 ॥


आकृतिसाम्याच्छाल्मलिकुसुमे  स्थलनलिनत्वभ्रममकरोः
गन्धरसाविह  किमु  विद्येते  विफलं  भ्राम्यसि  भृशविरसेSस्मिन् ।
चेतोभृङ्ग  भ्रमसि  वृथा  भवमरुभूमौ  विरसायां
भज  भज  लक्ष्मीनरसिंहानघपदसरसिजमकरन्दम्  ॥ ३ ॥

 

ஆக்ருதிஸாம்யாச்சால்மலி-குஸுமே ஸ்ல-நலினத்வ-ப்”ரமமகரோ:

ந்த”ரஸாவிஹ  கிமு  வித்யேதே  விலம்  ப்”ராம்யஸி  ப்”ருஶவிரஸே(அ)ஸ்மின் ।

சேதோப்”ருங்க  ப்”ரமஸி  வ்ரு’தா  ப”வமருபூ”மௌ  விரஸாயாம்

ப”ஜ  ப”ஜ  லக்ஷ்மீ-நரஸிம்ஹானக”பத’-ஸரஸிஜ-மகரந்தம்  ॥ 3॥

 

स्रक्चन्दनवनितादीन्विषयान्सुखदान्मत्वा  तत्र  विहरसे
गन्धफलीसदृशा  ननु  तेSमी  भोगानन्तरदुःखकृतः  स्युः ।
चेतोभृङ्ग  भ्रमसि  वृथा  भवमरुभूमौ  विरसायां
भज  भज  लक्ष्मीनरसिंहानघपदसरसिजमकरन्दम्  ॥ ४ ॥

 

ஸ்ரக்சந்தனவனிதாதீன்-விஷயான்-ஸுதான்மத்வா  தத்ர  விஹரஸே

ந்த”பலீஸத்ருஶா  நனு  தே(அ)மீ  போ”கானந்தரது’:கக்ரு:  ஸ்யு:

சேதோப்”ருங்க  ப்”ரமஸி  வ்ரு’தா  ப”வமருபூ”மௌ  விரஸாயாம்

ப”ஜ  ப”ஜ  லக்ஷ்மீ-நரஸிம்ஹானக”பத’-ஸரஸிஜ-மகரந்தம்॥4॥


तव  हितमेकं  वचनं  वक्ष्ये  शृणु  सुखकामो  यदि  सततं
स्वप्ने  दृष्टं  सकलं  हि  मृषा  जाग्रति  च  स्मर  तद्वदिति।
चेतोभृङ्ग  भ्रमसि  वृथा  भवमरुभूमौ  विरसायां
भज  भज  लक्ष्मीनरसिंहानघपदसरसिजमकरन्दम् ॥ ५ ॥

தவ  ஹிதமேகம்  வசனம்  வக்ஷ்யே  ஶ்ருணு  ஸுகாமோ  யதி  ஸததம்

ஸ்வப்னே  த்ருஷ்டம்  ஸகலம்  ஹி  ம்ருஷா  ஜாக்ரதி  ச  ஸ்மர  தத்வதிதி।

சேதோப்”ருங்க  ப்”ரமஸி  வ்ரு’தா  ப”வமருபூ”மௌ  விரஸாயாம்

ப”ஜ  ப”ஜ  லக்ஷ்மீ-நரஸிம்ஹானக”பத’-ஸரஸிஜ-மகரந்தம்॥5॥

 

லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹபஞ்சரத்னம்  ஸம்பூர்ணம்॥

पाण्डुरङ्गाष्टकं  ॥
பாண்டுரங்காஷ்டகம்  ॥

 

महायोगपीठे  तटे  भीमरथ्या

वरं  पुण्डरीकाय  दातुं  मुनीन्द्रैः।

समागत्य  तिष्ठन्तमानन्दकन्दं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥1॥

 

மஹாயோகபீடே  தடே  பீமரத்யா

வரம்  புண்டரீகாய  தாதும்  முனீந்த்ரை:

ஸமாகத்ய  திஷ்ந்தமானந்தகந்தம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥1॥

 

तटिद्वाससं  नीलमेघावभासं

रमामन्दिरं  सुन्दरं  चित्प्रकाशम्।

वरं  त्विष्टकायां  समन्यस्तपादं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥2॥

 

தடித்வாஸஸம்  நீலமேகா”பா”ஸம்

ரமாமந்திரம்  ஸுந்தரம்  சித்ப்ரகாஶம்।

வரம்  த்விஷ்டகாயாம்  ஸமன்யஸ்தபாதம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥2॥

 

प्रमाणं  भवाब्धेरिदं  मामकानां

नितम्बः  कराभ्यां  धृतो  येन  तस्मात्।

विधातुर्वसत्यै  धृतो  नाभिकोशः

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥3॥

 

ப்ரமாணம்  ப”வாப்’தே”ரிதம்  மாமகானாம்

நிதம்ப’:  கராப்”யாம்  த்”ருதோ  யேன  தஸ்மாத்।

விதா”துர்வஸத்யை  த்”ருதோ  நாபி”கோஶ:

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥3॥

 

स्फुरत्कौस्तुभालंकृतं  कण्ठदेशे

श्रिया  जुष्टकेयूरकं  श्रीनिवासम्।

शिवं  शन्तमीड्यं  वरं  लोकपालं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥4॥

 

ஸ்புரத்கௌஸ்துபா”லங்க்ருதம்  கண்தேஶே

ஶ்ரியா  ஜுஷ்டகேயூரகம்  ஶ்ரீநிவாஸம்।

ஶிவம்  ஶந்தமீட்யம்  வரம்  லோகபாலம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥4॥

 

शरञ्चन्द्रबिम्बाननं  चारुहासं

लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलान्तम्।

जपारागबिम्बाधरं  कञ्जनेत्रं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥5॥

 

ஶரஞ்சந்த்ரபிம்பானனம்  சாருஹாஸம்

லஸத்குண்டலாக்ராந்த-கண்டஸ்லாந்தம்।

ஜபாராகபிம்பா’த”ரம்  கஞ்ஜநேத்ரம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥5॥

 

किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं

सुरैरर्चितं  दिव्यरत्नैरनर्घैः।

त्रिभङ्गाकृतिं  बर्हमाल्यावतंसं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥6॥

 

கிரீடோஜ்ஜ்வலத்-ஸர்வதிக்ப்ராந்தபா”ம்

ஸுரைரர்சிதம்  திவ்ய-ரத்னைரனர்கை”:

த்ரிப”ங்காக்ருதிம்  பர்ஹமால்யாவதம்ஸம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥6॥

 

विभुं  वेणुनादं  चरन्तं  दुरन्तं

स्वयं  लीलया  गोपवेषं  दधानम्।

गवां  बृन्दकानन्ददं  चारुहासं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥7॥

 

விபு”ம்  வேணுநாதம்  சரந்தம்  துரந்தம்

ஸ்வயம்  லீலயா  கோபவேஷம்  த’தா”னம்।

வாம்  ப்ருந்தகானந்தம்  சாருஹாஸம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥7॥

 

अजं  रुक्मिणीप्राणसंजीवनं  तं

परं  धाम  कैवल्यमेकं  तुरीयम्।

प्रसन्नं  प्रपन्नार्तिहं  देवदेवं

परब्रह्मलिङ्गं  भजे  पाण्डुरङ्गम्॥8॥

 

அஜம்  ருக்மிணீ-ப்ராணஸஞ்ஜீவனம் தம்

பரம்  தா”ம  கைவல்யமேகம்  துரீயம்।

ப்ரஸன்னம்  ப்ரபன்னார்திஹம்  தேவதேவம்

பரப்ரஹ்மலிங்கம்  ப”ஜே  பாண்டுரங்கம்॥8॥

 

स्तवं  पाण्डुरङ्गस्य  वै  पुण्यदं  ये

पठन्त्येकचित्तेन  भक्त्या  च  नित्यम्।

भवाम्भोनिधिं  ते  वितीर्त्वान्तकाले

हरेरालयं  शाश्वतं  प्राप्नुवन्ति॥9॥

 

ஸ்தவம்  பாண்டுரங்கஸ்ய  வை  புண்யதம்  யே

ந்த்யேகசித்தேன  ப”க்த்யா  ச  நித்யம்।

ப”வாம்போ”நிதிம்  தே  விதீர்த்வாந்தகாலே

ஹரேராலயம்  ஶாஶ்வதம்  ப்ராப்னுவந்தி॥9॥

 

பாண்டுரங்காஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்॥

षट्पदीस्तोत्रम्  ॥

ஷட்பதீஸ்தோத்ரம்  ॥

 

अविनयमपनय  विष्णो

   दमय  मनः  शमय  विषयमृगतृष्णाम्।

भूतदयां  विस्तारय

   तारय  संसारसागरतः॥1॥

 

அவினயமபனய  விஷ்ணோ

   தமய  மன:  ஶமய  விஷய-ம்ருʼகத்ருʼஷ்ணாம்।

பூ”ததயாம்ʼ  விஸ்தாரய

   தாரய  ஸம்ʼஸார-ஸாகரத:॥1॥

 

दिव्यधुनीमकरन्दे

   परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे।

श्रीपतिपदारविन्दे

   भवभयखेदच्छिदे  वन्दे॥2॥

 

திவ்யது”னீ-மகரந்தே

   பரிமல-பரிபோ”’-ஸச்சிதானந்தே

ஶ்ரீபதி-பதாரவிந்தே

   ப”ப”கேச்சிதே  வந்தே॥2॥

 

सत्यपि  भेदापगमे

   नाथ  तवाहं  न  मामकीनस्त्वम्।

सामुद्रो  हि  तरङ्गः

   क्वचन  समुद्रो  न  तारङ्गः॥3॥

 

ஸத்யபி  பே”தாபகமே

   நா  தவாஹம்ʼ  ந  மாமகீனஸ்த்வம்।

ஸாமுத்ரோ  ஹி  தரங்க’:

   க்வசன  ஸமுத்ரோ  ந  தாரங்க’:॥3॥

 

उद्धृतनग  नगभिदनुज

   दनुजकुलामित्र  मित्रशशिदृष्टे।

दृष्टे  भवति  प्रभवति

   न  भवति  किं  भवतिरस्कारः॥4॥

 

உத்’த்”ருʼதனக  நக’பி”னுஜ

   தனுஜகுலாமித்ர  மித்ர-ஶஶித்ருʼஷ்டே।

த்ருʼஷ்டே  ப”வதி  ப்ரப”வதி

   ந  ப”வதி  கிம்ʼ  ப”வதிரஸ்கார:॥4॥

 

मत्स्यादिभिरवतारै-

   रवतारवतावता  सदा  वसुधाम्।

परमेश्वर  परिपाल्यो

   भवता  भवतापभीतोऽहम्॥5॥

 

மத்ஸ்யாதி’பி”ரவதாரை:

   அவதாரவதாவதா  ஸதா  வஸுதா”ம்।

பரமேஶ்வர  பரிபால்யோ

   ப”வதா  ப”வதாபபீ”தோ(அ)ஹம்॥5॥

 

दामोदर  गुणमन्दिर

   सुन्दरवदनारविन्द  गोविन्द।

भवजलधिमथनमन्दर

   परमं  दरमपनय  त्वं  मे॥6॥

 

தாமோதர  குணமந்தி

   ஸுந்தர-வதனாரவிந்த  கோவிந்த

ப”வஜலதி”-னமந்த

   பரமம்ʼ  தரமபனய  த்வம்ʼ  மே॥6॥

 

नारायण  करुणामय

   शरणं  करवाणि  तावकौ  चरणौ।

इति  षट्पदी  मदीये

   वदनसरोजे  सदा  वसतु॥7॥

 

நாராயண  கருணாமய

   ஶரணம்ʼ  கரவாணி  தாவகௌ  சரணௌ।

இதி  ஷட்பதீ  மதீயே

   வதனஸரோஜே  ஸதா  வஸது॥7॥

 

ஷட்பதீஸ்தோத்ரம்ʼ  ஸம்பூர்ணம்॥

 

मधुराष्टकम्  ‖

து”ராஷ்டகம்  ‖

 

अधरं मधुरं  वदनं  मधुरं

नयनं मधुरं  हसितं  मधुरम्  |

हृदयं मधुरं  गमनं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  1  ‖

 

த”ரம்  மது”ரம்  வதனம்  மது”ரம்

நயனம்  மது”ரம்  ஹஸிதம்  மது”ரம்  |

ஹ்ருʼதயம்  மது”ரம்  கமனம்  மது”ரம்

து”ராதிபதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  1  ‖

 

वचनं मधुरं  चरितं  मधुरं

वसनं मधुरं  वलितं  मधुरम्  |

चलितं मधुरं  भ्रमितं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  2  ‖

 

வசனம்  மது”ரம்  சரிதம்  மது”ரம்

வஸனம்  மது”ரம்  வலிதம்  மது”ரம்  |

சலிதம்  மது”ரம்  ப்”ரமிதம்  மது”ரம்

து”ராதிபதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  2  ‖

 

वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः

पाणिर्मधुरः पादौ  मधुरौ  |

नृत्यं मधुरं  सख्यं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  3  ‖

 

வேணுர்மது”ரோ  ரேணுர்மது”:

பாணிர்மது”:  பாதௌ  மது”ரௌ  |

ந்ருʼத்யம்  மது”ரம்  ஸக்யம்  மது”ரம்

து”ராதி”பதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  3  ‖

 

गीतं मधुरं  पीतं  मधुरं

भुक्तं मधुरं  सुप्तं  मधुरम्  |

रूपं मधुरं  तिलकं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  4  ‖

 

கீதம்  மது”ரம்  பீதம்  மது”ரம்

பு”க்தம்  மது”ரம்  ஸுப்தம்  மது”ரம்  |

ரூபம்  மது”ரம்  திலகம்  மது”ரம்

து”ராதி”பதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  4  ‖

 

करणं मधुरं  तरणं  मधुरं

हरणं मधुरं  स्मरणं  मधुरम्  |

वमितं मधुरं  शमितं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  5  ‖

 

கரணம்  மது”ரம்  தரணம்  மது”ரம்

ஹரணம்  மது”ரம்  ஸ்மரணம்  மது”ரம்  |

வமிதம்  மது”ரம்  ஶமிதம்  மது”ரம்

து”ராதிபதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  5  ‖

 

गुञ्जा मधुरा  माला  मधुरा

यमुना मधुरा  वीची  मधुरा  |

सलिलं मधुरं  कमलं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  6  ‖

 

குஞ்ஜா  மது”ரா  மாலா  மது”ரா

யமுனா  மது”ரா  வீசீ  மது”ரா  |

ஸலிலம்  மது”ரம்  கமலம்  மது”ரம்

து”ராதிபதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  6  ‖

 

गोपी मधुरा  लीला  मधुरा

युक्तं मधुरं  मुक्तं  मधुरम्  |

दृष्टं मधुरं  शिष्टं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  7  ‖

 

கோபீ  மது”ரா  லீலா  மது”ரா

யுக்தம்  மது”ரம்  முக்தம்  மது”ரம்  |

த்ருʼஷ்டம்  மது”ரம்  ஶிஷ்டம்  மது”ரம்

து”ராதிபதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  7  ‖

 

गोपा मधुरा  गावो  मधुरा

यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा  |

दलितं मधुरं  फलितं  मधुरं

मधुराधिपतेरखिलं  मधुरम्  ‖  8  ‖

 

கோபா  மது”ரா  காவோ  மது”ரா

யஷ்டிர்மது”ரா  ஸ்ருʼஷ்டிர்மது”ரா  |

லிதம்  மது”ரம்  லிதம்  மது”ரம்

து”ராதிபதேரகிலம்  மது”ரம்  ‖  8  ‖

 

து”ராஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்  ‖

कृष्णाष्टकम्  ||

க்ருஷ்ணாஷ்டகம்  ||

 

श्रियाश्लिष्टो  विष्णुः  स्थिरचरगुरुर्वेदविषयो

धियां साक्षी  शुद्धो  हरिरसुरहन्ताब्जनयनः।

गदी शङ्खी  चक्री  विमलवनमाली  स्थिररुचिः

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  1  ॥

 

ஶ்ரியா-ஶ்லிஷ்டோ விஷ்ணு:  ஸ்திரசர-குருர்-வேத’-விஷயோ

தி”யாம்  ஸாக்ஷீ  ஶுத்’தோ”  ஹரிரஸுர-ஹந்தாப்ஜ-நயன:

தீ  ஶங்கீ  சக்ரீ  விமல-வனமாலீ ஸ்திரருசி:

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  1  ॥

 

यतः सर्वं  जातं  वियदनिलमुख्यं  जगदिदं

स्थितौ निःशेषं  योऽवति  निजसुखांशेन  मधुहा।

लये सर्वं  स्वस्मिन्हरति  कलया  यस्तु  स  विभुः

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  2  ॥

 

யத:  ஸர்வம்  ஜாதம்  வியதனில-முக்யம் ஜகதிம்

ஸ்திதௌ  நி:ஶேஷம்  யோ(அ)வதி  நிஜ-ஸுகாம்ஶேன மது”ஹா।

லயே  ஸர்வம்  ஸ்வஸ்மின்-ஹரதி கலயா  யஸ்து  ஸ  விபு”:

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  2  ॥

 

असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः  सुकरणै-

 र्निरूद्ध्येदं चित्तं  हृदि  विलयमानीय  सकलम्।

यमीड्यं पश्यन्ति  प्रवरमतयो  मायिनमसौ

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  3  ॥

 

அஸூனாயம்யாதௌ  யம-நியம-முக்யை:  ஸுகரணை:

நிரூத்’த்”யேதம்  சித்தம்  ஹ்ருதி  விலய-மானீய ஸகலம்।

யமீட்யம்  பஶ்யந்தி  ப்ரவர-மதயோ மாயினமஸௌ

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  3  ॥

 

पृथिव्यां तिष्ठन्यो  यमयति  महीं  वेद  न  धरा

यमित्यादौ वेदो  वदति  जगतामीशममलम्।

नियन्तारं ध्येयं  मुनिसुरनृणां  मोक्षदमसौ

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  4  ॥

 

ப்ரு’திவ்யாம்  திஷ்ன்யோ  யமயதி  மஹீம்  வேத  ந  த”ரா

யமித்யாதௌ  வேதோ  வததி  ஜகதாமீஶம்-அமலம்।

நியந்தாரம்  த்”யேயம்  முநிஸுர-ந்ருணாம்  மோக்ஷதமஸௌ

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  4  ॥

 

महेन्द्रादिर्देवो  जयति  दितिजान्यस्य  बलतो

न कस्य  स्वातन्त्र्यं  क्वचिदपि  कृतौ  यत्कृतिमृते।

बलारातेर्गर्वं  परिहरति  योऽसौ  विजयिनः

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  5  ॥

 

மஹேந்த்ராதிர்-தேவோ  ஜயதி  திதிஜான்யஸ்ய  பலதோ

ந  கஸ்ய  ஸ்வாதந்த்ர்யம்  க்வசிதபி  க்ருதௌ  யத்-க்ருதிம்ருதே।

லாராதேர்-கர்வம்  பரிஹரதி  யோ(அ)ஸௌ  விஜயின:

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  5  ॥

 

विना यस्य  ध्यानं  व्रजति  पशुतां  सूकरमुखां

विना यस्य  ज्ञानं  जनिमृतिभयं  याति  जनता।

विना यस्य  स्मृत्या  कृमिशतजनिं  याति  स  विभुः

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  6  ॥

 

வினா  யஸ்ய  த்”யானம்  வ்ரஜதி  பஶுதாம்  ஸூகரமுகாம்

வினா  யஸ்ய  ஜ்ஞானம்  ஜனிம்ருதி-ப”யம்  யாதி  ஜனதா।

வினா  யஸ்ய  ஸ்ம்ருத்யா  க்ருமிஶதஜனிம்  யாதிஸவிபு”:

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  6  ॥

 

नरातङ्कोट्टङ्कः  शरणशरणो  भ्रान्तिहरणो

घनश्यामो वामो  व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः।

स्वयंभूर्भूतानां  जनक  उचिताचारसुखदः

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  7  ॥

 

நராதங்கோட்டங்க:  ஶரண-ஶரணோ ப்”ராந்தி-ஹரணோ

க”னஶ்யாமோ  வாமோ  வ்ரஜ-ஶிஶு-வயஸ்யோ(அ)ர்ஜுன-ஸக:

ஸ்வயம்பூ”ர்-பூ”தானாம்  ஜனக  உசிதாசார-ஸு’:

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  7  ॥

 

यदा धर्मग्लानिर्भवति  जगतां  क्षोभकरणी

तदा लोकस्वामी  प्रकटितवपुः  सेतुधृदजः।

सतां धाता  स्वच्छो  निगमगणगीतो  व्रजपतिः

शरण्यो लोकेशो  मम  भवतु  कृष्णोऽक्षिविषयः  ॥  8  ॥

 

யதா  த”ர்ம-க்லாநிர்-ப”வதி  ஜகதாம்  க்ஷோப”கரணீ

ததா  லோகஸ்வாமீ  ப்ரகடித-வபு:  ஸேதுத்”ரு:

ஸதாம்  தா”தா  ஸ்வச்சோ  நிகம-கணகீதோ  வ்ரஜபதி:

ஶரண்யோ  லோகேஶோ  மம  ப”வது  க்ருஷ்ணோ(அ)க்ஷி-விஷய:  ॥  8  ॥

 

க்ருஷ்ணாஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்॥

श्रीविष्णुपञ्चायुधस्तोत्रम् ।

ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்சாயுத”ஸ்தோத்ரம் ।

 

स्फुरत्सहस्रारशिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यम् ।

सुरद्विषां  प्राणविनाशविष्णोश्चक्रं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये । १

 

ஸ்புரத்-ஸஹஸ்ரார-ஶிகாதி-தீவ்ரம்  ஸுதர்ஶனம்  பா”ஸ்கரகோடி-துல்யம் ।

ஸுரத்விஷாம்  ப்ராணவிநாஶ-விஷ்ணோஶ்-சக்ரம்  ஸதா(அ)ஹம்  ஶரணம்  ப்ரபத்யே ।  1

 

विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता ।

तं  पाञ्चजन्यं  शशिकोटिशुभ्रं  शङ्खं  सदाऽहं  शरणं  प्रपद्ये ।  २

 

விஷ்ணோர்-முகோத்தானில-பூரிதஸ்ய  யஸ்ய  த்”வநிர்-தானவ-தர்பஹந்தா ।

தம் பாஞ்சஜன்யம் ஶஶிகோடி-ஶுப்”ரம்  ஶங்ம்  ஸதா(அ)ஹம்  ஶரணம் ப்ரபத்யே । 2

 

हिरण्मयीं  मेरुसमानसारं  कौमोदकीं  दैत्यकुलैकहन्त्रीं ।

वैकुण्ठनामाग्रकराभिमृष्टां गदां सदाऽहं शरणं प्रपद्ये । ३

 

ஹிரண்மயீம்  மேருஸமான-ஸாரம்  கௌமோதகீம்  தைத்ய-குலைக-ஹந்த்ரீம் ।

வைகுண்-நாமாக்ர-கராபி”ம்ருʼஷ்டாம்  கதாம்  ஸதா(அ)ஹம்  ஶரணம் ப்ரபத்யே । 3

 

रक्षोऽसुराणां  कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरच्छोणितदिग्धधाराम् ।

तं  नन्दकं  नाम  हरेः  प्रदीप्तं  खड्गं  सदाऽहं  शरणं  प्रपद्ये ।  ४

 

ரக்ஷோ(அ)ஸுராணாம்  கடினோக்ர-கண்  ச்சேக்ஷரச்சோணித-திக்’த”-தா”ராம் ।

தம்  நந்தகம்  நாம ஹரே:  ப்ரதீப்தம்  ட்ம்  ஸதா(அ)ஹம்  ஶரணம்  ப்ரபத்யே ।  4

 

यज्ज्यानिनादश्रवणात्सुराणां  चेतांसि  निर्मुक्तभयानि सद्यः ।

भवन्ति  दैत्याशनिबाणवर्षि शार्ङ्ग सदाऽहं शरणं प्रपद्ये । ५

 

யஜ்ஜ்யானி-நாதஶ்ரவணாத்-ஸுராணாம்  சேதாம்ஸி  நிர்முக்த-ப”யானி  ஸத்:

ப”வந்தி  தைத்யாஶனிபாண-வர்ஷி  ஶார்ங்கம்  ஸதா(அ)ஹம்  ஶரணம் ப்ரபத்யே । 5

 

इमं  हरेः  पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योऽनुदिनं प्रभाते ।

समस्तदुःखानि  भयानि  सद्य:  पापानि  नश्यन्ति  सुखानि  सन्ति ।  ६

 

இமம்  ஹரே:  பஞ்ச-மஹாயுதா”னாம்  ஸ்தவம்  படேத்யோ(அ)னுதினம்  ப்ரபா”தே ।  

ஸமஸ்த-து’:கானி  ப”யானி  ஸத்:  பாபானி  நஶ்யந்தி  ஸுகானி  ஸந்தி ।  6

 

वनेरणे  शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयापत्सु महाभयेषु ।

इदं पठन् स्तोत्रमनाकुलात्मा  सुखी  भवेत्तत्कृतसर्वरक्षः । ७

 

வனேரணே  ஶத்ரு-ஜலாக்னி-மத்”யே  யத்ருʼச்யாபத்ஸு  மஹாப”யேஷு ।

இதம்  பன்  ஸ்தோத்ர-மனாகுலாத்மா  ஸுகீ  ப”வேத்-தத்க்ருʼத-ஸர்வரக்ஷ: ।  7

 

सचक्रशङ्खं  गदाखड्गशार्ङ्गोल्बणं

   पीताम्बरं  कौस्तुभवत्सलाञ्छितम् ।

श्रिया  समेतोज्ज्वल  शोभिताङ्गं

   विष्णुं  सदाऽहं  शरणं  प्रपद्ये ।

जले  रक्षतु  वाराहः  स्थले  रक्षतु  वामनः ।

   अटव्यां  नारसिंहश्च  सर्वतः  पातु  केशवः ।

 

ஸசக்ர-ஶங்ம்  கதா-ட்-ஶார்ங்கோல்பணம்

    பீதாம்பரம்  கௌஸ்துப”-வத்ஸலாஞ்சிதம் ।

ஶ்ரியா  ஸமேதோஜ்ஜ்வல  ஶோபி”தாங்கம்

    விஷ்ணும்  ஸதா(அ)ஹம்  ஶரணம்  ப்ரபத்யே ।

ஜலே  ரக்ஷது  வாராஹ: ஸ்லே  ரக்ஷது  வாமன:

    அடவ்யாம்  நாரஸிம்ஹஶ்ச  ஸர்வத: பாது  கேஶவ:

 

ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்சாயுத”ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்।

मोहमुद्गरः ॥

மோஹமுத்ʼʼர: ॥

 

भज गोविन्दं  भज  गोविन्दं

भज गोविन्दं  मूढमते।

संप्राप्ते संनिहिते  काले

न हि  न  हि  रक्षति  डुकृञ्करणे॥1॥

 

ப”ஜ  கோʼவிந்தʼம்  ப”ஜ  கோʼவிந்தʼம்

ப”ஜ  கோʼவிந்தʼம்  மூட”மதே।

ஸம்ப்ராப்தே  ஸம்நிஹிதே  காலே

ந  ஹி  ந  ஹி  ரக்ஷதி  டுʼக்ருʼஞ்கரணே॥1॥

 

मूढ जहीहि  धनागमतृष्णां

कुरु  सद्बुद्धिं  मनसि  वितृष्णाम्।

यल्लभसे निजकर्मोपात्तं

वित्तं तेन  विनोदय  चित्तम्॥2॥

 

மூட”  ஜஹீஹி  த”நாகʼமத்ருʼஷ்ணாம்

குரு  ஸத்ʼபுʼத்ʼதி”ம்  மனஸி  வித்ருʼஷ்ணாம்।

யல்லப”ஸே  நிஜகர்மோபாத்தம்

வித்தம்  தேன  வினோதʼய  சித்தம்॥2॥

 

नारीस्तनभरनाभीदेशं

दृष्ट्वा मा  गा  मोहावेशम्।

एतन्मांसवसादिविकारं

मनसि विचिन्तय  वारं  वारम्॥3॥

 

நாரீஸ்தனப”ர-நாபீ”தேʼஶம்

த்ʼருʼஷ்ட்வா  மா  காʼ  மோஹாவேஶம்।

ஏதன்மாம்ஸவஸாதிʼ-விகாரம்

மனஸி  விசிந்தய  வாரம்  வாரம்॥3॥

 

नलिनीदलगतजलमतितरलं

तद्वज्जीवितमतिशयचपलम्।

विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं

लोकं शोकहतं  च  समस्तम्॥4॥

 

நலினீதʼலகʼத-ஜலமதி-தரலம்

தத்ʼவஜ்-ஜீவிதமதிஶய-சபலம்।

வித்ʼதி”  வ்யாத்”பி”மான-க்ʼரஸ்தம்

லோகம்  ஶோகஹதம்  ச  ஸமஸ்தம்॥4॥

 

यावद्वित्तोपार्जनसक्त-

स्तावन्निजपरिवारो  रक्तः।

पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे

वार्त्तां  कोऽपि  न  प़ृच्छति  गेहे॥5॥

 

யாவத்ʼவித்தோபார்-ஜனஸக்த-

ஸ்தாவந்நிஜ-பரிவாரோ ரக்த:

பஶ்சாஜ்-ஜீவதி ஜர்ஜரதேʼஹே

வார்த்தாம்  கோ(அ)பி  ந  ப்ருʼச்தி  கேʼஹே॥5॥

 

यावत्पवनो निवसति  देहे

तावत्पृच्छति कुशलं  गेहे।

गतवति वायौ  देहापाये

भार्या बिभ्यति  तस्मिन्काये॥6॥

 

யாவத்பவனோ  நிவஸதி  தேʼஹே

தாவத்-ப்ருʼச்தி  குஶலம்  கேʼஹே।

ʼதவதி  வாயௌ  தேʼஹாபாயே

பா”ர்யா  பிʼப்”யதி  தஸ்மின்-காயே॥6॥

 

बालस्तावत्क्रीडासक्त-

स्तरुणस्तावत्तरूणीसक्तः।

वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः

परे ब्रह्मणि  कोऽपि  न  सक्तः॥7॥

 

பாʼலஸ்தாவத்-க்ரீடாʼஸக்த-

ஸ்தருணஸ்தாவத்-தரூணீஸக்த:

வ்ருʼத்ʼத”ஸ்தாவச்-சிந்தாஸக்த:

பரே  ப்ʼரஹ்மணி  கோ(அ)பி  ந  ஸக்த:॥7॥

 

का ते  कान्ता  कस्ते  पुत्रः

संसारोऽयमतीव विचित्रः।

कस्य त्वं  कः  कुत  आयात-

स्तत्त्वं चिन्तय  यदिदं  भ्रान्तः॥8॥

 

கா  தே  காந்தா  கஸ்தே  புத்ர:

ஸம்ஸாரோ(அ)யமதீவ  விசித்ர:

கஸ்ய  த்வம்  க:  குத  ஆயாத-

ஸ்தத்த்வம்  சிந்தய  யதிʼʼம்  ப்”ராந்த:॥8॥

 

सत्सङ्गत्वे निःसङ्गत्वं

निःसङ्गत्वे निर्मोहत्वम्।

निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं

निश्चलितत्वे जीवन्मुक्तिः॥9॥

 

ஸத்ஸங்கʼத்வே  நி:ஸங்கʼத்வம்

நி:ஸங்கʼத்வே  நிர்மோஹத்வம்।

நிர்மோஹத்வே  நிஶ்சலிதத்வம்

நிஶ்சலிதத்வே  ஜீவன்முக்தி:॥9॥

 

वयसि गते  कः  कामविकारः

शुष्के नीरे  कः  कासारः।

क्षीणे वित्ते  कः  परिवारो

ज्ञाते तत्त्वे  कः  संसारः॥10॥

 

வயஸி  கʼதே  க:  காமவிகார:

ஶுஷ்கே  நீரே  க:  காஸார:

க்ஷீணே  வித்தே  க:  பரிவாரோ

ஞாʼதே  தத்த்வே  க:  ஸம்ஸார:॥10॥

 

मा कुरु  धनजनयौवनगर्वं

हरति निमेषात्कालः  सर्वम्।

मायामयमिदमखिलं  हित्वा

ब्रह्मपदं त्वं  प्रविश  विदित्वा॥11॥

 

மா  குரு  த”னஜன-யௌவந-கʼர்வம்

ஹரதி  நிமேஷாத்கால:  ஸர்வம்।

மாயா-மயமிதʼகிலம்  ஹித்வா

ப்ʼரஹ்மபதʼம்  த்வம்  ப்ரவிஶ  விதிʼத்வா॥11॥

 

दिनयामिन्यौ सायं  प्रातः

शिशिरवसन्तौ पुनरायातः।

कालः क्रीडति  गच्छत्यायु

स्तदपि न  मुञ्चत्याशावायुः॥12॥

 

திʼனயாமின்யௌ  ஸாயம்  ப்ராத:

ஶிஶிரவஸந்தௌ  புனராயாத:

கால:  க்ரீடʼதி  கʼச்த்யாயு-

ஸ்ததʼபி  ந  முஞ்சத்யாஶாவாயு:॥12॥

 

का ते  कान्ताधनगतचिन्ता

वातुल किं  तव  नास्ति  नियन्ता।

त्रिजगति सज्जनसंगतिरेका

भवति भवार्णवतरणे  नौका॥13॥

 

கா  தே  காந்தா-த”னகʼத-சிந்தா

வாதுல  கிம்  தவ  நாஸ்தி  நியந்தா।

த்ரிஜகʼதி  ஸஜ்ஜன-ஸங்கʼதிரேகா

ப”வதி  ப”வார்ணவ-தரணே நௌகா॥13॥

 

जटिली मुण्डी  लुञ्चितकेशः

काषायाम्बरबहुकृतवेषः।

पश्यन्नपि च  न  पश्यति  मूढो-

ह्युदरनिमित्तं  बहुकृतवेषः॥14॥

 

ஜடிலீ  முண்டீʼ  லுஞ்சிதகேஶ:

காஷாயாம்பʼர-பʼஹுக்ருʼத-வேஷ:

பஶ்யன்னபி  ச  ந  பஶ்யதி  மூடோ”-

ஹ்யுதʼர-நிமித்தம்  பʼஹுக்ருʼத-வேஷ:॥14॥

 

अङ्गं गलितं  पलितं  मुण्डं

दशनविहीनं जातं  तुण्डम्।

वृद्धो याति  गृहीत्वा  दण्डं

तदपि न  मुञ्चत्याशापिण्डम्॥15॥

 

அங்கʼம்  கʼலிதம்  பலிதம்  முண்டʼம்

ʼஶனவிஹீனம்  ஜாதம்  துண்டʼம்।

வ்ருʼத்ʼதோ”  யாதி  க்ʼருʼஹீத்வா  தʼண்டʼம்

ததʼபி  ந  முஞ்சத்யாஶா-பிண்டʼம்॥15॥

 

अग्रे वह्निः  पृष्ठे  भानू

रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः।

करतलभिक्षस्तरुतलवास-

स्तदपि न  मुंचत्याशापाशः॥16॥

 

அக்ʼரே  வஹ்னி:  ப்ருʼஷ்டே  பா”னூ

ராத்ரௌ  சுபுʼக-ஸமர்பித-ஜானு:

கரதலபி”க்ஷஸ்-தருதலவாஸ-

ஸ்ததʼபி  ந  முஞ்சத்யாஶாபாஶ:॥16॥

 

कुरुते गङ्गासागरगमनं

व्रतपरिपालनमथवा  दानम्।

ज्ञानविहीनः सर्वमतेन

मुक्तिं  न  भजति  जन्मशतेन॥17॥

 

குருதே  கʼங்காʼ-ஸாகʼர-கʼமனம்

வ்ரத-பரிபாலனமவா தாʼனம்।

ஞாʼனவிஹீன:  ஸர்வமதேன

முக்திம்  ந  ப”ஜதி  ஜன்ம-ஶதேன॥17॥

 

सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः

शय्या भूतलमजिनं  वासः।

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः

कस्य सुखं  न  करोति  विरागः॥18॥

 

ஸுரமந்திʼரதரு-மூலநிவாஸ:

ஶய்யா  பூ”தலமஜினம்  வாஸ:

ஸர்வபரிக்ʼரஹ-போ”ʼத்யாகʼ:

கஸ்ய  ஸும்  ந  கரோதி  விராகʼ:॥18॥

 

योगरतो वा  भोगरतो  वा

संगरतो वा  संगविहीनः।

यस्य ब्रह्मणि  रमते  चित्तं

नन्दति नन्दति  नन्दत्येव॥19॥

 

யோகʼரதோ  வா  போ”ʼரதோ  வா

ஸங்கʼரதோ  வா  ஸங்கʼவிஹீன:

யஸ்ய  ப்ʼரஹ்மணி  ரமதே  சித்தம்

நந்தʼதி  நந்தʼதி  நந்தʼத்யேவ॥19॥

 

भगवद्गीता किंचिदधीता

गङ्गाजललवकणिका  पीता।

सकृदपि येन  मुरारिसमर्चा

क्रियते तस्य  यमेन  न  चर्चा॥20॥

 

ப”ʼவத்ʼகீʼதா  கிஞ்சிதʼதீ”தா

ʼங்காʼ-ஜலலவ-கணிகா பீதா।

ஸக்ருʼʼபி  யேன  முராரிஸமர்சா

க்ரியதே  தஸ்ய  யமேன  ந  சர்சா॥20॥

 

पुनरपि जननं  पुनरपि  मरणं

पुनरपि जननीजठरे  शयनम्।

इह संसारे  बहुदुस्तारे

कृपयापारे पाहि  मुरारे॥21॥

 

புனரபி  ஜனனம்  புனரபி  மரணம்

புனரபி  ஜனனீ-ஜரே ஶயனம்।

இஹ  ஸம்ஸாரே  பʼஹுதுʼஸ்தாரே

க்ருʼபயாபாரே  பாஹி  முராரே॥21॥

 

रथ्याकर्पटविरचितकन्थः

पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः।

योगी योगनियोजितचित्तो

रमते बालोन्मत्तवदेव॥22॥

 

த்யாகர்பட-விரசித-கந்த:

புண்யாபுண்ய-விவர்ஜித-பந்த:

யோகீʼ  யோகʼ-நியோஜித-சித்தோ

ரமதே  பாʼலோன்மத்தவ-தேʼவ॥22॥

 

कस्त्वं कोऽहं  कुत  आयातः

का मे  जननी  को  मे  तातः।

इति परिभावय  सर्वमसारं

विश्वं त्यक्त्वा  स्वप्नविचारम्॥23॥

 

கஸ்த்வம்  கோ(அ)ஹம்  குத  ஆயாத:

கா  மே  ஜனனீ  கோ  மே  தாத:

இதி  பரிபா”வய  ஸர்வமஸாரம்

விஶ்வம்  த்யக்த்வா  ஸ்வப்னவிசாரம்॥23॥

 

त्वयि मयि  चान्यत्रैको  विष्णु-

र्व्यर्थं कुप्यसि  मय्यसहिष्णुः।

सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं

सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्॥24॥

 

த்வயி  மயி  சான்யத்ரைகோ  விஷ்ணுர்-

வ்யர்ம்  குப்யஸி  மய்ய-ஸஹிஷ்ணு:

ஸர்வஸ்மின்னபி  பஶ்யாத்மானம்

ஸர்வத்ரோத்ஸ்ருʼஜ  பே”தாʼஞ்ஞாʼனம்॥24॥

 

शत्रौ मित्रे  पुत्रे  बन्धौ

मा कुरु  यत्नं  विग्रहसन्धौ।

भव समचित्तः  सर्वत्र  त्वं

वाञ्छस्यचिराद्यदि  विष्णुत्वम्॥25॥

 

ஶத்ரௌ  மித்ரே  புத்ரே  பʼந்தௌ”

மா  குரு  யத்னம்  விக்ʼரஹஸந்தௌ”

ப”வ  ஸமசித்த:  ஸர்வத்ர  த்வம்

வாஞ்ஸ்யசிராத்ʼயதிʼ  விஷ்ணுத்வம்॥25॥

 

कामं क्रोधं  लोभं  मोहं

त्यक्त्वात्मानं  भावय  कोऽहम्।

आत्मज्ञानविहीना  मूढा-

स्ते पच्यन्ते  नरकनिगूढाः॥26॥

 

காமம்  க்ரோத”ம்  லோப”ம்  மோஹம்

த்யக்த்வாத்மானம்  பா”வய  கோ(அ)ஹம்।

ஆத்மஞ்ஞாʼன-விஹீனா மூடா”-

ஸ்தே  பச்யந்தே  நரக-நிகூʼடா”:॥26॥

 

गेयं गीतानामसहस्रं

ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्।

नेयं सज्जनसङ्गे  चित्तं

देयं दीनजनाय  च  वित्तम्॥27॥

 

கேʼயம்  கீʼதா-நாமஸஹஸ்ரம்

த்”யேயம்  ஶ்ரீபதி-ரூபமஜஸ்ரம்।

நேயம்  ஸஜ்ஜன-ஸங்கேʼ  சித்தம்

தேʼயம்  தீʼனஜனாய  ச  வித்தம்॥27॥

 

सुखतः क्त्रियते  रामाभोगः

पश्चाद्धन्त शरीरे  रोगः।

यद्यपि लोके  मरणं  शरणं

तदपि न  मुञ्चति  पापाचरणम्॥28॥

 

ஸு:  க்ரியதே  ராமாபோ”ʼ:

பஶ்சாத்ʼத”ந்த  ஶரீரே  ரோகʼ:

யத்ʼயபி  லோகே  மரணம்  ஶரணம்

ததʼபி  ந  முஞ்சதி  பாபாசரணம்॥28॥

 

अर्थमनर्थं भावय  नित्यं

नास्ति ततः  सुखलेशः  सत्यम्।

पुत्रादपि धनभाजां  भीतिः

सर्वत्रैषा विहिता  रीतिः॥29॥

 

அர்மனர்ம்  பா”வய  நித்யம்

நாஸ்தி  தத:  ஸுலேஶ:  ஸத்யம்।

புத்ராதʼபி  த”பா”ஜாம்  பீ”தி:

ஸர்வத்ரைஷா  விஹிதா  ரீதி:॥29॥

 

प्राणायामं प्रत्याहारं

नित्यानित्यविवेकविचारम्।

जाप्यसमेतसमाधिविधानं

कुर्ववधानं महदवधानम्॥30॥

 

ப்ராணாயாமம்  ப்ரத்யாஹாரம்

நித்யாநித்ய-விவேக-விசாரம்।

ஜாப்யஸமேத-ஸமாதி”-விதா”னம்

குர்வவதா”னம்  மஹதʼதா”னம்॥30॥

 

गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः

संसारदचिराद्भव  मुक्तः।

सेन्द्रियमानसनियमादेवं

द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं  देवम्॥31॥

 

குʼருசரணாம்புʼஜ-நிர்ப”ர-ப”க்த:

ஸம்ஸாரதʼசிராத்ʼப”வ  முக்த:

ஸேந்த்ʼரியமானஸ-நியமாதேʼவம்

த்ʼரக்ஷ்யஸி  நிஜஹ்ருʼʼயஸ்ம்  தேʼவம்॥31॥

 

மோஹமுத்ʼʼ:  ஸம்பூர்ணம்॥

नामरामायणम् ॥

நாமராமாயணம் ॥

 

बालकाण्डः ॥

பாʼலகாண்டʼ:

 

शुद्धब्रह्मपरात्पर  राम् ।

कालात्मकपरमेश्वर  राम् ।

शेषतल्पसुखनिद्रित  राम् ।

ब्रह्माद्यमरप्रार्थित  राम् ।

चण्डकिरणकुलमण्डन  राम् ।

श्रीमद्दशरथनन्दन  राम् ।

कौसल्यासुखवर्धन  राम् ।

विश्वामित्रप्रियधन  राम् ।

घोरताटकाघातक राम् ।

मारीचादिनिपातक राम् ।

कौशिकमखसंरक्षक राम् ।

 

ஶுத்ʼத”-ப்ʼரஹ்ம-பராத்பர  ராம் ।

காலாத்மக-பரமேஶ்வர  ராம் ।

ஶேஷதல்ப-ஸு-நித்ʼரித  ராம் ।

ப்ʼரஹ்மாத்ʼயமர-ப்ரார்தித  ராம் ।

சண்டʼகிரணகுல-மண்டʼன  ராம் ।

ஶ்ரீமத்ʼʼஶர-நந்தʼன  ராம் ।

கௌஸல்யாஸு-வர்த”ன  ராம் ।

விஶ்வாமித்ர-ப்ரியத”ன  ராம் ।

கோ”ரதாடகா-கா”தக  ராம் ।

மாரீசாதிʼ-நிபாதக  ராம் ।

கௌஶிக-ம-ஸம்ரக்ஷக  ராம் ।

 

श्रीमदहल्योद्धारक  राम् ।

गौतममुनिसम्पूजित  राम् ।

सुरमुनिवरगणसंस्तुत  राम् ।

नाविकधावितमृदुपद  राम् ।

मिथिलापुरजनमोहक  राम्।

विदेहमानसरञ्जक राम् ।

त्र्यंबककार्मुखभञ्जक  राम् ।

सीतार्पितवरमालिक  राम् ।

कृतवैवाहिककौतुक  राम् ।

भार्गवदर्पविनाशक  राम् ।

श्रीमदयोध्यापालक  राम् ॥

 

ஶ்ரீமதʼஹல்யோத்ʼதா”ரக  ராம் ।

கௌʼதம-முநி-ஸம்பூஜித  ராம் ।

ஸுரமுனிவர-கʼண-ஸம்ஸ்துத  ராம் ।

நாவிக-தா”வித-ம்ருʼதுʼபதʼ  ராம் ।

மிதிலாபுர-ஜந-மோஹக  ராம் ।

விதேʼஹமானஸ-ரஞ்ஜக  ராம் ।

த்ர்யம்பʼக-கார்மு-ப”ஞ்ஜக  ராம் ।

ஸீதார்பித-வரமாலிக  ராம் ।

க்ருʼத-வைவாஹிக-கௌதுக  ராம் ।

பா”ர்கʼவ-தʼர்ப-விநாஶக  ராம் ।

ஶ்ரீமதʼயோத்”யா-பாலக  ராம் ॥

 

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम् ॥

ராம  ராம ஜய  ராஜா ராம் ।

ராம  ராம ஜய  ஸீதா ராம் ॥

 

अयोध्याकाण्डः ॥

அயோத்”யாகாண்டʼ:

 

अगणितगुणगणभूषित  राम् ।

अवनीतनयाकामित राम् ।

राकाचन्द्रसमानन  राम् ।

पितृवाक्याश्रितकानन  राम् ।

प्रियगुहविनिवेदितपद  राम् ।

तत्क्षालितनिजमृदुपद  राम् ।

भरद्वाजमुखानन्दक  राम् ।

चित्रकूटाद्रिनिकेतन  राम् ।

दशरथसन्ततचिन्तित  राम् ।

कैकेयीतनयार्चित  राम् ।

विरचितनिजपितृकर्मक  राम् ।

भरतार्पितनिजपादुक  राम् ॥

 

அகʼணித-குʼணகʼண-பூ”ஷித  ராம் ।

அவனீதனயா-காமித  ராம் ।

ராகாசந்த்ʼர-ஸமானன  ராம் ।

பித்ருʼ-வாக்யாஶ்ரித-கானன  ராம் ।

ப்ரியகுʼஹ-விநிவேதிʼதபதʼ  ராம் ।

தத்க்ஷாலித-நிஜ-ம்ருʼதுʼபதʼ  ராம் ।

ப”ரத்ʼவாஜ-முகானந்தʼக  ராம் ।

சித்ரகூடாத்ʼரி-நிகேதன  ராம் ।

ʼஶர-ஸந்தத-சிந்தித  ராம் ।

கைகேயீ-தனயார்சித  ராம் ।

விரசித-நிஜபித்ருʼ-கர்மக  ராம் ।

ப”ரதார்பித-நிஜ-பாதுʼக  ராம் ॥

 

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम् ॥

ராம  ராம ஜய  ராஜா ராம் ।

ராம  ராம ஜய  ஸீதா ராம் ॥

 

अरण्यकाण्डः ॥

அரண்யகாண்டʼ:

 

दण्डकावनजनपावन राम् ।

दुष्टविराधविनाशन  राम् ।

शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित  राम् ।

अगस्त्यानुग्रहवर्धित  राम् ।

गृध्राधिपसंसेवित  राम् ।

पञ्चवटीतटसुस्थित  राम् ।

शूर्पणखार्त्तिविधायक  राम् ।

खरदूषणमुखसूदक राम् ।

सीताप्रियहरिणानुग  राम् ।

मारीचार्तिकृताशुग  राम् ।

विनष्टसीतान्वेषक  राम् ।

गृध्राधिपगतिदायक  राम् ।

शबरीदत्तफलाशन राम् ।

कबन्धबाहुच्छेदन  राम् ॥

 

ʼண்டʼகாவன-ஜன-பாவன  ராம் ।

துʼஷ்டவிராத”-விநாஶன  ராம் ।

ஶரப”ங்கʼ-ஸுதீக்ஷ்ணார்சித  ராம் ।

அகʼஸ்த்யானுக்ʼரஹ-வர்தி”த  ராம் ।

க்ʼருʼத்”ராதி”ப-ஸம்ஸேவித  ராம் ।

பஞ்சவடீதட-ஸுஸ்தித  ராம் ।

ஶூர்பணகார்த்தி-விதா”யக  ராம் ।

ரதூʼஷண-மு-ஸூதʼக  ராம் ।

ஸீதாப்ரிய-ஹரிணானுகʼ  ராம் ।

மாரீசார்தி-க்ருʼதாஶுகʼ  ராம் ।

விநஷ்ட-ஸீதான்வேஷக  ராம் ।

க்ʼருʼத்”ராதி”ப-கʼதிதாʼயக  ராம் ।

ஶபʼரீதʼத்த-லாஶன  ராம் ।

கபʼந்த”-பாʼஹுச்-சேʼன  ராம் ॥

 

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम् ॥

ராம  ராம ஜய  ராஜா ராம் ।

ராம  ராம ஜய  ஸீதா ராம் ॥

 

॥ किष्किन्धाकाण्डः ॥

॥ கிஷ்கிந்தா”காண்டʼ:

 

हनुमत्सेवितनिजपद  राम् ।

नतसुग्रीवाभीष्टद  राम् ।

गर्वितवालिसंहारक  राम् ।

वानरदूतप्रेषक राम् ।

हितकरलक्ष्मणसंयुत  राम् ।

 

ஹனுமத்ஸேவித-நிஜபதʼ  ராம் ।

நத-ஸுக்ʼரீவாபீ”ஷ்டதʼ  ராம் ।

ʼர்விதவாலி-ஸம்ஹாரக  ராம் ।

வானரதூʼத-ப்ரேஷக  ராம் ।

ஹிதகர-லக்ஷ்மண-ஸம்யுத  ராம் ।

 

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम् ।

ராம  ராம ஜய  ராஜா ராம் ।

ராம  ராம ஜய  ஸீதா ராம் ।

 

॥ सुन्दरकाण्डः ॥

॥ ஸுந்தʼரகாண்டʼ:

 

कपिवरसन्ततसंस्मृत  राम् ।

तद्गतिविघ्नध्वंसक  राम् ।

सीताप्राणाधारक राम् ।

दुष्टदशाननदूषित  राम् ।

शिष्टहनूमद्भूषित  राम् ।

सीतावेदितकाकावन  राम ॥

कृतचूडामणिदर्शन  राम् ।

कपिवरवचनाश्वासित  राम् ॥

 

கபிவர-ஸந்தத-ஸம்ஸ்ம்ருʼத  ராம் ।

தத்ʼʼதி-விக்”ன-த்”வம்ஸக  ராம் ।

ஸீதாப்ராணா-தா”ரக  ராம் ।

துʼஷ்ட-தʼஶானன-தூʼஷித  ராம் ।

ஶிஷ்ட-ஹனூமத்ʼ-பூ”ஷித  ராம் ।

ஸீதாவேதிʼத-காகாவன  ராம ॥

க்ருʼதசூடாʼமணி-தʼர்ஶன  ராம் ।

கபிவர-வசநாஶ்வாஸித  ராம் ॥

 

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम्  ॥

ராம  ராம ஜய  ராஜா ராம் ।

ராம  ராம ஜய  ஸீதா ராம் ।

 

॥ युद्धकाण्डः ॥

॥ யுத்ʼகாண்டʼ:

 

रावणनिधनप्रस्थित  राम् ।

वानरसैन्यसमावृत  राम् ।

शोषितसरदीशार्थित  राम् ।

विभीष्णाभयदायक राम् ।

पर्वतसेतुनिबन्धक  राम् ।

कुम्भकर्णशिरश्छेदक  राम् ।

राक्षससङ्घविमर्दक  राम् ।

अहिमहिरावणचारण राम् ।

संहृतदशमुखरावण राम् ।

 

ராவணநித”ன-ப்ரஸ்தித  ராம் ।

வானரஸைன்ய-ஸமாவ்ருʼத  ராம் ।

ஶோஷித-ஸரதீʼஶார்தித  ராம் ।

விபீ”ஷணாப”ய-தாʼயக  ராம் ।

பர்வதஸேது-னிபʼந்த”க  ராம் ।

கும்பகர்ண-ஶிரஶ்சேʼக  ராம் ।

ராக்ஷஸ-ஸங்க”-விமர்தʼக  ராம் ।

அஹிமஹி-ராவண-சாரண  ராம் ।

ஸம்ஹ்ருʼத-தʼஶமு-ராவண  ராம் ।

 

विधिभवमुखसुरसंस्तुत  राम् ।

खःस्थितदशरथवीक्षित  राम् ।

सीतादर्शनमोदित राम् ।

अभिषिक्तविभीषणनुत  राम् ।

पुष्पकयानारोहण राम् ।

भरद्वाजादिनिषेवण  राम् ।

भरतप्राणप्रियकर  राम् ।

साकेतपुरीभूषण राम् ।

सकलस्वीयसमानत  राम् ।

रत्नलसत्पीठास्थित  राम् ।

पट्टाभिषेकालंकृत  राम् ।

पार्थिवकुलसम्मानित  राम् ।

विभीषणार्पितरङ्गक  राम् ।

कीशकुलानुग्रहकर  राम् ।

सकलजीवसंरक्षक राम् ।

समस्तलोकोद्धारक  राम् ॥

 

விதி”ப”வ-முஸுர-ஸம்ஸ்துத  ராம் ।

க:ஸ்தித-தʼஶர-வீக்ஷித  ராம் ।

ஸீதா-தʼர்ஶந-மோதிʼத  ராம் ।

பி”ஷிக்த-விபீ”ஷணனுத  ராம் ।

புஷ்பக-யானாரோஹண  ராம் ।

ப”ரத்ʼவாஜாதிʼ-நிஷேவண  ராம் ।

ப”ரதப்ராண-ப்ரியகர  ராம் ।

ஸாகேதபுரீ-பூ”ஷண  ராம் ।

ஸகலஸ்வீய-ஸமானத  ராம் ।

ரத்ன-லஸத்-பீடாஸ்தித ராம் ।

பட்டாபி”ஷேகாலங்க்ருʼத  ராம் ।

பார்திவகுல-ஸம்மானித  ராம் ।

விபீ”ஷணார்பித-ரங்கʼக  ராம் ।

கீஶ-குலானுக்ʼரஹ-கர  ராம் ।

ஸகலஜீவ-ஸம்ரக்ஷக  ராம் ।

ஸமஸ்த-லோகோத்ʼதா”ரக  ராம் ॥

 

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम् ॥

ராம  ராம ஜய  ராஜா ராம் ।

ராம  ராம ஜய  ஸீதா ராம் ।

 

॥ उत्तरकाण्डः ॥

॥ உத்தரகாண்டʼ:

 

आगत मुनिगण संस्तुत राम् ।

विश्रुतदशकण्ठोद्भव  राम् ।

सीतालिङ्गननिर्वृत  राम् ।

नीतिसुरक्षितजनपद  राम् ।

विपिनत्याजितजनकज  राम् ।

कारितलवणासुरवध राम् ।

स्वर्गतशम्बुक  संस्तुत  राम् ।

स्वतनयकुशलवनन्दित  राम् ।

अश्वमेधक्रतुदीक्षित  राम् ।

 

ஆகʼத  முனிகʼண  ஸம்ஸ்துத  ராம் ।

விஶ்ருத-தʼஶகண்டோத்ʼப”வ  ராம் ।

ஸீதாலிங்கʼன-நிர்வ்ருʼத  ராம் ।

நீதிஸுரக்ஷித-ஜனபதʼ  ராம் ।

விபினத்யாஜித-ஜனகஜ  ராம் ।

காரிதலவணா-ஸுரவத”  ராம் ।

ஸ்வர்கʼத-ஶம்புʼக  ஸம்ஸ்துத  ராம் ।

ஸ்வதனய-குஶலவ-னந்திʼத  ராம் ।

அஶ்வமேத”-க்ரது-தீʼக்ஷித  ராம் ।

 

कालावेदितसुरपद राम् ।

आयोध्यकजनमुक्तित  राम् ।

विधिमुखविबुदानन्दक  राम् ।

तेजोमयनिजरूपक राम् ।

संसृतिबन्धविमोचक  राम् ।

धर्मस्थापनतत्पर  राम् ।

भक्तिपरायणमुक्तिद  राम् ।

सर्वचराचरपालक राम् ।

सर्वभवामयवारक राम् ।

वैकुण्ठालयसंस्थित  राम् ।

नित्यानन्दपदस्तित  राम् ॥

 

காலாவேதிʼத-ஸுரபதʼ  ராம் ।

ஆயோத்”யக-ஜன-முக்தித  ராம் ।

விதி”மு-விபுʼதாʼனந்தʼக  ராம் ।

தேஜோமய-நிஜரூபக  ராம் ।

ஸம்ஸ்ருʼதி-பʼந்த”-விமோசக  ராம் ।

த”ர்மஸ்தாபன-தத்பர  ராம் ।

ப”க்திபராயண-முக்திதʼ  ராம் ।

ஸர்வசராசர-பாலக  ராம் ।

ஸர்வப”வாமய-வாரக  ராம் ।

வைகுண்டாலய-ஸம்ஸ்தித  ராம் ।

நித்யானந்தʼ-பதʼஸ்தித  ராம் ॥

राम राम जय राजा राम् ।

राम राम जय सीता राम् ॥

ராம  ராம  ஜய  ராஜா  ராம் ।

ராம  ராம  ஜய  ஸீதா  ராம் ।

जगन्नाथाष्टकम्  

ஜகʼந்நாதாஷ்டகம்॥

 

कदाचित्कालिन्दीतटविपिनसंगीतकवरो

मुदा गोपीनारीवदनकमलास्वादमधुपः।

रमाशंभुब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदो

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥1॥

 

கதாʼசித்-காலிந்தீʼதட-விபின-ஸங்கீʼதகவரோ

முதாʼ  கோʼபீ-நாரீவதʼன-கமலாஸ்வாதʼ-து”:

ரமா-ஶம்பு”-ப்ʼரஹ்மாமரபதி-கʼணேஶார்சித-பதோʼ

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥1॥

 

भुजे सव्ये  वेणुं  शिरसि  शिखिपिञ्छं  कटितटे

दुकूलं नेत्रान्ते  सहचरकटाक्षं  विदधत्।

सदा श्रीमद्बृन्दावनवसतिलीलापरिचयो

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥2॥

 

பு”ஜே  ஸவ்யே  வேணும்  ஶிரஸி  ஶிகிபிஞ்ம்  கடிதடே

துʼகூலம்  நேத்ராந்தே  ஸஹசர-கடாக்ஷம்  விதʼத”த்।

ஸதாʼ  ஶ்ரீமத்ʼப்ʼருʼந்தாʼவன-வஸதி-லீலா-பரிசயோ

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥2॥

 

महाम्भोधेस्तीरे  कनकरुचिरे  नीलशिखरे

वसन्प्रासादान्तः  सहजबलभद्रेण  बलिना।

सुभद्रामध्यस्थः  सकलसुरसेवावसरदो

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥3॥

 

மஹாம்போ”தே”ஸ்-தீரே கனகருசிரே  நீலஶிரே

வஸன்ப்ராஸாதாʼந்த:  ஸஹஜ-பʼப”த்ʼரேண  பʼலினா।

ஸுப”த்ʼரா-மத்”யஸ்த:  ஸகலஸுர-ஸேவாவஸரதோʼ

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥3॥

 

कृपापारावारः सजलजलदश्रेणिरुचिरो

रमावाणीसोमस्फुरदमलपद्मोद्भवमुखैः।

सुरेन्द्रैराराध्यः  श्रुतिगणशिखागीतचरितो

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥4॥

 

க்ருʼபா-பாராவார:  ஸஜல-ஜலதʼ-ஶ்ரேணி-ருசிரோ

ரமாவாணீ-ஸோமஸ்புரதʼமல-பத்ʼமோத்ʼப”வ-முகை:

ஸுரேந்த்ʼரைராராத்”:  ஶ்ருதி-கʼணஶிகா-கீʼத-சரிதோ

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥4॥

 

रथारूढो गच्छन्पथि  मिलितभूदेवपटलैः

स्तुतिप्रादुर्भावं  प्रतिपदमुपाकर्ण्य  सदयः।

दयासिन्धुर्बन्धुः  सकलजगतां  सिन्धुसुतया

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥5॥

 

தாரூடோ”  கʼச்ன்பதி  மிலித-பூ”தேʼவ-படலை:

ஸ்துதி-ப்ராதுʼர்-பா”வம்  ப்ரதிபதʼமுபாகர்ண்ய  ஸதʼ:

ʼயாஸிந்து”ர்-பʼந்து”:  ஸகலஜகʼதாம்  ஸிந்து”-ஸுதயா

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥5॥

 

परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो

निवासी नीलाद्रौ  निहितचरणोऽनन्तशिरसि।

रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्गनसुखो

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥6॥

 

பரப்ʼரஹ்மா-பீடʼ:  குவலய-தʼலோத்புல்ல-நயனோ

நிவாஸீ  நீலாத்ʼரௌ  நிஹித-சரணோ(அ)னந்தஶிரஸி।

ரஸானந்தோʼ  ராதா”-ஸரஸ-வபுராலிங்கʼன-ஸுகோ

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥6॥

 

न वै  प्रार्थ्यं  राज्यं  न  च  कनकता  भोगविभवे

न याचेऽहं  रम्यां  निखिलजनकाम्यां  वरवधूम्।

सदा काले  काले  प्रमथपतिना  गीतचरितो

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥7॥

 

ந  வை  ப்ரார்த்யம்  ராஜ்யம்  நசகனகதா  போ”ʼ-விப”வே

ந  யாசே(அ)ஹம்  ரம்யாம்  நிகில-ஜனகாம்யாம்  வரவதூ”ம்।

ஸதாʼ  காலே  காலே  ப்ரமத-பதினா  கீʼத-சரிதோ

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥7॥

 

हर त्वं  संसारं  द्रुततरमसारं  सुरपते

हर त्वं  पापानां  विततिमपरां  यादवपते।

अहो दीनानाथं  निहितमचलं  पातुमनिशं

जगन्नाथः स्वामी  नयनपथगामी  भवतु  मे ॥8॥

 

ஹர  த்வம்  ஸம்ஸாரம்  த்ʼருததரமஸாரம்  ஸுரபதே

ஹர  த்வம்  பாபானாம்  விததிமபராம்  யாதʼவபதே।

அஹோ  தீʼனாநாம்  நிஹிதமசலம்  பாதுமநிஶம்

ஜகʼந்நாத:  ஸ்வாமீ  நயனபகாʼமீ  ப”வது  மே ॥8॥

 

जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्॥

ஜகʼந்நாதாஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்॥

सीतारामस्तोत्रम् ॥

ஸீதாராமஸ்தோத்ரம் ॥

 

अयोध्यापुर-नेतारं  मिथिलापुर-नायिकाम् ।

राघवाणामलङ्कारं  वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ १॥

 

அயோத்”யாபுர-நேதாரம்  மிதிலாபுர-நாயிகாம் ।

ராக”வாணாமலங்காரம்  வைதேʼஹா-நாமலங்க்ரியாம் ॥1॥

 

रघूणां कुलदीपं  च  निमीनां  कुलदीपिकाम् ।

सूर्यवंश-समुद्भूतं  सोमवंश-समुद्भवाम् ॥ २॥

 

கூ”ணாம்  குலதீʼபம்  ச  நிமீனாம்  குலதீʼபிகாம் ।

ஸூர்யவம்ஶ-ஸமுத்ʼபூ”தம்  ஸோமவம்ஶ-ஸமுத்ʼப”வாம் ॥ 2॥

 

पुत्रं दशरथस्याद्यं  पुत्रीं  जनकभूपतेः ।

वसिष्ठानुमताचारं  शतानन्दमतानुगाम् ॥ ३॥

 

புத்ரம்  தʼஶரஸ்யாத்ʼயம்  புத்ரீம்  ஜனக-பூ”பதே:

வஸிஷ்டானுமதாசாரம்  ஶதானந்தʼமதானுகாʼம் ॥ 3॥

 

कौसल्यागर्भ-सम्भूतं  वेदिगर्भोदितां  स्वयम् ।

पुण्डरीक-विशालाक्षं  स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥ ४॥

 

கௌஸல்யாகʼர்ப”-ஸம்பூ”தம்  வேதிʼʼர்போ”திʼதாம்  ஸ்வயம் ।

புண்டʼரீக-விஶாலாக்ஷம்  ஸ்புரதிʼந்தீʼவரேக்ஷணாம் ॥ 4॥

 

चन्द्रकान्ताननाम्भोजं  चन्द्रबिम्बोपमाननाम् ।

मत्त-मातङ्ग-गमनं  मत्त-हंस-वधू-गताम् ॥ ५॥

 

சந்த்ʼரகாந்தானனாம்போ”ஜம்  சந்த்ʼரபிʼம்போʼப-மானனாம் ।

மத்த-மாதங்கʼ-கʼமனம்  மத்த-ஹம்ஸ-வதூ”-கʼதாம் ॥ 5॥

 

चन्दनार्द्र-भुजामध्यं  कुङ्कुमार्द्र-कुचस्थलीम् ।

चापालङ्कृत-हस्ताब्जं  पद्मालङ्कृत-पाणिकाम् ॥ ६॥

 

சந்தʼனார்த்ʼர-பு”ஜாமத்”யம்  குங்குமார்த்ʼர-குசஸ்லீம் ।

சாபாலங்க்ருʼத-ஹஸ்தாப்ʼஜம்  பத்ʼமாலங்க்ருʼத-பாணிகாம் ॥ 6॥

 

शरणागत-गोप्तारं  प्रणिपात-प्रसादिकाम् ।

कालमेघनिभं रामं  कार्तस्वर-सम-प्रभाम् ॥ ७॥

 

ஶரணாகʼத-கோʼப்தாரம்  ப்ரணிபாத-ப்ரஸாதிʼகாம் ।

காலமேக”னிப”ம்  ராமம்  கார்தஸ்வர-ஸம-ப்ரபா”ம் ॥ 7॥

 

दिव्य-सिंहासनासीनं  दिव्य-स्रग्वस्त्र-भूषणाम् ।

अनुक्षणं कटाक्षाभ्यां  अन्योन्येक्षण-काङ्क्षिणौ ॥ ८॥

 

திʼவ்ய-ஸிம்ஹாஸனாஸீனம்  திʼவ்ய-ஸ்ரக்ʼவஸ்த்ர-பூ”ஷணாம் ।

அனுக்ஷணம்  கடாக்ஷாப்”யாம்  அன்யோன்யேக்ஷண-காங்க்ஷிணௌ ॥ 8॥

 

अन्योन्य-सदृशाकारौ  त्रैलोक्यगृहदम्पती।

इमौ युवां  प्रणम्याहं  भजाम्यद्य  कृतार्थताम् ॥ ९॥

 

அன்யோன்ய-ஸத்ʼருʼஶாகாரௌ  த்ரைலோக்ய-க்ʼருʼஹதʼம்பதீ।

இமௌ  யுவாம்  ப்ரணம்யாஹம்  ப”ஜாம்யத்ʼய  க்ருʼதார்தாம் ॥ 9॥

 

अनेन स्तौति  यः  स्तुत्यं  रामं  सीतां  च  भक्तितः ।

तस्य तौ  तनुतां  पुण्यास्सम्पदः  सकलार्थदाः ॥ १०॥

 

அனேன  ஸ்தௌதிய:  ஸ்துத்யம்  ராமம்  ஸீதாம்  ச  ப”க்தித:

தஸ்யதௌதனுதாம்  புண்யாஸ்ஸம்பதʼ:  ஸகலார்தாʼ: ॥ 10॥

 

एवं श्रीरामचन्द्रस्य  जानक्याश्च  विशेषतः ।

कृतं हनूमता  पुण्यं  स्तोत्रं  सद्यो  विमुक्तिदम् ।

यः पठेत्प्रातरुत्थाय  सर्वान्  कामानवाप्नुयात् ॥  ११॥

 

ஏவம்  ஶ்ரீராமசந்த்ʼரஸ்ய  ஜானக்யாஶ்ச  விஶேஷத:

க்ருʼதம்  ஹனூமதா  புண்யம்  ஸ்தோத்ரம்  ஸத்ʼயோ  விமுக்திதʼம் ।

:  படேத்-ப்ராதருத்தாய ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ॥ 11॥

 

इति हनूमत्कृत-सीतारामस्तोत्रं  सम्पूर्णम् ॥

இதி ஹனூமத்க்ருʼத-ஸீதாராமஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம் ॥

 

लक्ष्मीनृसिंहकरुणारसस्तोत्रं  ॥

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ-கருணாரஸ-ஸ்தோத்ரம்ʼ  ॥

 

श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे

भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते।

योगीश शाश्वत  शरण्य  भवाब्धिपोत

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥1॥

 

ஶ்ரீமத்பயோநிதி”-நிகேதன-சக்ரபாணே

போ”கீʼந்த்ʼர-போ”ʼ-மணிராஜித-புண்யமூர்தே।

யோகீʼஶ  ஶாஶ்வத  ஶரண்ய  ப”வாப்ʼதி”-போத

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥1॥

 

ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि-

संघट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त।

लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥2॥

 

ப்ʼரஹ்மேந்த்ʼர-ருத்ʼர-மருதʼர்க-கிரீடகோடி-

ஸங்க”ட்டிதாங்க்”ரி-கமலாமல-காந்தி-காந்த।

லக்ஷ்மீ-லஸத்-குசஸரோருஹ-ராஜஹம்ʼ

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥2॥

 

संसारदावदहनाकरभीकरोरु-

ज्वालावलीभिरतिदग्धतनूरुहस्य।

त्वत्पादपद्मसरसीरुहमागतस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥3॥

 

ஸம்ʼஸார-தாʼவ-தʼஹனாகர-பீ”கரோரு-

ஜ்வாலா-வலீபி”ரதி-தʼக்ʼத”-தனூருஹஸ்ய।

த்வத்-பாதʼபத்ʼம-ஸரஸீருஹ-மாகʼதஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥3॥

 

संसारजालपतितस्य  जगन्निवास

सर्वेन्द्रियार्थबडिशाग्रझषोपमस्य।

प्रोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥4॥

 

ஸம்ʼஸார-ஜால-பதிதஸ்ய  ஜகʼந்நிவாஸ

ஸர்வேந்த்ʼரியார்-பʼடிʼஶாக்ʼர-ஷோபமஸ்ய।

ப்ரோத்கம்பித-ப்ரசுரதாலுக-மஸ்தகஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥4॥

 

संसारकूपमतिघोरमगाधमूलं

संप्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य

दीनस्य देव  कृपया  पदमागतस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥5॥

 

ஸம்ʼஸார-கூபமதிகோ”ர-மகாʼத”-மூலம்ʼ

ஸம்ப்ராப்ய  துʼ:க-ஶதஸர்ப-ஸமாகுலஸ்ய  ।

தீʼனஸ்ய  தேʼவ  க்ருʼபயா  பதʼமாகʼதஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥5॥

 

संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात-

निष्पीड्यमानवपुषः  सकलार्तिनाश।

प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥6॥

 

ஸம்ʼஸார-பீ”கர-கரீந்த்ʼர-கராபி”-கா”த-

நிஷ்பீட்ʼயமான-வபுஷ:  ஸகலார்தி-நாஶ।

ப்ராண-ப்ரயாண-ப”பீ”தி-ஸமாகுலஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥6॥

 

संसारसर्पविषदिग्धमहोग्रतीव्र-

दंष्ट्राग्रकोटिपरिदष्टविनष्टमूर्तेः।

नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास  शौरे

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥7॥

 

ஸம்ʼஸார-ஸர்ப-விஷதிʼக்ʼத”-மஹோக்ʼர-தீவ்ர

ʼம்ʼஷ்ட்ராக்ʼர-கோடி-பரிதʼஷ்ட-விநஷ்ட-மூர்தே:

நாகாʼரிவாஹன  ஸுதா”ப்ʼதி”-நிவாஸ ஶௌரே

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥7॥

 

संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्म-

शाखायुतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम्।

आरुह्य दुःखफलितं  चकितं  दयाळो

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥8॥

 

ஸம்ʼஸார-வ்ருʼக்ஷ-மக”பீʼஜமனந்த-கர்ம-

ஶாகாயுதம்ʼ  கரண-பத்ரமனங்கʼ-புஷ்பம்।

ஆருஹ்ய  துʼ:க-லிதம்ʼ  சகிதம்ʼ  தʼயாளோ

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥8॥

 

संसारसागरविशालकरालकाल

नक्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य।

व्यग्रस्य रागनिचयोर्मिनिपीडितस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥9॥

 

ஸம்ʼஸார-ஸாகʼர-விஶால-கரால-கால-

நக்ரக்ʼரஹக்ʼர-ஸிதநிக்ʼரஹ-விக்ʼரஹஸ்ய।

வ்யக்ʼரஸ்ய  ராகʼ-நிசயோர்மி-நிபீடிʼதஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥9॥

 

संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानं

दीनं विलोकय  विभो  करुणानिधे  माम्।

प्रह्लादखेदपरिहारपरावतार

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥10॥

 

ஸம்ʼஸார-ஸாகʼர-நிமஜ்ஜன-முஹ்யமானம்ʼ

தீʼனம்ʼ  விலோகய  விபோ”  கருணாநிதே”  மாம்।

ப்ரஹ்லாதʼ-கேʼ-பரிஹார-பராவதார

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥10॥

 

संसारघोरगहने चरतो  मुरारे

मारोग्रभीकरमृगप्रचुरार्दितस्य।

आर्तस्य मत्सरनिदाघसुदुःखितस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥11॥

 

ஸம்ʼஸார-கோ”ர-கʼஹனே  சரதோ  முராரே

மாரோக்ʼர-பீ”கர-ம்ருʼʼ-ப்ரசுரார்திʼ-தஸ்ய।

ஆர்தஸ்ய  மத்ஸர-நிதாʼக”-ஸுதுʼ:கிதஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥11॥

 

बद्धवा गले  यमभटा  बहु  तर्जयन्तः

कर्षन्ति यत्र  भवपाशशतैर्युतं  माम्।

एकाकिनं परवशं  चकितं  दयाळो

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥12॥

 

ʼத்ʼத்”வா  கʼலே  யமப”டா  பʼஹு  தர்ஜயந்த:

கர்ஷந்தி  யத்ர  ப”வபாஶ-ஶதைர்யுதம்ʼ  மாம்।

ஏகாகினம்ʼ  பரவஶம்ʼ  சகிதம்ʼ  தʼயாளோ

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥12॥

 

लक्ष्मीपते कमलनाभ  सुरेश  विष्णो

यज्ञेश यज्ञ  मधुसूदन  विश्वरूप।

ब्रह्यण्य केशव  जनार्दन  वासुदेव

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥13॥

 

லக்ஷ்மீபதே  கமலநாப”  ஸுரேஶ  விஷ்ணோ

யஜ்ஞேஶ  யஜ்ஞ  மது”ஸூதʼன  விஶ்வரூப।

ப்ʼரஹ்மண்ய கேஶவ  ஜனார்தʼன  வாஸுதேʼ

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥13॥

 

एकेन चक्रमपरेण  करेण  शङ्ख-

मन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य  तिष्ठन्।

वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नं

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥14॥

 

ஏகேன  சக்ரமபரேண  கரேண  ஶங்க-

மன்யேன  ஸிந்து”-தனயாமவலம்ப்ʼய  திஷ்ன்।

வாமேதரேண  வரதாʼப”ய-பத்ʼமசின்ஹம்ʼ

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥14॥

 

अन्धस्य मे  हृतविवेकमहाधनस्य

चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः।

मोहान्धकारकुहरे  विनिपातितस्य

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥15॥

 

அந்த”ஸ்ய  மே  ஹ்ருʼத-விவேக-மஹாத”னஸ்ய

சோரைர்-மஹாபʼலி-பி”ரிந்த்ʼரிய-நாமதே”யை:

மோஹாந்த”கார-குஹரே விநிபாதிதஸ்ய

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥15॥

 

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक-

व्यासादिभागवतपुंगवहृन्निवास।

भक्तानुरक्तपरिपालनपारिजात

लक्ष्मीनृसिंह मम  देहि  करावलम्बम्॥16॥

 

ப்ரஹ்லாதʼ-நாரதʼ-பராஶர-புண்டʼரீக-

வ்யாஸாதிʼ-பா”ʼவத-புங்கʼவ-ஹ்ருʼந்நிவாஸ।

ப”க்தானுரக்த-பரிபாலன-பாரிஜாத

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ  மம  தேʼஹி  கராவலம்பʼம்॥16॥

 

लक्ष्मीनृसिंहचरणाब्जमधुव्रतेन

स्तोत्रं कृतं  शुभकरं  भुवि  शंकरेण।

ये तत्पठन्ति  मनुजा  हरिभक्तियुक्ता-

स्ते यान्ति  तत्पदसरोजमखण्डरूपम्॥17॥

 

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ-சரணாப்ʼஜ-மது”வ்ரதேன

ஸ்தோத்ரம்ʼ  க்ருʼதம்ʼ  ஶுப”கரம்ʼ  பு”வி  ஶங்கரேண।

யே  தத்பந்தி  மனுஜா  ஹரிப”க்தி-யுக்தா-

ஸ்தே  யாந்தி  தத்பதʼ-ஸரோஜமண்டʼ-ரூபம்॥17॥

 

लक्ष्मीनृसिंहकरुणारसस्तोत्रं  संपूर्णम्॥

லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹ-கருணாரஸ-ஸ்தோத்ரம்ʼ  ஸம்பூர்ணம்॥