AmbaaL - அம்பா'ள்

ஸம்ஸ்க்ருத  ஸ்தோத்ரங்களைத் தமிழில் சரியாகவும், எளிமையாகவும்  வாசிப்போம்.


1. மீனாக்ஷீபஞ்சரத்னம்

2. லலிதாபஞ்சரத்னம்

3. ஸ்ரீஅன்னபூர்ணாஸ்தோத்ரம்

4. துர்காபஞ்சரத்னம்

5. ப்ராதஸ்மரண ஸ்தோத்ரம்

6. த்ரிபுரஸுந்த’ர்யஷ்டகம்

7. கௌʼரீதʼஶகம்

8. ஶ்ரீஇந்த்ராக்ஷீஸ்தோத்ரம்

9. ஸ்ரீமஹாமாரீ-ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோத்ரம்

10. ஶாரதாʼபு”ஜங்கʼ-ப்ரயாதாஷ்டகம்


मीनाक्षीपञ्चरत्नम् ||

மீனாக்ஷீபஞ்சரத்னம்||

उद्यद्भानुसहस्रकॊटिसदृशां कॆयूरहारॊज्ज्वलां
बिम्बॊष्ठीं स्मितदन्तपंक्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृताम्।
विष्णुब्रह्मसुरॆन्द्रसॆवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां
मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि संततमहं कारुण्यवारांनिधिम्॥१॥ 

உத்யத்பா”னு-ஸஹஸ்ரகோடி-ஸத்ருஶாம்
   கேயூர-ஹாரோஜ்ஜ்வலாம்
பிம்போஷ்டீம் ஸ்மிததந்த-பங்க்திருசிராம்
  பீதாம்பராலங்க்ருதாம்।
விஷ்ணு-ப்ரஹ்ம-ஸுரேந்த்ர-ஸேவித-பதாம்
   தத்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம்
   காருண்ய-வாராம்-நிதி”ம்॥ 1 || 

मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णॆन्दुवक्त्रप्रभां
शिञ्जन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम्।
सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासॆवितां
मीनाक्षीं प्रणतॊऽस्मि संततमहं कारुण्यवारांनिधिम्॥२॥ 

முக்தாஹார-லஸத்-கிரீடருசிராம்
   பூர்ணேந்து’-வக்த்ரப்ரபா”ம்
ஶிஞ்ஜந்நூபுர-கிங்கிணீ-மணித”ராம்
  பத்மப்ரபா”-பா”ஸுராம்।
ஸர்வாபீ”ஷ்ட-லப்ரதாம் கிரிஸுதாம்
   வாணீரமா-ஸேவிதாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம்
   காருண்ய-வாராம்-நிதி”ம்॥ 2 || 

श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रींकारमन्त्रॊज्ज्वलां
श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकाम्।
श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मॊहिनीं
मीनाक्षीं प्रणतॊऽस्मि संततमहं कारुण्यवारांनिधिम्॥३॥ 

ஶ்ரீவித்யாம் ஶிவவாம-பா”நிலயாம்
   ஹ்ரீம்கார-மந்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ஶ்ரீசக்ராங்கித-பிந்து’-த்”யவஸதிம்
   ஶ்ரீமத்-ஸபா”-நாயிகாம்।
ஶ்ரீமத்ஷண்முக-விக்”னராஜ-ஜனனீம்
    ஶ்ரீமஜ்ஜகன்மோஹினீம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம்
   காருண்ய-வாராம்-நிதி”ம்॥ 3 || 

श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां
श्यामाभां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजाम्।
वीणावॆणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकाम्
मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि संततमहं कारुण्यवारांनिधिम्॥४॥ 

ஶ்ரீமத்ஸுந்தர-நாயிகாம் ப”யஹராம்
   ஞ்ஞானப்ரதாம் நிர்மலாம்
ஶ்யாமாபா”ம் கமலாஸநார்ச்சித-பதாம்
   நாராயணஸ்யானுஜாம்।
வீணாவேணு-ம்ருதங்க-வாத்ய-ரஸிகாம்
   நானா-விதா”மம்பிகாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம்
    காருண்ய-வாராம்-நிதி”ம்॥ 4 || 

नानायॊगिमुनीन्द्रहृन्निवसतिं नानार्थसिद्धप्रदां
नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगळां नारायणॆनार्चिताम्।
नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां
मीनाक्षीं प्रणतॊऽस्मि संततमहं कारुण्यवारांनिधिम्॥५॥   

நாநாயோகி-முனீந்த்ர-ஹ்ருந்நிவஸதிம்
  நானார்த்த-ஸித்’தி”-ப்ரதாம்
நானாபுஷ்ப-விராஜிதாங்க்"ரி-யுகளாம்
   நாராயணேனார்ச்சிதாம்।
நாதப்ரஹ்ம-மயீம் பராத்பரதராம்
   நானார்த்-தத்வாத்மிகாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம்
   காருண்ய-வாராம்-நிதி"ம்॥ 5 || 

மீனாக்ஷீபஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் || 


श्रीललितापञ्चरत्नम् ||
ஶ்ரீலலிதா பஞ்சரத்னம் || 

प्रातः स्मरामि ललिता-वदनारविन्दं
बिम्बाधरं पृथुल-मौक्तिक-शोभिनासम्।
आकर्ण-दीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं
मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वल-फालदॆशम्॥१॥ 

ப்ராத: ஸ்மராமி லலிதா-வதனாரவிந்தம்
பிம்பா’த”ரம் ப்ருதுல-மௌக்திக-ஶோபி”நாஸம்।
ஆகர்ண-தீர்க்க”-நயனம் மணிகுண்டலாட்”யம்
மந்தஸ்மிதம் ம்ருகமதோஜ்ஜ்வல-பாலதேஶம்॥ 1 ॥ 

प्रातर्भजामि ललिता-भुजकल्पवल्लीं
रक्ताङ्गुळीयलसदङ्गुळि-पल्लवाढ्याम्।
माणिक्य-हॆमवलयाङ्गद-शोभमानां
पुण्ड्रॆक्षु-चापकुसुमॆषु-सृणीर्दधानाम्॥२॥ 

ப்ராதர்ப”ஜாமி லலிதா-பு”ஜகல்பவல்லீம்
ரக்தாங்குளீயலஸதங்குளி-பல்லவாட்”யாம்।
மாணிக்ய-ஹேம வலயாங்க’-ஶோப”மானாம்
புண்ட்ரேக்ஷு-சாபகுஸுமேஷு-ஸ்ருணீர்த’தா”னாம்॥ 2 ॥ 

प्रातर्नमामि ललिता-चरणारविन्दं
भक्तॆष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्।
पद्मासनादि-सुरनायक-पूजनीयं
पद्माङ्कुशध्वज-सुदर्शन-लाञ्छनाढ्यम्॥३॥ 

ப்ராதர்நமாமி லலிதா-சரணாரவிந்தம்
ப”க்தேஷ்ட தானநிரதம் ப”வஸிந்து”போதம்।
பத்மாஸநாதி’-ஸுரநாயக-பூஜநீயம்
பத்மாங்குஶத்”வஜ-ஸுதர்ஶன-லாஞ்நாட்”யம்॥ 3 || 

प्रातःस्तुवॆ परशिवां ललितां भवानीं
त्रय्यन्तवॆद्यविभवां करुणानवद्याम्।
विश्वस्य सृष्टिविलयस्थिति-हॆतुभूतां
विद्यॆश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूराम्॥४॥ 

ப்ராத: ஸ்துதே பரஶிவாம் லலிதாம் ப”வாநீம்
த்ரய்யந்த-வேத்யவிப”வாம் கருணாநவத்யாம்।
விஶ்வஸ்ய ஸ்ருஷ்டி-விலயஸ்திதி-ஹேதுபூ”தாம்
வித்யேஶ்வரீம் நிகம-வாங்மனஸாதி-தூராம்॥ 4 ||

प्रातर्वदामि ललितॆ तव पुण्यनाम
कामॆश्वरीति कमलॆति महॆश्वरीति।
श्रीशाम्भवीति जगतांजननी परॆति
वाग्दॆवतॆति वचसा त्रिपुरॆश्वरीति॥५॥ 

ப்ராதர்வதாமி லலிதே தவ புண்யநாம
காமேஶ்வரீதி கமலேதி மஹேஶ்வரீதி।
ஶ்ரீஶாம்ப”வீதி ஜகதாம் ஜனனீ பரேதி
வாக்தேவதேதி வசஸா த்ரிபுரேஶ்வரீதி॥ 5 || 

यः श्लोक-पञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभातॆ।
तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना
विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्॥६॥ 

ய: ஶ்லோக-பஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாயா:
ஸௌபா”க்யதம் ஸுலலிதம் பதி ப்ரபா”தே।
தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜ”டிதி ப்ரஸன்னா
வித்யாம் ஶ்ரியம் விமல-ஸௌக்யமநந்த-கீர்த்திம்॥6 || 

ஶ்ரீலலிதா பஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ||

प्रात:स्मरण स्तोत्रम् ||

ப்ராதஸ்மரண ஸ்தோத்ரம் ||


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् ।
यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥१॥


ப்ராத: ஸ்மராமி ஹ்ருதிஸம்ஸ்புரதாத்மதத்த்வம்

ஸச்சித்ஸும் பரமஹம்ஸகதிம் துரீயம்|

யத்ஸ்வப்ன-ஜாகரஸுஷுப்திமவைதி நித்யம்

தத்ப்ரஹ்ம நிஷ்கலமஹம் ந ச பூ”தஸங்க”: || 1 ||

प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण ।
यन्नेतिनेतिवचनैर्निगमा अवोचन्
तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् ॥२॥

 

ப்ராதர்ப”ஜாமி மனஸா வசஸாமகம்யம்

வாசோ விபா”ந்தி நிகிலா யதனுக்ரஹேண|

யன்னேதினேதி-வசனைர்நிகமா அவோசன்

தம் தேவதேவமஜமச்யுதமாஹுரக்ர்யம் || 2 ||


प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं
पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ
रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥३॥

ப்ராதர்-நமாமி தமஸ: பரமர்கவர்ணம்

பூர்ணம் ஸனாதனபதம் புருஷோத்தமாக்யம்|

யஸ்மின்னிதம் ஜகஶேஷமஶேஷமூர்த்தௌ

ரஜ்ஜ்வாம் பு”ஜங்கம இவ ப்ரதிபா”ஸிதம் வை || 3 ||


श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम् ।
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम् ॥ ४॥

 

ஶ்லோகத்ரயமிதம் புண்யம் லோகத்ரயவிபூ”ஷணம்|

ப்ராத:காலே படேத்யஸ்து ஸ கச்சேத்பரமம் பதம் | |4 ||

ப்ராதஸ்மரணஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्॥
ஸ்ரீஅன்னபூர்ணா ஸ்தோத்ரம்॥ 

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिलदोषपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी ।
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ १॥ 

நித்யானந்தகரீ வராப”யகரீ ஸௌந்தர்ய-ரத்னாகரீ
நிர்தூ”தாகில-தோஷபாவநகரீ ப்ரத்யக்ஷ-மாஹேஶ்வரீ ।
ப்ராலேயாசல-வம்ஶபாவநகரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 1 || 

नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी
मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी ।
काश्मीरागरुवासिता-रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ २॥ 

நானாரத்ன-விசித்ர-பூ”ஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ
முக்தாஹார-விலம்பமானவிலஸத்’-வக்ஷோஜ-கும்பா”ந்தரீ ।
காஶ்மீராகருவாஸிதா-ருசிகரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 2 || 

योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मैकनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी ।
सर्वैश्वर्यकरी तप:फलकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ ३॥ 

யோகானந்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ த”ர்மைகனிஷ்டாகரீ
சந்த்ரார்கானல-பா”ஸமானலஹரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷாகரீ ।
ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தப:பலகரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 3 || 

कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शाङ्करी
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी ।
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ ४॥ 

கைலாஸாசல-கந்தராலயகரீ கௌரீ உமா ஶாங்கரீ
கௌமாரீ நிகமார்த்த-கோசரகரீ ஓங்கார-பீஜாக்ஷரீ ।
மோக்ஷத்வார-கபாட-பாடநகரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 4 || 

दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी ।
श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ ५॥ 

த்ருஶ்யாத்ருஶ்ய-விபூ”தி வாஹனகரீ ப்ரஹ்மாண்ட’-பா”ண்டோதரீ
லீலாநாடக-ஸூத்ர-பே”நகரீ விஞ்ஞானதீபாங்குரீ ।
ஶ்ரீவிஶ்வேஶ-மன:ப்ரஸாதநகரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 5 || 

उर्वी सर्वजनेश्वरी जयकरी माता कृपासागरी
वेणीनीलसमानकुन्तलधरी नित्यान् दानेश्वरी ।
साक्षान्मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ ६॥ 

உர்வீ ஸர்வ ஜனேஶ்வரீ ஜயகரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
வேணீ-நீலஸமான-குந்தலத”ரீ நித்யான்ன-தானேஶ்வரீ।
ஸாக்ஷான்மோக்ஷகரீ ஸதாஶுப”கரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 6 || 

आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी
काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी ।
स्वर्गद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ ७॥ 

ஆதிக்ஷாந்த ஸமஸ்த வர்ணநகரீ ஶம்போ”ஸ்த்ரி பா”வாகரீ
காஶ்மீரா த்ரிபுரேஶ்வரீ த்ரிநயனீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶர்வரீ ।
ஸ்வர்க்கத்வார-கபாட-பாடநகரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 7 || 

देवी सर्वविचित्र रत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी
वामेस्वादुपयोधराप्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी ।
भक्ताभीष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ८॥ 

தேவீ ஸர்வ விசித்ர ரத்ன ரசிதாதாக்ஷாயணீ ஸுந்தரீ
வாமேஸ்வாது’-பயோத”ராப்ரியகரீ ஸௌபா”க்ய-மாஹேஶ்வரீ।
ப”க்தாபீ”ஷ்டகரீ ஸதாஶுப”கரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 8 || 

चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी
चन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी ।
मालापुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ ९॥ 

சந்த்ரார்கானல-கோடிகோடிஸத்ருஶா சந்த்ராம்ஶு-பிம்பா’த”ரீ
சந்த்ரார்காக்னி-ஸமானகுண்டத”ரீ சந்த்ரார்க-வர்ணேஶ்வரீ ।
மாலாபுஸ்தக-பாஶஸாங்குஶத”ரீ காஶீபுராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்னபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 9 || 

क्षत्रत्राणकरी महाऽभयकरी माता कृपासागरी
सर्वानन्दकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी ।
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥ १०॥ 

க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹா(அ)ப”யகரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதா ஶிவகரீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶ்ரீத”ரீ ।
க்ஷாக்ரந்தகரீநிராமயகரீ காஶீ புராதீ”ஶ்வரீ
பி”க்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதா(அ)ன்ன பூர்ணேஶ்வரீ ॥ 10 || 

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां मे देहि पार्वति ॥ ११॥ 

அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே ஶங்கர-ப்ராணவல்லபே”
ஞானவைராக்ய-ஸித்’த்”யர்த்ம் பி”க்ஷாம் மே  தேஹி பார்வதி ॥ 11 ॥ 

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ।
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥ १२॥ 

மாதா ச பார்வதீ தேவீ பிதா தேவோ மஹேஶ்வர: ।
பாந்த”வா: ஶிவப”க்தாஶ்ச ஸ்வதேஶோ பு”வனத்ரயம்॥ 12 ॥

அன்னபூர்ணா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

दुर्गापंचरत्नम् ||

துர்கா-பஞ்சரத்னம் ||

(ஸ்ரீ மஹா பெரியவாள் அருளியது)

 

ते ध्यानयोगानुगता: अपश्यन्

देवात्मशक्तिं स्वगुणै: निगूढाम् ।

त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य

मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ १ ॥

 

தே த்”யானயோகானுகதா: அபஶ்யன்
தேவாத்மஶக்திம் ஸ்வகுணை: நிகூ’டா”ம் ।
த்வமேவ ஶக்தி: பரமேஶ்வரஸ்ய
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி ॥ 1 ॥


देवात्मशक्तिः श्रुतिवाक्यगीता

महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना ।

गुहा परं व्योम सतः प्रतिष्ठा

मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ २ ॥

 

தேவாத்மஶக்தி: ஶ்ருதிவாக்யகீதா

மஹர்ஷிலோகஸ்ய புர: ப்ரஸன்னா ।
குஹா பரம் வ்யோம ஸத: ப்ரதிஷ்டா
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி ॥ 2 ॥

 

परा अस्य शक्तिः विविधैव श्रूयसे

श्वेताश्व-वाक्योदितदेवि दुर्गे ।

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया ते

मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ ३ ॥

 

பரா அஸ்ய ஶக்தி: விவிதை”வ ஶ்ரூயஸே

ஶ்வேதாஶ்வ-வாக்யோதித-தேவி துர்கே

ஸ்வாபா”விகீ ஞ்ஞான-பலக்ரியா தே
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி ॥ 3 ॥


देवात्मशब्देन शिवात्मभूता

यत्कूर्म-वायव्य-वचो-विवृत्या ।

त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा

मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ ४ ॥

 

தேவாத்மஶப்தேன ஶிவாத்மபூ”தா
யத்கூர்ம-வாயவ்ய-வசோ-விவ்ருத்யா ।
த்வம் பாஶவிச்சேகரீ ப்ரஸித்’தா”
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி ॥ 4 ॥


त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी

ब्रह्म प्रतिष्ठासि उपदिष्टगीता ।

ज्ञानस्वरूपात्मतया अखिलानां

मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ ५ ॥


த்வம் ப்ரஹ்மபுச்சா விவிதா” மயூரீ
ப்ரஹ்ம ப்ரதிஷ்டாஸி உபதிஷ்டகீதா ।
ஞ்ஞான-ஸ்வரூபாத்மதயா அகிலானாம்
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி ॥ 5 ॥

 

துர்கா பஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ||

त्रिपुरसुन्दर्यष्टकम्॥

த்ரிபுரஸுந்தர்யஷ்டகம்॥

 

कदम्बवनचारिणीं  मुनिकदम्बकादम्बिनीं

नितम्बजितभूधरां  सुरनितम्बिनीसेविताम्।

नवाम्बुरुहलोचनामभिनवाम्बुदश्यामलां

त्रिलोचनकुटुम्बिनीं  त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये॥1॥

 

கதம்பவனசாரிணீம்  முனிகதம்பகாதம்பினீம்

நிதம்பஜிதபூ”த”ராம்  ஸுரநிதம்பினீ-ஸேவிதாம்।

நவாம்புருஹ-லோசனாமபி”நவாம்பு’-ஶ்யாமலாம்

த்ரிலோசன-குடும்பினீம்  த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே॥1॥

 

कदम्बवनवासिनीं  कनकवल्लकीधारिणीं

महार्हमणिहारिणीं  मुखसमुल्लसद्वारुणीम्।

दयाविभवकारिणीं  विशदरोचनाचारिणीं

त्रिलोचनकुटुम्बिनीं  त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये॥2॥

 

கதம்பவன-வாஸினீம்  கனகவல்லகீ-தா”ரிணீம்

மஹார்ஹமணி-ஹாரிணீம்  முஸமுல்லஸத்வாருணீம்।

யாவிப”வ-காரிணீம்  விஶதரோசனாசாரிணீம்

த்ரிலோசன-குடும்பினீம்  த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே॥2॥

 

कदम्बवनशालया  कुचभरोल्लसन्मालया

कुचोपमितशैलया  गुरुकृपालसद्वेलया।

मदारुणकपोलया  मधुरगीतवाचालया

कयापि  घननीलया  कवचिता  वयं  लीलया॥3॥

 

கதம்பவன-ஶாலயா குசப”ரோல்லஸன்மாலயா

குசோபமித-ஶைலயா குருக்ருபாலஸத்வேலயா।

மதாருண-கபோலயா மது”ரகீத-வாசாலயா

கயாபி  க”னநீலயா  கவசிதா  வயம்  லீலயா॥3॥

 

कदम्बवनमध्यगां  कनकमण्डलोपस्थितां

षडम्बुरुहवासिनीं  सततसिद्धसौदामिनीम्।

विडम्बितजपारुचिं  विकचचन्द्रचूडामणिं

त्रिलोचनकुटुम्बिनीं  त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये॥4॥

 

கதம்பவன-மத்”யகாம்  கனகமண்டலோபஸ்திதாம்

ஷடம்புருஹ-வாஸினீம்  ஸததஸித்’த”-ஸௌதாமினீம்।

விடம்பிதஜபாருசிம்  விகசசந்த்ர-சூடாமணிம்

த்ரிலோசன-குடும்பினீம்  த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே॥4॥

 

कुचाञ्चितविपञ्चिकां  कुटिलकुन्तलालंकृतां

कुशेशयनिवासिनीं  कुटिलचित्तविद्वेषिणीम्।

मदारुणविलोचनां  मनसिजारिसंमोहिनीं

मतङ्गमुनिकन्यकां  मधुरभाषिणीमाश्रये॥5॥

 

குசாஞ்சித-விபஞ்சிகாம் குடில-குந்தலாலங்க்ருதாம்

குஶேஶய-நிவாஸினீம்  குடிலசித்தவித்வேஷிணீம்।

மதாருண-விலோசனாம்  மனஸிஜாரிஸம்மோஹினீம்

மதங்கமுனி-கன்யகாம்  மது”பா”ஷிணீமாஶ்ரயே॥5॥

 

स्मरेत्प्रथमपुष्पिणीं  रुधिरबिन्दुनीलाम्बरां

गृहीतमधुपात्रिकां  मदविघूर्णनेत्राञ्चलाम्।

घनस्तनभरोन्नतां  गलितचूलिकां  श्यामलां

त्रिलोचनकुटुम्बिनीं  त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये॥6॥

 

ஸ்மரேத்ப்ரம-புஷ்பிணீம்  ருதி”ரபிந்து’-நீலாம்பராம்

க்ருஹீதமது”-பாத்ரிகாம்  மதவிகூ”ர்ண-நேத்ராஞ்சலாம்।

க”னஸ்தனப”ரோன்னதாம்  கலிதசூலிகாம்  ஶ்யாமலாம்

த்ரிலோசன-குடும்பினீம்  த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே॥6॥

 

सकुङ्कुमविलेपनामलकचुम्बिकस्तूरिकां

समन्दहसितेक्षणां  सशरचापपाशाङ्कुशाम्।

अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां

जपाकुसुमभासुरां  जपविधौ  स्मराम्यम्बिकाम्॥7॥

 

ஸகுங்கும-விலேபனாம்-அலகசும்பிகஸ்தூரிகாம்

ஸமந்த’-ஹஸிதேக்ஷணாம்  ஸஶரசாப-பாஶாங்குஶாம்।

அஶேஷ-ஜனமோஹினீம்-அருணமால்யபூ”ஷாம்பராம்

ஜபாகுஸும-பா”ஸுராம்  ஜபவிதௌ”  ஸ்மராம்யம்பிகாம்॥7॥

 

पुरंदरपुरन्ध्रिकाचिकुरबन्धसैरन्ध्रिकां

पितामहपतिव्रतापटुपटीरचर्चारताम्।

मुकुन्दरमणीमणीलसदलंक्रियाकारिणीं

भजामि  भुवनाम्बिकां  सुरवधूटिकाचेटिकाम्॥8॥

 

புரந்தர-புரந்த்ரிகா-சிகுரபந்த”-ஸைரந்த்”ரிகாம்

பிதாமஹ-பதிவ்ரதாபடுபடீர-சர்சாரதாம்।

முகுந்தரமணீமணீ-லஸதலங்க்ரியா-காரிணீம்

ப”ஜாமி  பு”வனாம்பிகாம்  ஸுரவதூ”டிகாசேடிகாம்॥8॥

 

த்ரிபுரஸுந்தர்யஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம்॥

गौरीदशकम्॥

கௌʼரீதʼஶகம்॥

 

लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां

लोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्याम्।

बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुञ्जां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥1॥

 

லீலாலப்ʼத"-ஸ்தாபித-லுப்தாகில-லோகாம்

லோகாதீதைர்-யோகிʼபி:ரந்தஶ்-சிரம்ருʼக்ʼயாம்।

பாʼலாதிʼத்ய-ஶ்ரேணிஸமானத்ʼயுதி-புஞ்ஜாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥1॥

 

प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां

नित्यं चित्ते  निर्वृतिकाष्ठां  कलयन्तीम्।

सत्यज्ञानानन्दमयीं  तां  तनुरूपां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥2॥

 

ப்ரத்யாஹார-த்:யானஸமாதி:-ஸ்திதிபா”ஜாம்

நித்யம்  சித்தே  நிர்வ்ருʼதிகாஷ்டாம்  கலயந்தீம்।

ஸத்ய-ஞ்ஞானானந்தʼமயீம்  தாம்  தனுரூபாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥2॥

 

चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रां

चन्द्रापीडालंकृतनीलालकभाराम्।

इन्द्रोपेन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयुग्मां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥3॥

 

சந்த்ʼராபீடாʼனந்திʼத-மந்தʼஸ்மித-வக்த்ராம்

சந்த்ʼராபீடாʼலங்க்ருʼத-நீலாலக-பா”ராம்।

இந்த்ʼரோபேந்த்ʼராத்ʼயர்சித-பாதாʼம்புʼஜ-யுக்ʼமாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥3॥

 

आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या  विलसन्तीं

भूते भूते  भूतकदम्बप्रसवित्रीम्।

शब्दब्रह्मानन्दमयीं  तां  तटिदाभां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥4॥

 

ஆதிʼக்ஷாந்தாமக்ஷர-மூர்த்யா விலஸந்தீம்

பூ”தே  பூ”தே  பூ”தகதʼம்பʼ-ப்ரஸவித்ரீம்।

ஶப்ʼʼ-ப்ʼரஹ்மானந்தʼமயீம்  தாம்  தடிதாʼபா”ம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥4॥

 

मूलाधारादुत्थितवीथ्या  विधिरन्ध्रं

सौरं चान्द्रं  व्याप्य  विहारज्वलिताङ्गीम्।

येयं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतनुस्तां  सुखरूपां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥5॥

 

மூலாதா”ராதுʼத்தித-வீத்யா விதி”ரந்த்”ரம்

ஸௌரம்  சாந்த்ʼரம்  வ்யாப்ய  விஹார-ஜ்வலிதாங்கீʼம்।

யேயம்  ஸூக்ஷ்மாத்-ஸூக்ஷ்மதனுஸ்தாம் ஸுரூபாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥5॥

 

नित्यः शुद्धो  निष्कल  एको  जगदीशः

साक्षी यस्याः  सर्गविधौ  संहरणे  च।

विश्वत्राणक्रीडनलोलां  शिवपत्नीं

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥6॥

 

நித்ய꞉  ஶுத்ʼதோ”  நிஷ்கல  ஏகோ  ஜகʼதீʼ:

ஸாக்ஷீ  யஸ்யா:  ஸர்கʼவிதௌ”  ஸம்ஹரணே  ச।

விஶ்வத்ராண-க்ரீடʼனலோலாம்  ஶிவபத்னீம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥6॥

 

यस्याः कुक्षौ  लीनमखण्डं  जगदण्डं

भूयो भूयः  प्रादुरभूदुत्थितमेव।

पत्या सार्धं  तां  रजताद्रौ  विहरन्तीं

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥7॥

 

யஸ்யா:  குக்ஷௌ  லீனமண்டʼம்  ஜகʼʼண்டʼம்

பூ”யோ  பூ”:  ப்ராதுʼபூ”துʼத்திதமேவ।

பத்யா  ஸார்த”ம்  தாம்  ரஜதாத்ʼரௌ  விஹரந்தீம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥7॥

 

यस्यामोतं प्रोतमशेषं  मणिमाला

सूत्रे यद्वत्क्वापि  चरं  चाप्यचरं  च।

तामध्यात्मज्ञानपदव्या  गमनीयां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥8॥

 

யஸ்யாமோதம்  ப்ரோதமஶேஷம்  மணிமாலா

ஸூத்ரே  யத்ʼவத்க்வாபி  சரம்  சாப்யசரம்  ச।

தாமத்”யாத்ம-ஞ்ஞானபதʼவ்யா  கʼமனீயாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥8॥

 

नानाकारैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि

व्याप्य स्वैरं  क्रीडति  येयं  स्वयमेका।

कल्याणीं तां  कल्पलतामानतिभाजां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥9॥

 

நானாகாரை:  ஶக்திகதʼம்பைʼர்-பு”வனானி

வ்யாப்ய  ஸ்வைரம்  க்ரீடʼதி  யேயம்  ஸ்வயமேகா।

கல்யாணீம்  தாம்  கல்பல-தாமானதிபா”ஜாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥9॥

 

आशापाशक्लेशविनाशं  विदधानां

पादाम्भोजध्यानपराणां  पुरुषाणाम्।

ईशामीशार्धाङ्गहरां  तामभिरामां

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे॥10॥

 

ஆஶாபாஶ-க்லேஶ-விநாஶம்  விதʼதா”னாம்

பாதாʼம்போ”ஜ-த்”யானபராணாம்  புருஷாணாம்।

ஈஶாமீஶார்தா”ங்கʼ-ஹராம்  தாமபி”ராமாம்

கௌʼரீம்-அம்பாʼம்-அம்புʼருஹாக்ஷீம்-அஹமீடேʼ॥10॥

 

प्रातःकाले भावविशुद्धः  प्रणिधानात्

भक्त्या  नित्यं  जल्पति  गौरीदशकं  यः।

वाचां सिद्धिं  संपदमग्र्यां  शिवभक्तिं

तस्यावश्यं पर्वतपुत्री  विदधाति॥11॥

 

ப்ராத:காலே  பா”வவிஶுத்ʼத”:  ப்ரணிதா”னாத்

ப”க்த்யா  நித்யம்  ஜல்பதி  கௌʼரீதʼஶகம்  ய:

வாசாம்  ஸித்ʼதி”ம்  ஸம்பதʼமக்ʼர்யாம்  ஶிவப”க்திம்

தஸ்யாவஶ்யம்  பர்வதபுத்ரீ  விதʼதா”தி॥11॥

 

கௌʼரீதʼஶகம்  ஸம்பூர்ணம் |

श्रीइन्द्राक्षीस्तोत्रम् ॥

ஶ்ரீஇந்த்ராக்ஷீஸ்தோத்ரம் ॥

 

श्रीगणेशाय  नम: ॥  

ஶ்ரீகணேஶாய  நம: ॥  

 

शुक्लाम्बरधरं  विष्णुं  शशिवर्णं  चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं  ध्यायेत्  सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

 

ஶுக்லாம்பத”ரம்  விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம்  சதுர்பு”ஜம் ।

ப்ரஸன்ன-வதனம்  த்”யாயேத்  ஸர்வ-விக்”னோபஶாந்தயே ॥

 

पूर्वन्यास: ।

 

ओं  अस्य  श्रीइन्द्राक्षीस्तोत्रमहामन्त्रस्य ।

शचीपुरन्दर:  ऋषि: ।  अनुष्टुप्  छन्द: ।  श्रीइन्द्राक्षी दुर्गा देवता ॥

लक्ष्मी:  बीजम्,  भुवनेश्वरी  शक्ति:,  भवानी  इति  कीलकम्,  

मम  इन्द्राक्षीप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोग:


பூர்வந்யாஸ: ।

 

ஓம்  அஸ்ய ஶ்ரீஇந்த்ராக்ஷீ-ஸ்தோத்ர-மஹாமந்த்ரஸ்ய ।

ஶசீபுரந்த:  ருʼஷி: ।  அனுஷ்டுப்  ந்த’: ।  

ஶ்ரீஇந்த்ராக்ஷீ  துர்கா  தேவதா ॥

 

லக்ஷ்மீ:  பீஜம்,  பு”வனேஶ்வரீ  ஶக்தி:,  

ப”வானீ  இதி கீலகம்,  

மம  இந்த்ராக்ஷீ-ப்ரஸாத’-ஸித்’த்”யர்தே  ஜபே விநியோக’:

 

करन्यासः ।

 

ओं  इन्द्राक्षीम्  अङ्गुष्ठाभ्यां  नमः ।

ओं  महालक्ष्मीं  तर्जनीभ्यां  नमः ।

ओं  माहेश्वरीं  मध्यमाभ्यां  नमः ।

ओं  अम्बुजाक्षीम्  अनामिकाभ्यां  नमः।

ओं  कात्यायनीं  कनिष्ठिकाभ्यां  नमः ।

ओं  कौमारीं  करतलकरपृष्ठाभ्यां  नमः ।

  

கரந்யாஸ: ।

 

ஓம்  இந்த்ராக்ஷீம்  அங்குஷ்டாப்”யாம்  நம:

ஓம்  மஹாலக்ஷ்மீம் தர்ஜனீப்”யாம்  நம:

ஓம்  மாஹேஶ்வரீம் மத்”யமாப்”யாம்  நம:

ஓம்  அம்புஜாக்ஷீம்  அநாமிகாப்”யாம்  நம:

ஓம்  காத்யாயனீம் கநிஷ்டிகாப்”யாம்  நம:

ஓம்  கௌமாரீம் கரதல-கரப்ருʼஷ்டாப்”யாம்  நம:

 

अङ्गन्यासः ।

 

ओं  इन्द्राक्षीं  हृदयाय  नमः ।

ओं  महालक्ष्मीं  शिरसे  स्वाहा ।

ओं  माहेश्वरीं  शिखायै  वषट् ।

ओं  अम्बुजाक्षीं  कवचाय  हुम् ।

ओं  कात्यायनीं  नेत्रत्रयाय  वौषट् ।

ओं  कौमारीम्  अस्त्राय  फट् ।

ओं  भूर्भुवस्सुवरोम्  इति  दिग्बन्धः ॥

 

அங்க’ந்யாஸ: ।

ஓம்    இந்த்ராக்ஷீம்    ஹ்ருʼயாய    நம:

ஓம்  மஹாலக்ஷ்மீம் ஶிரஸே  ஸ்வாஹா ।

ஓம்  மாஹேஶ்வரீம் ஶிகாயை  வஷட் ।

ஓம்  அம்புஜாக்ஷீம்  கவசாய  ஹும் ।

ஓம்  காத்யாயனீம் நேத்ரத்ரயாய  வௌஷட் ।

ஓம்  கௌமாரீம் அஸ்த்ராய ட் ।

ஓம்  பூ”ர்பு”வஸ்ஸுவரோம்  இதி திக்ந்த”:

 

ध्यानम् ।

 

नेत्राणां  दशभि:  शतैः  परिवृतां  हस्त्यग्र्यचर्माम्बरां

हेमाभां  महतीं  विलम्बितशिखां  आमुक्तकेशान्विताम् ।

घण्टामण्डितपादपद्मयुगलां    नागेन्द्रकुम्भस्तनीं

इन्द्राक्षीं  परिचिन्तयामि  मनसा  कल्पोक्तसिद्धिप्रदाम् ॥

इन्द्राक्षीं    द्विभुजां    देवीं    पीतवस्त्रद्वयान्विताम् ।

वामहस्ते    वज्रधरां    दक्षिणेन    वरप्रदाम् ॥

 

த்”யானம் ।

 

நேத்ராணாம்  தபி”:  ஶதை:  பரிவ்ருʼதாம்  ஹஸ்த்யக்ர்ய-சர்மாம்பராம்

ஹேமாபா”ம்  மஹதீம்  விலம்பித-ஶிகாம்  ஆமுக்த-கேஶான்விதாம் ।

க”ண்டாமண்டித-பாதபத்ம-யுகலாம்    நாகேந்த்ர-கும்ப”ஸ்தனீம்

இந்த்ராக்ஷீம்  பரிசிந்தயாமி  மனஸா கல்போக்த-ஸித்’தி”ப்ரதாம் ॥

இந்த்ராக்ஷீம்    த்விபு”ஜாம்    தேவீம்    பீதவஸ்த்ர-த்வயான்விதாம் ।

வாமஹஸ்தே    வஜ்ரத”ராம்    தக்ஷிணேன    வரப்ரதாம் ॥

 

इन्द्रादिभिः  सुरैर्वन्द्यां  वन्दे  शङ्करवल्लभाम्।

इन्द्राक्षीं    नौमि  युवतीं  नानालङ्कार-भूषिताम् ॥

प्रसन्नवदनाम्भोजां    अप्सरोगण-सेविताम् ।

एवं    ध्यात्वा    महादेवीं    जपेत्    सर्वार्थसिद्धये॥

 

இந்த்ராதி’பி”:  ஸுரைர்வந்த்யாம்  வந்தே  ஶங்கர-வல்லபா”ம்।

இந்த்ராக்ஷீம்    நௌமி யுவதீம்  நானாலங்கார-பூ”ஷிதாம் ॥

ப்ரஸன்ன-வதனாம்போ”ஜாம்  அப்ஸரோகண-ஸேவிதாம் ।

ஏவம்  த்”யாத்வா மஹாதேவீம்  ஜபேத்  ஸர்வார்-ஸித்’த”யே॥

 

लं  पृथिव्यात्मिकायै  गन्धं  कल्पयामि ।

हं  आकाशात्मिकायै  पुष्पाणि  कल्पयामि ।

यं  वाय्वात्मिकायै  धूपं  कल्पयामि ।

रं  वह्न्यात्मिकायै  दीपं  कल्पयामि ।

वं  अमृतात्मिकायै  अमृतं  महानैवेद्यं  कल्पयामि ।

सं  सर्वात्मिकायै  सर्वोपचारान्  कल्पयामि ।

 

லம்  ப்ருʼதிவ்யாத்மிகாயை  கந்த”ம்  கல்பயாமி ।

ஹம்  ஆகாஶாத்மிகாயை  புஷ்பாணி  கல்பயாமி ।

யம்  வாய்வாத்மிகாயை  தூ”பம்  கல்பயாமி ।

ரம்  வஹ்ன்யாத்மிகாயை  தீபம்  கல்பயாமி ।

வம்  அம்ருʼதாத்மிகாயை  அம்ருʼதம்  மஹாநைவேத்யம்  கல்பயாமி ।

ஸம்  ஸர்வாத்மிகாயை  ஸர்வோபசாரான்  கல்பயாமி ।

 

इन्द्र  उवाच ।

 

इन्द्राक्षी  पूर्वतः  पातु  पात्वाग्नेय्यां  तथेश्वरी।

कौमारी  दक्षिणे  पातु  नैर्ऋत्यां  पातु  पार्वती॥

वाराही  पश्चिमे  पातु  वायव्ये  नारसिंह्यपि।

उदीच्यां  कालरात्री  मां  ऐशान्यां  सर्वशक्तयः॥

भैरव्यूर्ध्वं  सदा  पातु  पात्वधो  वैष्णवी  तथा।

एवं  दश-दिशो  रक्षेत्  सर्वाङ्गं  भुवनेश्वरी ॥

 

இந்த்’ர  உவாச ।

 

இந்த்ராக்ஷீ  பூர்வத:  பாது பாத்வாக்னேய்யாம்  ததேஶ்வரீ।

கௌமாரீ  தக்ஷிணே  பாது நைர்ருʼத்யாம்  பாது பார்வதீ॥

வாராஹீ  பஶ்சிமே  பாது வாயவ்யே  நாரஸிம்ஹ்யபி।

உதீச்யாம்  காலராத்ரீ  மாம்  ஐஶான்யாம்  ஸர்வஶக்தய:

பை”ரவ்யூர்த்”வம்  ஸதா  பாது பாத்வதோ”  வைஷ்ணவீ  ததா

ஏவம்  தஶ-திஶோ  ரக்ஷேத்  ஸர்வாங்கம்  பு”வனேஶ்வரீ ॥

 

ओं  नमो  भगवति, इन्द्राक्षि,  महालक्ष्मि,  

सर्वजनवशङ्करि,  सर्वदुष्टग्रहस्तम्भिनि  स्वाहा ।

ओं  नमो  भगवति, पिङ्गलभैरवि,  त्रैलोक्यलक्ष्मि,  त्रैलोक्यमोहिनि,  

इन्द्राक्षि  मां  रक्ष  रक्ष  हुँ  फट्  स्वाहा ।

 

ஓம்  நமோ ப”வதி,  இந்த்ராக்ஷி,  மஹாலக்ஷ்மி,

ஸர்வஜன-வஶங்கரி,  ஸர்வதுஷ்டக்ரஹ-ஸ்தம்பி”னி  ஸ்வாஹா ।

ஓம்  நமோ ப”வதி,  பிங்கல-பை”ரவி,  த்ரைலோக்யலக்ஷ்மி,  த்ரைலோக்யமோஹினி,  

இந்த்ராக்ஷி  மாம்  ரக்ஷ  ரக்ஷ ஹும்  ட்  ஸ்வாஹா ।

 

ओं  नमो  भगवति, भद्रकाळि,  महादेवि,  कृष्णवर्णे,  तुङ्गस्तने,

शूर्पहस्ते,  कवाटवक्षःस्थले,  कपालधरे,  परशुधरे,  चापधरे,  

विकृतरूपधरे,  विकृतरूपमहाकृष्णसर्पयज्ञोपवीतिनि,  

भस्मोद्धूलितसर्वगात्रि,  इन्द्राक्षि,  मां  रक्ष  रक्ष  हुँ  फट्  स्वाहा॥

 

ஓம்  நமோ ப”வதி,  ப”த்ரகாளி,  மஹாதேவி,  க்ருʼஷ்ணவர்ணே,  துங்கஸ்தனே,

ஶூர்பஹஸ்தே,  கவாட-வக்ஷ:ஸ்லே,  கபாலத”ரே,  பரஶுத”ரே,  சாபத”ரே,  விக்ருʼதரூபத”ரே,  விக்ருʼதரூப-மஹாக்ருʼஷ்ண-ஸர்ப-யஜ்ஞோப-வீதினி,

ப”ஸ்மோத்’தூ”லித-ஸர்வகாத்ரி,  

இந்த்ராக்ஷி,  மாம்  ரக்ஷ  ரக்ஷ ஹும்  ட்  ஸ்வாஹா॥

 

ओं  नमो  भगवति, प्राणेश्वरि,  प्रेतासने,  सिंह्मवाहने,    महिषासुरमर्दिनि,

उष्णज्वर-पित्तज्वर-वातज्वर-श्लेष्मज्वर-कफज्वर-आलापज्वर-

सन्निपातज्वर-माहेन्द्रज्वर-कृत्रिमज्वर-कृत्यादिज्वर-ए्‌काहिक-

द्व्याहिक-त्र्याहिकज्वर-चातुर्थिकज्वर-पाञ्चाहिकज्वर-पक्षज्वर-

मासज्वर-षाण्मासिकज्वर-संवत्सरज्वर-सर्वाङ्गज्वरान्  

नाशय, नाशय,  हर  हर,  हन  हन,  दह  दह,  पच  पच,  ताडय  ताडय,

आकर्षय  आकर्षय,  विद्वेषय  विद्वेषय, स्तम्भय  स्तम्भय,  

मोहय  मोहय,  उच्चाटय  उच्चाटय  हुँ  फट्  स्वाहा।

 

ஓம்  நமோ ப”வதி,  ப்ராணேஶ்வரி, ப்ரேதாஸனே,  ஸிம்ஹ்மவாஹனே,   மஹிஷாஸுரமர்தினி,  உஷ்ணஜ்வர-பித்தஜ்வர-வாதஜ்வர-ஶ்லேஷ்மஜ்வர-கஜ்வர-ஆலாபஜ்வர-ஸன்னிபாதஜ்வர-மாஹேந்த்ரஜ்வர-க்ருʼத்ரிமஜ்வர-

க்ருʼத்யாதிஜ்வர-    ஏகாஹிக-த்வ்யாஹிக-த்ர்யாஹிகஜ்வர-சாதுர்திகஜ்வர-பாஞ்சாஹிகஜ்வர-

பக்ஷஜ்வர-மாஸஜ்வர-ஷாண்மாஸிக-ஜ்வர-ஸம்வத்ஸர-ஜ்வர-ஸர்வாங்க’-ஜ்வரான்  நாஶய,  நாஶய,  

ஹர  ஹர,  ஹன  ஹன,  தஹ  தஹ,  பச பச,  தாடய  தாடய,  ஆகர்ஷய  ஆகர்ஷய,  வித்வேஷய  வித்வேஷய,  

ஸ்தம்ப”ய  ஸ்தம்ப”ய,  மோஹய மோஹய,  

உச்சாடய  உச்சாடய  ஹும்  ட்  ஸ்வாஹா।

 

ओं  ह्रीं  ओं  नमो  भगवति, प्राणेश्वरि,  प्रेतासने,  लम्बोष्ठि,  

कम्बुकण्ठि,  कं  काळि,  कामरूपिणि,घोररूपिणि,

परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्र-प्रभेदिनि,

प्रतिभटविध्वंसिनि,  परबलतुरगविमर्दिनि  

शत्रुकरच्छेदिनि,  शत्रुमांसभक्षिणि,  

सकलदुष्टज्वरनिवारिणि,  भूत-प्रेत-पिशाच-ब्रह्मराक्षस-यक्ष-यमदूत-

शाकिनी-डाकिनी-कामिनी-स्तम्भिनि, मोहिनीवशङ्करि,  

कुक्षिरोग-शिरोरोग-नेत्ररोग-क्षयापस्मारकुष्ठादि-महारोगनिवारिणि,  

मम  सर्वरोगं  नाशय  नाशय,  ह्रां,  ह्रीं,  ह्रूँ,  ह्रैं,  ह्रौं,  ह्रः,  हुँ  फट्  स्वाहा।

 

ஓம்  ஹ்ரீம்  ஓம்  நமோ ப”வதி,  ப்ராணேஶ்வரி, ப்ரேதாஸனே,  லம்போஷ்டி,  கம்புகண்டி,  கம்  காளி,  காமரூபிணி,   கோ”ரரூபிணி,  

பரமந்த்ர-பரயந்த்ர-பரதந்த்ர-ப்ரபே”தினி,  

ப்ரதிப”ட-வித்”வம்ஸினி,  பரபலதுரக’-விமர்தினி,  

ஶத்ரு-கரச்சேதினி,  ஶத்ருமாம்ஸ-ப”க்ஷிணி,  

ஸகல-துஷ்டஜ்வர-நிவாரிணி,  பூ”த-ப்ரேத-பிஶாச-ப்ரஹ்மராக்ஷஸ-யக்ஷ-யமதூத-

ஶாகினீ-டாகினீ-காமினீ-ஸ்தம்பி”னி,  மோஹினீவஶங்கரி,  

குக்ஷிரோக-ஶிரோரோக-நேத்ரரோக-க்ஷயாபஸ்மார-குஷ்டாதி-மஹாரோகநிவாரிணி,  

மம  ஸர்வரோகம்  நாஶய நாஶய,  

ஹ்ராம்,  ஹ்ரீம்,  ஹ்ரூம்,  ஹ்ரைம்,  ஹ்ரௌம்,  ஹ்ர:,  

ஹும்  ட்  ஸ்வாஹா।

 

ओं  ऐं  श्रीं  हुं  दुं  इन्द्राक्षि,    मां  रक्ष  रक्ष,  मम  शत्रून्  नाशय  नाशय,

जलरोगं  शोषय  शोषय, दुःखव्याधीन्  स्फोटय  स्फोटय, क्रूरान्  अरीन्  

भञ्जय  भञ्जय,  मनोग्रन्थिं  प्राणग्रन्थिं  शिरोग्रन्थिं  घातय  घातय,  

इन्द्राक्षि  मां  रक्ष  रक्ष  हुँ  फट्  स्वाहा।

 

ஓம்  ஐம்  ஶ்ரீம்  ஹும்  தும்  இந்த்ராக்ஷி,    

மாம்  ரக்ஷ ரக்ஷ,  மம ஶத்ரூன்  நாஶய நாஶய,  

ஜலரோகம்  ஶோஷய ஶோஷய,  து’:கவ்யாதீ”ன்  ஸ்போடய  ஸ்போடய,  க்ரூரான்  அரீன்  ப”ஞ்ஜய  ப”ஞ்ஜய,  மனோக்ரந்திம்  ப்ராணக்ரந்திம்  ஶிரோக்ரந்திம்  

கா”தய  கா”தய,  

இந்த்ராக்ஷி  மாம்  ரக்ஷ  ரக்ஷ ஹும்  ட்  ஸ்வாஹா।

 

ओं  नमो  भगवति,  माहेश्वरि,  महाचिन्तामणे,  दुर्गे,  सकलसिद्धेश्वरि,  

सकलजनमनोहारिणि,  कालरात्रि, अनले,  अजिते,  अभये,  महाघोररूपे,  

विश्वरूपिणि,  मधुसूदनि, महाविष्णुस्वरूपिणि,  नेत्रशूल-कर्णशूल-

कटिशूल-वक्षःशूल-पाण्डुरोगकामिलादीन्  नाशय  नाशय, वैष्णवि,  

ब्रह्मास्त्रेण-विष्णुचक्रेण-रुद्रशूलेन-यमदण्डेन-वरुणपाशेन-

वासववज्रेण  सर्वान्  अरीन्  भञ्जय  भञ्जय,  यक्षग्रह-

राक्षसग्रह-स्कन्दग्रह-विनायकग्रह-बालग्रह-

चोरग्रह-कूश्माण्डग्रहादीन्  निग्रह  निग्रह, राजयक्ष्म-क्षयरोग-

तापज्वरनिवारिणि,  मम  सर्वज्वरान्  नाशय  नाशय,  

सर्वग्रहान्  उच्चाटय  उच्चाटय  हुँ  फट्  स्वाहा।

 

ஓம்  நமோ ப”வதி,  மாஹேஶ்வரி, மஹாசிந்தாமணே,  துர்கே,  ஸகல-ஸித்’தே”ஶ்வரி,  

ஸகலஜன-மனோஹாரிணி,  காலராத்ரி, அனலே,  அஜிதே,  அப”யே,  மஹாகோ”ரரூபே,  

விஶ்வரூபிணி,  மது”ஸூதனி,  மஹாவிஷ்ணு-ஸ்வரூபிணி,  நேத்ரஶூல-கர்ணஶூல-கடிஶூல-வக்ஷ:ஶூல-பாண்டுரோககாமிலாதீன்  நாஶய நாஶய,  வைஷ்ணவி,  ப்ரஹ்மாஸ்த்ரேண-விஷ்ணுசக்ரேண-ருத்ரஶூலேன-யமதண்டேன-வருணபாஶேன-வாஸவ-வஜ்ரேண  ஸர்வான்  அரீன்  ப”ஞ்ஜய  ப”ஞ்ஜய,  

யக்ஷக்ரஹ-ராக்ஷஸ-க்ரஹ-ஸ்கந்த’-க்ரஹ-விநாயக-க்ரஹ-பாலக்ரஹ-சோரக்ரஹ-கூஶ்மாண்டக்ரஹாதீன்  நிக்ரஹ  நிக்ரஹ,  

ராஜயக்ஷ்ம-க்ஷயரோக-தாபஜ்வர-நிவாரிணி,  மம ஸர்வஜ்வரான்  நாஶய நாஶய,  

ஸர்வக்ரஹான்  உச்சாடய  உச்சாடய  ஹும்  ட்  ஸ்வாஹா।

 

इन्द्राक्षी  नाम  सा  देवी  दैवतैः  समुदाहृता ।

गौरी  शाकम्भरी  देवी  दुर्गा  नाम्नीति  विश्रुता ॥

नित्यानन्दा  निराहारा  निष्कलायै  नमोऽस्तु  ते ।  

कात्यायनी  महादेवी  छन्नघण्टा  महातपाः ॥

सावित्री  सा  च  गायत्री  ब्रह्माणी  ब्रह्मवादिनी ।

नारायणी  भद्रकाळी  रुद्राणी  कृष्णपिङ्गला ॥

 

இந்த்ராக்ஷீ  நாம ஸா  தேவீ  தைவதை:  ஸமுதாஹ்ருʼதா ।

கௌரீ  ஶாகம்ப”ரீ  தேவீ  துர்கா  நாம்நீதி  விஶ்ருதா ॥

நித்யானந்தா  நிராஹாரா  நிஷ்கலாயை நமோ(அ)ஸ்து தே ।  

காத்யாயனீ  மஹாதேவீ  ன்னக”ண்டா  மஹாதபா:

ஸாவித்ரீ  ஸா ச  காயத்ரீ  ப்ரஹ்மாணீ  ப்ரஹ்மவாதினீ ।

நாராயணீ  ப”த்ரகாளீ  ருத்ராணீ  க்ருʼஷ்ணபிங்கலா ॥

 

अग्निज्वाला  रौद्रमुखी  कालरात्री  तपस्विनी ।

मेघस्वना  सहस्राक्षी  विकटाङ्गी  जडोदरी ॥

महोदरी  मुक्तकेशी  घोररूपा  महाबला ।

अजिता  भद्रदाऽनन्ता  रोगहर्त्री  शिवप्रिया ॥

शिवदूती  कराली  च  प्रत्यक्ष-परमेश्वरी ।

इन्द्राणी  च  इन्द्ररूपा  च  इन्द्रशत्रुपलायनी ॥

 

அக்நிஜ்வாலா  ரௌத்ரமுகீ  காலராத்ரீ  தபஸ்வினீ ।

மேக”ஸ்வனா  ஸஹஸ்ராக்ஷீ  விகடாங்கீ  ஜடோரீ ॥

மஹோதரீ  முக்தகேஶீ  கோ”ரரூபா  மஹாபலா ।

அஜிதா  ப”த்ரதா(அ)னந்தா  ரோகஹர்த்ரீ  ஶிவப்ரியா ॥

ஶிவதூதீ  கராலீ  ச ப்ரத்யக்ஷ-பரமேஶ்வரீ ।

இந்த்ராணீ  ச இந்த்ரரூபா  ச இந்த்ர-ஶத்ரு-பலாயனீ ॥

 

सदा  संमोहिनी  देवी  सुन्दरी  भुवनेश्वरी ।

एकाक्षरी  परब्रह्मी  स्थूलसूक्ष्मप्रवर्तिनी ॥

नित्या  सकलकल्याणी  भोगमोक्षप्रदायिनी ।

महिषासुरसंहर्त्री  चामुण्डा  सप्तमातृका ॥

वाराही  नारसिंही  च  भीमा  भैरवनादिनी ।

श्रुतिः  स्मृतिर्धृतिर्मेधा  विद्यालक्ष्मीः  सरस्वती ॥

 

ஸதா  ஸம்மோஹினீ  தேவீ  ஸுந்தரீ  புவனேஶ்வரீ ।

ஏகாக்ஷரீ  பரப்ரஹ்மீ  ஸ்தூலஸூக்ஷ்ம-ப்ரவர்தினீ ॥

நித்யா  ஸகலகல்யாணீ  போ”மோக்ஷ-ப்ரதாயினீ ।

மஹிஷாஸுர-ஸம்ஹர்த்ரீ  சாமுண்டா  ஸப்தமாத்ருʼகா ॥

வாராஹீ  நாரஸிம்ஹீ  ச பீ”மா  பை”ரவநாதினீ ।

ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருʼதிர்-த்”ருʼதிர்-மேதா” வித்யாலக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ ॥

 

अनन्ता  विजयाऽपर्णा  मानस्तोकाऽपराजिता ।

भवानी  पार्वती  दुर्गा  हैमवत्यम्बिका  शिवा ॥

शिवा  भवानी  रुद्राणी  शङ्करार्धशरीरिणी ।

ऐरावतगजारूढा  वज्रहस्ता  वरप्रदा ॥

धूर्जटी  विकटी  घोरी  अष्टाङ्गी  नरभोजिनी ।

भ्रामरी  काञ्चिकामाक्षी  क्वणन्माणिक्यनूपुरा ॥

 

அனந்தா  விஜயா(அ)பர்ணா  மானஸ்தோகா(அ)பராஜிதா ।

ப”வானீ  பார்வதீ  துர்கா  ஹைமவத்யம்பிகா  ஶிவா ॥

ஶிவா  ப”வானீ  ருத்ராணீ  ஶங்கரார்த”-ஶரீரிணீ ।

ஐராவத-கஜாரூடா”  வஜ்ரஹஸ்தா  வரப்ரதா

தூ”ர்ஜடீ  விகடீ  கோ”ரீ  அஷ்டாங்கீ  நரபோ”ஜினீ ।

ப்”ராமரீ  காஞ்சிகாமாக்ஷீ  க்வணன்-மாணிக்ய-நூபுரா ॥

 

ह्रींकारी  रौद्रभेताली  ह्रंूकाराऽमृतपायिनी ।

त्रिपाद्भस्मप्रहरणा  त्रिशिरा  रक्तलोचना ॥

शिवा  च  शिवरूपा  च  शिवशक्तिपरायणी ।

मृत्युञ्जया  महामाया  सर्वरोगनिवारिणी ॥

ऐन्द्री  देवी  सदाकालं  शान्तिमाशु  करोतु  मे ॥

 

ஹ்ரீங்காரீ ரௌத்பே”தாலீ  ஹ்ரூம்காரா(அ)ம்ருʼதபாயினீ ।

த்ரிபாத்’ப”ஸ்ம-ப்ரஹரணா  த்ரிஶிரா  ரக்தலோசனா ॥

ஶிவா  ச ஶிவரூபா  ச ஶிவஶக்தி-பராயணீ ।

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயா  மஹாமாயா  ஸர்வரோகநிவாரிணீ ॥

ஐந்த்ரீ  தேவீ  ஸதாகாலம்  ஶாந்திமாஶு  கரோது  மே ॥

 

मूलमन्त्रः ।

भस्मायुधाय  विद्महे  रक्तनेत्राय  धीमहि।

तन्नो  ज्वरहरः  प्रचोदयात्॥  (त्रिवारं पाठः)

 

மூலமந்த்ர: ।

ப”ஸ்மாயுதா”ய  வித்மஹே  ரக்தநேத்ராய  தீ”மஹி।

தன்னோ  ஜ்வரஹர:  ப்ரசோதயாத்॥  (த்ரிவாரம்  பாட:)

 

एतत्  स्तोत्रं  जपेत्  नित्यं  सर्वव्याधिनिवारणम्।

रणे  राजभये  चौर्ये,  सर्वत्र  विजयी  भवेत्॥

एतैर्नामपदैः  दिव्यैः  स्तुता  शक्रेण  धीमता।

 

ஏதத்  ஸ்தோத்ரம்  ஜபேத்  நித்யம்  ஸர்வவ்யாதி”-நிவாரணம்।

ரணே  ராஜப”யே  சௌர்யே,  ஸர்வத்ர  விஜயீ  ப”வேத்॥

ஏதைர்நாம-பதை’:  திவ்யை:  ஸ்துதா  ஶக்ரேண  தீ”மதா।

 

ज्वरं  मृत्युज्वरं  घोरं  ज्वलन्ती  ज्वरनाशिनी ।

सा  मे  प्रीत्या  सुखं  दद्यात्  सर्वापद्विनिवारिणी ॥

कौबेरं  ते  मुखं  रात्रौ  रौद्रं  सौम्यं  मुखं  दिवा ।

ज्वरं  भूतज्वरं  चैव  शीतोष्णज्वरमेव च ॥

ज्वरं  च  ज्वरसारं  चाप्यतिसारज्वरं तथा ।

सन्निपातज्वरं  मृत्युज्वरं  नाशय  नाशय ॥  

 

ஜ்வரம்  ம்ருʼத்யுஜ்வரம்  கோ”ரம்  ஜ்வலந்தீ  ஜ்வர-நாஶினீ ।

ஸா மே ப்ரீத்யா  ஸும் தத்யாத்  ஸர்வாபத்’-விநிவாரிணீ ॥

கௌபேரம்  தே மும்  ராத்ரௌ  ரௌத்ரம்  ஸௌம்யம்  மும்  திவா ।

ஜ்வரம்  பூ”தஜ்வரம்  சைவ ஶீதோஷ்ண-ஜ்வரமேவ  ச ॥

ஜ்வரம்  ச ஜ்வரஸாரம்  சாப்யதிஸார-ஜ்வரம்  ததா

ஸன்னிபாத-ஜ்வரம்  ம்ருʼத்யுஜ்வரம்  நாஶய நாஶய ॥  

 

आयुरारोग्यदं  लक्ष्मीप्रदं  मृत्युभयापहम् ।

क्षयापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् ॥

घोरव्याघ्रभयं  नास्ति,  शीतज्वरनिवारणम् ।

शतमावर्तयेत्  यस्तु  मुच्यते  व्याधिबन्धनात् ॥

आवर्तयन्  सहस्रं  तु  लभते  वाञ्छितं  फलम् ।

 

ஆயுராரோக்யதம்  லக்ஷ்மீ-ப்ரதம்  ம்ருʼத்யு-ப”யாபஹம் ।

க்ஷயாபஸ்மார-குஷ்டாதி-தாபஜ்வர-நிவாரணம் ॥

கோ”ரவ்யாக்”ர-ப”யம்  நாஸ்தி,  ஶீதஜ்வர-நிவாரணம் ।

ஶதமாவர்தயேத்  யஸ்து  முச்யதே  வ்யாதி”-பந்தனாத் ॥

ஆவர்தயன்  ஸஹஸ்ரம்  து  லப”தே  வாஞ்சிதம்  லம் ।

 

दुर्गास्तोत्रमिदं  पुण्यं  जपेदायुष्यवर्धनम् ।

विनाशाय  च  रोगाणाम्  अपमृत्युहराय  च ॥

 

துர்கா’-ஸ்தோத்ரமிதம்  புண்யம்  ஜபேதாயுஷ்ய-வர்த”னம் ।

விநாஶாய  ச ரோகாணாம்  அபம்ருʼத்யு-ஹராய  ச ॥

 

सर्वमङ्गल-माङ्गल्ये  शिवे  सर्वार्थ-साधिके ।

शरण्ये  त्र्यम्बके  देवि  नारायणि  नमोऽस्तु  ते ॥

 

ஸர்வமங்கல-மாங்கல்யே  ஶிவே ஸர்வார்-ஸாதி”கே ।

ஶரண்யே த்ர்யம்பகே தேவி  நாராயணி  நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

 

अष्टदोर्भिः  समायुक्ते  नानायुद्धविशारदे ।

भूतप्रेतपिशाचेभ्यो रोगारातिमुखैरपि   ॥

दूर्वादलनिभे  देवि  रक्ष  मां  सर्वतो  भयात् ।

नागेभ्यः  विषजन्तुभ्यस्त्वाभिचारैर्महेश्वरि ॥

रक्ष  मां  रक्ष  मां  नित्यं  प्रत्यहं  पूजिता  मया ॥

 

அஷ்டதோர்பி”:  ஸமாயுக்தே  நானாயுத்’த”-விஶாரதே

பூ”த-ப்ரேத-பிஶாசேப்”யோ  ரோகாராதி-முகைரபி   ॥

தூர்வாதலனிபே”  தேவி  ரக்ஷ மாம்  ஸர்வதோ  ப”யாத் ।

நாகே’ப்”:  விஷஜந்துப்”ய-ஸ்த்வாபி”சாரைர்-மஹேஶ்வரி ॥

ரக்ஷ  மாம்  ரக்ஷ  மாம்  நித்யம்  ப்ரத்யஹம் பூஜிதா  மயா ॥

 

ओं  इन्द्राक्षीं  हृदयाय  नमः ।

ओं  महालक्ष्मीं  शिरसे  स्वाहा ।

ओं  माहेश्वरीं  शिखायै  वषट् ।

ओं  अम्बुजाक्षीं  कवचाय  हुम् ।

ओं  कात्यायनीं  नेत्रत्रयाय  वौषट् ।

ओं  कौमारीम्  अस्त्राय  फट् ।

ओं  भूर्भुवस्सुवरोम्  इति  दिग्विमोकः ॥

 

ஓம்  இந்த்ராக்ஷீம்  ஹ்ருʼயாய  நம:

ஓம்  மஹாலக்ஷ்மீம் ஶிரஸே  ஸ்வாஹா ।

ஓம்  மாஹேஶ்வரீம் ஶிகாயை  வஷட் ।

ஓம்  அம்புஜாக்ஷீம்  கவசாய  ஹும் ।

ஓம்  காத்யாயனீம் நேத்ரத்ரயாய  வௌஷட் ।

ஓம்  கௌமாரீம்  அஸ்த்ராய  ட் ।

ஓம்  பூ”ர்பு”வஸ்ஸுவரோம்  இதி  திக்விமோக:

 

ध्यानम् ।

 

नेत्राणां  दशभिः  शतैः  परिवृतां  हस्त्यग्र्यचर्माम्बरां

हेमाम्भां  महतीं  विलम्बितशिखां  आमुक्तकेशान्विताम्।

घण्टामण्डितपादपद्मयुगलां नागेन्द्रकुम्भस्तनीं

इन्द्राक्षीं  परिचिन्तयामि  मनसा  कल्पोक्तसिद्धिप्रदाम्॥

 

த்”யானம் ।

 

நேத்ராணாம்  தபி”:  ஶதை:  பரிவ்ருʼதாம்  ஹஸ்த்யக்ர்ய-சர்மாம்பராம்

ஹேமாம்பா”ம்  மஹதீம்  விலம்பிதஶிகாம்  ஆமுக்த-கேஶான்விதாம்।

க”ண்டாமண்டித-பாதபத்ம-யுகலாம்  நாகேந்த்ர-கும்ப”ஸ்தனீம்

இந்த்ராக்ஷீம்  பரிசிந்தயாமி  மனஸா கல்போக்த-ஸித்’தி”ப்ரதாம்॥

 

इन्द्राक्षीं  द्विभुजां  देवीं  पीतवस्त्रद्वयान्विताम् ।

वामहस्ते  वज्रधरां  दक्षिणेन  वरप्रदाम् ॥

इन्द्रादिभिः  सुरैर्वन्द्यां वन्दे शङ्करवल्लभाम् ।

इन्द्राक्षीं  नौमि  युवतीं  नानालङ्कारभूषिताम् ॥

प्रसन्नवदनाम्भोजां अप्सरोगणसेविताम् ।

 

இந்த்ராக்ஷீம்  த்விபு”ஜாம் தேவீம்  பீதவஸ்த்ர-த்வயான்விதாம்।

வாமஹஸ்தே  வஜ்ரத”ராம்  தக்ஷிணேன  வரப்ரதாம் ॥

இந்த்ராதி’பி”:  ஸுரைர்வந்த்யாம் வந்தே ஶங்கரவல்லபா”ம் ।

இந்த்ராக்ஷீம்  நௌமி யுவதீம்  நானாலங்கார-பூ”ஷிதாம் ॥

ப்ரஸன்ன-வதனாம்போ”ஜாம்  அப்ஸரோகண-ஸேவிதாம் ।

 

लं  पृथिव्यात्मिकायै गन्धं कल्पयामि।

हं  आकाशात्मिकायै  पुष्पाणि  कल्पयामि।

यं  वाय्वात्मिकायै धूपं कल्पयामि ।

रं  वह्न्यात्मिकायै दीपं कल्पयामि ।

वं  अमृतात्मिकायै  अमृतं  महानैवेद्यं  कल्पयामि ।

सं  सर्वात्मिकायै  सर्वोपचारान्  कल्पयामि ।

 

லம்  ப்ருʼதிவ்யாத்மிகாயை  கந்த”ம்  கல்பயாமி।

ஹம்  ஆகாஶாத்மிகாயை  புஷ்பாணி  கல்பயாமி।

யம்  வாய்வாத்மிகாயை  தூ”பம்  கல்பயாமி ।

ரம்  வஹ்ன்யாத்மிகாயை  தீபம்  கல்பயாமி ।

வம்  அம்ருʼதாத்மிகாயை  அம்ருʼதம்  மஹாநைவேத்யம்  கல்பயாமி ।

ஸம்  ஸர்வாத்மிகாயை  ஸர்வோபசாரான்  கல்பயாமி ।

 

गुरुध्यानम् ।

 

ओं  गुरुर्ब्रह्मा  गुरुर्विष्णुः  गुरुर्देवो  महेश्वरः।

गुरुसाक्षात्  परं  ब्रह्म  तस्मै  श्रीगुरवे  नमः॥

 

கு’ருத்”யானம் ।

 

ஓம்  குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு: குருர்தேவோ மஹேஶ்வர:

குருஸாக்ஷாத்  பரம்  ப்ரஹ்ம  தஸ்மை  ஶ்ரீகுரவே  நம:

 

जपसमर्पणम् ।

 

गुह्यादिगुह्ये गोप्त्रि   त्वं गृहाण अस्मत्कृतं जपम्।

सिद्धिर्भवतु  मे  देवि  त्वत्प्रसादात् मयि स्थिरा॥

 

ஜபஸமர்பணம் ।

 

குஹ்யாதி’-குஹ்யே கோப்த்ரி த்வம்  க்ருʼஹாண  அஸ்மத்-க்ருʼதம்  ஜபம்।

ஸித்’தி”ர்ப”வது  மே தேவி த்வத்ப்ரஸாதாத் மயி ஸ்திரா॥

 

ஶ்ரீஇந்த்ராக்ஷீஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

शारदाभुजंगप्रयाताष्टकम्॥

ஶாரதாʼபு”ஜங்கʼ-ப்ரயாதாஷ்டகம்॥

 

सुवक्षोजकुम्भां  सुधापूर्णकुम्भां

प्रसादावलम्बां  प्रपुण्यावलम्बाम्।

सदास्येन्दुबिम्बां  सदानोष्ठबिम्बां

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥1॥

 

ஸுவக்ஷோஜ-கும்பா”ம்  ஸுதா”பூர்ண-கும்பா”ம்

ப்ரஸாதாʼவலம்பாʼம்  ப்ரபுண்யாவலம்பாʼம்।

ஸதாʼஸ்யேந்துʼ-பிʼம்பாʼம்  ஸதாʼனோஷ்-பிʼம்பாʼம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥1॥

 

कटाक्षे दयार्द्रां  करे  ज्ञानमुद्रां

कलाभिर्विनिद्रां  कलापैः  सुभद्राम्।

पुरस्त्रीं विनिद्रां  पुरस्तुङ्गभद्रां

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥2॥

 

கடாக்ஷே  தʼயார்த்ʼராம்  கரே  ஞ்ஞானமுத்ʼராம்

கலாபி”ர்-விநித்ʼராம்  கலாபை:  ஸுப”த்ʼராம்।

புரஸ்த்ரீம்  விநித்ʼராம்  புரஸ்துங்கʼ-ப”த்ʼராம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥2॥

 

ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां

स्वभक्तैकपालां  यशःश्रीकपोलाम्।

करे त्वक्षमालां  कनत्प्रत्नलोलां

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥3॥

 

லலாமாங்க-பாலாம்  லஸத்ʼகாʼன-லோலாம்

ஸ்வப”க்தைகபாலாம்  யஶ:-ஶ்ரீகபோலாம்।

கரே  த்வக்ஷமாலாம்  கனத்ப்ரத்ன-லோலாம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥3॥

 

सुसीमन्तवेणीं दृशा  निर्जितैणीं

रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणीम्।

सुधामन्थरास्यां  मुदा  चिन्त्यवेणीं

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥4॥

 

ஸுஸீமந்த-வேணீம்  த்ʼருʼஶா  நிர்ஜிதைணீம்

ரமத்கீரவாணீம்  நமத்ʼ-வஜ்ரபாணீம்।

ஸுதா”-மந்ராஸ்யாம்  முதாʼ  சிந்த்யவேணீம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥4॥

 

सुशान्तां सुदेहां  दृगन्ते  कचान्तां

लसत्सल्लताङ्गीमनन्तामचिन्त्याम्।

स्मरेत्तापसैः सङ्गपूर्वस्थितां  तां

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥5॥

 

ஸுஶாந்தாம்  ஸுதேʼஹாம்  த்ʼருʼʼந்தே  கசாந்தாம்

லஸத்ஸல்-லதாங்கீʼமனந்தாமசிந்த்யாம்।

ஸ்மரேத்-தாபஸை:  ஸங்கʼ-பூர்வஸ்திதாம்  தாம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥5॥

 

कुरङ्गे तुरंगे  मृगेन्द्रे  खगेन्द्रे

मराले मदेभे  महोक्षेऽधिरूढाम्।

महत्यां नवम्यां  सदा  सामरूपां

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥6॥

 

குரங்கேʼ  துரங்கேʼ  ம்ருʼகேʼந்த்ʼரே  கேʼந்த்ʼரே

மராலே  மதேʼபே”  மஹோக்ஷே(அ)தி”ரூடா”ம்।

மஹத்யாம்  நவம்யாம்  ஸதாʼ  ஸாமரூபாம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥6॥

 

ज्वलत्कान्तिवह्निं  जगन्मोहनाङ्गीं

भजे मानसाम्भोजसुभ्रान्तभृङ्गीम्।

निजस्तोत्रसंगीतनृत्यप्रभाङ्गीं

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥7॥

 

ஜ்வலத்காந்தி-வஹ்னிம்  ஜகʼன்மோஹனாங்கீʼம்

ப”ஜே  மானஸாம்போ”ஜ-ஸுப்”ராந்த-ப்”ருʼங்கீʼம்।

நிஜஸ்தோத்ர-ஸங்கீʼத-ந்ருʼத்ய-ப்ரபா”ங்கீʼம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥7॥

 

भवाम्भोजनेत्राजसंपूज्यमानां

लसन्मन्दहासप्रभावक्त्रचिह्नाम्।

चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णां

भजे शारदाम्बामजस्रं  मदम्बाम् ॥8॥

 

ப”வாம்போ”ஜ-நேத்ராஜ-ஸம்பூஜ்யமானாம்

லஸன்மந்தʼஹாஸ-ப்ரபா”வக்த்ர-சிஹ்னாம்।

சலச்சஞ்சலா-சாருதாடங்க-கர்ணாம்

ப”ஜே  ஶாரதாʼம்பாʼமஜஸ்ரம்  மதʼம்பாʼம்॥8॥

 

शारदाभुजंगप्रयाताष्टकं  संपूर्णम् ॥

ஶாரதாʼபு”ஜங்கʼ-ப்ரயாதாஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம் ॥